Ангел Ангелов и. д. Кмет на Община Троян със Заповед относно забрана ползването на питейна вода за напояване и други

Жегите си оказват своето влияние. Активно се полива, пълнят се  басейни, мият се  автомобили.  Но дебита на водата намалява. Поради тази причина Ангел Ангелов, И. Д. Кмет на Община Троян, забрани със заповед от днес ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, автомобили, балкони и пълненето на басейни, съобщиха от общинската администрация. Причината е намалелият дебит на питейните източници на територията на общината и осигуряването на редовно подаване на питейна вода на населението.
Забраната важи за всички населени места в общината.

 

Ангел Ангелов и. д. Кмет на Община Троян със Заповед относно забрана ползването на питейна вода за напояване и други
Ангел Ангелов и. д. Кмет на Община Троян със Заповед относно забрана ползването на питейна вода за напояване и други

 ЗА П О В Е Д

 980

гр.Троян, 12.08.2019 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с §2, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и във връзка с намаления дебит на питейните източници на територията на община Троян и осигуряването на редовно подаване на питейна вода за населението

 

ЗАБРАНЯВАМ:

 

ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, МПС, балкони и др., пълненето на басейни и други подобни.

Забраната важи за всички населени места на територията на Община Троян.

При нарушаване на забраната на физическите лица се налага наказание глоба в размер от 20 до 500 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 2000 лева.

 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян и кметовете на кметства и кметските наместници.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в Център за услуги на гражданите, на електронния сайт на община Троян и в кметствата по населени места.

 

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И. Д. Кмет на Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button