Тенденция

Окончателно: „Център за рекреация и отдих  с. Шипково, община Троян“  ще се отдава на концесия

Прогнозна стойност на концесията - 20 043 000 лв.(5548000 EUR)

Окончателно: „Център за рекреация и отдих  с. Шипково, община Троян"  ще се отдава на концесия
Донка Михайлова – кмет на Общината

На последната пресконференция на кмета на Община Троян Донка Михайлова за мандат 2015-2019-та състояла се непосредствено след финализиране на проект – проект „Строителство“ на Дневен център за подпомагане на деца, младежи и техните родители  в Троян, Борис Бояджиев съобщи, че за  „Център за рекреация и отдих  с. Шипково, община Троян“   ще има Концесия за строителство и управление. Какво налага това?

През 2014 г., с Решение № 421/23.06.2014 г. на Министерски съвет и Договор от 07.08.2014 г., на Община Троян са предоставени безвъзмездно в собственост минералната баня и минералният басейн в с. Шипково. 

Очакванията на хората за бързото им привеждането в годност за експлоатация не се оправдаха.  Причината е  в значителните средства за инвестиция, с които общината не разполага, както и невъзможността за привличане на европейско финансиране. Басейнът се отдава под наем само за сезона с козметичен ремонт от наемателя, а минералната баня продължава да не работи. След редица обсъждания на експертно ниво и в Консултативния съвет за икономическо развитие на Община Троян, беше определена формата на публично-частно партньорство – концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в с. Шипково, община Троян. 

Със свои решения № 775/27.09.2018 г. и № 888/28.03.2019 г. Общинския съвет – Троян прие план за действие за общинските концесии на територията на община Троян, който за 2019 г. предвижда концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян.

Със своя заповед № 332/01.04.2019 г. кметът на Община Троян инициира служебно възлагането на концесията и започването на подготвителни действия.  Подготвителните действия включваха изработването на: технически, финансово-икономически и правен анализи; обосновка относно законосъобразността и целесъобразността на концесията; проект на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия; проект за обявление за откриване на процедурата; проект на документацията за участие в процедурата за предоставяне на концесията; проект на концесионния договор.

Съгласно изискванията на Закона за концесиите, обосновката на концесията е съгласувана от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на културата и Държавна агенция „Национална сигурност“. Съгласувани са от специализираната дирекция на Администрацията на министерски съвет на решението за откриване на процедура за определяне на концесионер, обявлението за откриване на процедурата и документацията за концесията, както и обосновката на концесията.

На сесията през месец септември предстои общинският съвет да вземе решение за откриване процедурата за определяне на концесионер на концесия за строителство и управление – „Център за рекреация и отдих с. Шипково, община Троян“.  

Някои от основните параметри на концесията са следните:

Наименование: Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч. 

Вид на концесиятаза строителство и управление с предмет:

1.Строителство в съответствие с предвижданията на действащия ПРЗ, изразяващо се в извършване на реконструкция, обновяване, основен ремонт и/или строителство чрез премахване (разваляне) на част от съществуващите строежи, както и изграждането на нови строежи, съответно изграждане на изцяло нов комплекс от сгради и съоръжения като Център за рекреация и отдих;

2. Управление за срока на концесията на Центъра за рекреация и отдих, изразяващо се в неговото поддържане в експлоатационна годност и неговото експлоатиране чрез предоставяне на услуги за рехабилитация и възстановяване, плажни услуги и др. курортни услуги.

Срок на концесията32 години с възможност за удължаване с до 10 години.

Прогнозна стойност на концесията20 043 000 лв.

Тъй като прогнозна стойност на концесията е по-голяма от левовата равностойност на прага (5548000 EUR), определен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на комисията от 18.12.2017 г. за изменение на директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на договори за концесия, сe определя като концесия с трансграничен интерес. Това налага обявяването и в Официалния вестник на Европейския съюз.

Първоначални инвестиции от концесионера през първите три години общо 2 956 000 лв.

Концесията е право на експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставен от концедент на търговец – концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск. Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, сключен между концедента и концесионера и според предмета си може да бъде: концесия за строителство, за услуги и за добив. Срещу предоставеното право на експлоатация може да се предвиди задължение на концесионера за извършване на концесионно плащане, но е възможно да се предвиди и заплащането на компенсация от страна на концедента в полза на концесионера в добавка към правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията (само при концесията за строителство и концесията за услуги). В този случай компенсацията представлява заплащането от страна на концедента на част от разходите за обекта на концесията, като тя не освобождава концесионера от поемане на основната част от риска по изграждането и/или по управлението и поддържането на обекта на концесията. Възможността за извършване на компенсация или на концесионно плащане се определя с решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия в зависимост от икономическата ефективност от експлоатацията на обекта на концесията, определена на базата на срока на концесията и прогнозираните разходи за строителство, управление и поддържане на приходи от експлоатацията.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button