С обща снимка приключиха мандата общинските съветници в Троян

Паметник на Васил Левски в Троян ще има

Общинските съветници за мандат 2015 – 2019 година си взеха Довиждане

С обща снимка приключиха мандата общинските съветници в Троян
На основание чл.23, ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.53 ал.1 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Троян бе свикано четиридесет и шесто заседание на 26 септември 2019 год. (четвъртък) в салона на Община Троян. Преди това те си направиха снимка за спомен, която получиха в красива рамка след завършване на сесията.

В началото се гласува проектът за дневен ред, който се състоеше от 32 точки. Първата точка бе избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община и Кмет на кметство. Единодушно бе прието предложението на Донка Михайлова(кмет 2015-2019) да бъде инж. Бистра Чолакова(зам.-кмет). Причината е, че Донка Михайлова, Розалина Русенова и Ангел Ангелов са в отпуска заради предизборната кампания по закон.

След това бе изслушан докладът на адв. Захари Велев, председател по чл.68, ал.1 от ЗСВ по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ и предложението за съдебни заседатели за Районен съд Троян и Окръжен съд – Ловеч.

Последваха точките за частична актуализация на бюджета и поименния списък за капиталови разходи на община Троян за 20019 г..; Възлагане изпълнението на услугата „Патронажна грижа“, в изпълнение на договор за БФП BG05M9OP001-2.040-038-С01 за проект „Патронажна грижа в Община Троян“, по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.: Обезпечаване на авансово плащане по проект № BG05M9OP001-2.019-0005 „Нова грижа в община Троян“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“, КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Разгледано бе предложението за кандидатстване на Община Троян с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Изслушана бе и информацията относно финансовото състояние и дейността на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, през първото шестмесечие на 2019 г. и финансовото състояние и дейността на „Общински пазари” – ЕООД, през първото шестмесечие на 2019 година: на “Многопрофилна болница за активно лечение- Троян” – ЕООД, през първото шестмесечие на 2018 г.: “В и К – Стенето” – ЕООД, през първото шестмесечие на 2019 год.

Също така бе съгласуван и бизнес плана на „В и К – Стенето“ – ЕООД. Бе определен начина за провеждане избор на управител на „В и К – Стенето” – ЕООД, гр. Троян.С обща снимка приключиха мандата общинските съветници в Троян

Общинските съветници одобриха решението на кмета за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч, преди неговото издаване.
Избор на място за изграждане на паметник на Васил Левски.

С обща снимка приключиха мандата общинските съветници в ТроянОчаквана бе точката за избор на място за изграждане на паметник на Васил Левски. По този повод в залата присъства и адв.Венелин Йорданов- председател на Общински комитет „Васил Левски, както и члена на комитета Христо Костов. Бяха предложени три местоположения в Троян, къде да е паметникът.
Едното е в градинката на „Рила”(Тифани), другото – пред НЧ”Наука-1870” Троян и третото – в градинката пред СУ ”Васил Левски” в града. Общинските съветници решиха паметника да е пред обновеното читалище в града. Предложението е на скулптора Георги Чапкънов, подкрепена от Ротари клуб Троян. Преди това бе прочететена и декларацията от името на Общински комитет ”Васил Левски” Троян.

Троянските съветници гласуваха разрешения за изработване на проекти на Подробен устройствен план.

В края на заседанието Общинските съветници за мандат 2015 – 2019 година си взеха Довиждане.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button