ЧЕЗ провежда търг за имот в Троян

На 14 ноември 2019 г. от 15.00 часа ще се проведе търг с оферти в затворен плик за Продажба на Апартамент №22 с площ 68.92 кв.м. и прилежащо мазе №3 с площ 17.99 кв. м, находящ се в тр. Троян, ул. „В. Спасов“ 2, вх. Б ет. 2 ап. 22, община Троян, заснет по КККР като самостоятелен обект с идентификатор 73198.504.197.2.22. Административният адрес на имота е гр. Троян, ул. „В. Спасов“ 2, община Троян. Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи – недвижими имоти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Първоначална продажна цена на недвижимия имот 31 459.30 лв. (тридесет и една хиляди четиристотин петдесет и девет лева и тридесет стотинки) без ДДС.
Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота, с два дни писмено предизвестие.
За огледи и допълнителна информация – Светлана Господинова, тел.: +359 894 787 571, имейл: svetlana.gospodinova@cez.bg.
Документация за участие в търга на стойност 24 лв. с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес бул. „Цариградско шосе“ №159 ет.2 до 11 ноември 2019г., като сумата се превежда по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД, IBAN BG65CITI 9250 1005 0048 02 BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. „Мария Луиза“ 2, ЦУМ Бизнес център, ет. 5.
Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 16.00 в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 до 15.00 ч. на 11 ноември 2019 г.,
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот (3 145.00 лв.) се внася в: IBAN BG79 CITI 9250 1005 0094 00 BIC/SWIFT CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 11 ноември 2019 г.,
До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, представили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10.00 часа на 14 ноември 2019 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.
Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 159.

Пресцентър на ЧЕЗ

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button