Какво се случва с „ВиК Стенето“ Троян

Въпроси и отговори

Във връзка  с изпратена жалба  до Окръжна прокуратура – Ловеч  в Троян от управителя на „ВиК Стенето“ЕООД срещу Донка Михайлова в троянски вестник излезе  статията „Тонимир Гечев: Обвинявам кмета Донка Михайлова“ и се заформи кризисна ситуация около общинското ВиК.

Отвореното писмо на инж. Гечев след внесена същия ден жалба в Окръжна прокуратура – Ловеч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, в качеството ми на управител на „ВиК Стенето” ЕООД, Троян, ви уведомявам, че считано от 31 юли 2019 г. ВиК системите и съоръженията на територията на община Троян не са част от капитала на „ВиК Стенето” ЕООД, поради което от същата дата дружеството не инвестира в изграждане и не поддържа тези системи, освен в извънредни и аварийни ситуации.

УВЕДОМЯВАМ ВИ също, че с писмо (изх.№В-17-03-10 от 26 септември 2019 г.) от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) „ВиК Стенето” ЕООД, Троян, е предупредено, че не отговаря на изискванията за ВиК оператор, посочени в чл. 198, ал. 5 от Закона за водите (защото няма сключен договор с кмета на общината за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите). Това може да доведе до отнемане на правото на дружеството да предоставя ВиК услуги на територията на община Троян.

Факсимиле от предупредителното писмо на КЕВР, 26.10.2019 г.

Още от писмото на КЕВР
„ВИК СТЕНЕТО” ЕООД и Общински съвет – Троян са изпълнили задълженията си по Закона за водите. Общински съвет – Троян е взел решение (№958 от 25 април 2019 г.) за сключване на договор с „ВиК Стенето” ЕООД за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услугите и поддържане на ВиК системите на обособената територия на ВиК оператора. Упълномощено лице да подпише договора от страна на Община Троян е кметът Донка Михайлова, а препис от решението на Общинския съвет й е изпратен за сведение и изпълнение. Но кметът г-жа Михайлова отказа да изпълни задълженията си по закон, както и решението на Общинския съвет и това е причината за възникналата реална опасност от отнемане правата на „ВиК Стенето” ЕООД, Троян, като ВиК оператор и преустановяване на ВиК услугите, предлагани от дружеството.

СЧИТАМ за мое задължение да уведомя обществеността за проблема и да предприема необходимото за разрешаването му. На 4 октомври 2019 г. внесох жалба в Окръжна прокуратура – Ловеч против кмета Донка Михайлова за съзнателно неизпълнение на служебните задължения и причиняване на вреди на „ВиК Стенето” ЕООД, Община Троян и гражданите на територията на общината.
4 октомври 2019 г., Троян
инж. Тонимир Гечев,
управител на „ВиК Стенето” ЕООД, Троян

Проблемът с троянското общинско водно дружество „ВиК Стенето“ ЕООД бе  най-дебатираната точка по време на последната сесия на Общински съвет Троян.  Изказаха се инж.Марин Радевски(ГЕРБ), Станислав Съев(БСП), Николай Тодоров)Коалиция „Избор за Троян“ и Минко Акимов(ГЕРБ). Инж. Тонимир Генчев изтъкна в своето изказване, че предприятието работи на загуба.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §9, ал.6, ал.7 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103/2013 г., изм. и доп., бр. 58/2015 г.), и чл.9, т.10 и т.18 от Наредба №3 за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел, Общинския съвет – Троян реши:
1. Отписва от баланса на „В и К – Стенето“ – ЕООД и предоставя на Община Троян В и К активите, публична общинска собственост, съгласно приложения №1, №2 и №3 с обща балансова стойност към 31.07.2019 г. в размер на 4 805 488,49 лв

С решение № 1036  на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198г, т.6 от Закона за водите, Общинския съвет – Троян съгласува Бизнес план 2017 – 2021 г. на „В и К – Стенето“ – ЕООД, гр. Троян.

Предложението за обявяване на конкурс за управител на това Общинско предприятие бе отеглено от и.д. кмет инж. Бистра Чолакова.

 

Кметът на община Троян и кандидат за кмет на Местни избори 2019 Донка Михайлова се възползва от правото си на отговор на обвиненията към нея, отправени от управителя на с троянското общинско водно дружество „ВиК Стенето“ ЕООД инж. Тонимир Гечев във вестник Троян 21.

 

‘Донка Михайлова  – „Общинските дружества,  са основен фактор за стабилността на бюджета и на водените политики на Община Троян“

В интерес на правото на троянци да получават достоверна информация за решенията, свързани с управлението на общината, използвам правото си на отговор по повод публикуваното в сайта на вестник „Троян 21“ писмо на управителя на „ВиК Стенето“ ЕООД, озаглавено „Тонимир Гечев: Обвинявам кмета Донка Михайлова“. Троянци много бързо се ориентираха в авторството на писмото и изразиха мненията си в интернет. Беше очевидно – в близките до ГЕРБ „Блиц“, „24 часа“ и в „Панорама“ на Канал 1 на БНТ чакаха местната медия да пусне писмото, за да излязат веднага с гръмки статии, изпълнени с неистини. Бързо реагира в „Панорама“ и Тома Биков – колега и приятел на кандидат-кмета на ГЕРБ Иван Миховски. Намирам за излишно да отговарям на неистини и няма да го правя в бъдеще, но ще поставя няколко принципни въпроса за настоящето и бъдещето на ВиК дружеството в Троян.

1. Относно несключването на договор

с „ВиК Стенето” ЕООД

С РЕШЕНИЕ №1013-II/25.07.2019 г. Общински съвет – Троян реши, че договорът за възлагане дейностите по предоставяне на ВиК услугата и поддържане на ВиК системите на обособената територия на „ВиК Стенето“ ЕООД следва да бъде подписан, след като управителят на дружеството представи писмено предложение по съдържанието на дейностите, съгласно изискванията на чл. 198, ал. 5 от Закона за водите.

КЪМ НАСТОЯЩИЯ момент г-н Гечев не е предоставил свое предложение за срока на договора и размера на инвестициите в този период, а според решението на Общински съвет срокът, в който следва да се представят предложения, е 2 декември 2019 г. Т. е. няма нито закъснение, нито неизпълнение на решение на Общински съвет от моя страна. С оглед желанието за ускоряване на процеса и. д. кметът Бистра Чолакова е поискала да съкрати този срок като се предвидят инвестиции не по-малко от 500 хил. лв. годишно.

2. Относно писмото от Комисията за водно
и енергийно регулиране (КЕВР)

„Пропуснатата“ извадка от писмото на КЕВР
ПОЛУЧЕНОТО писмо от КЕВР е стандартно административно писмо, което не бе показано в цялост в „Троян 21“, а бяха цитирани извадени от контекста части от него. Националните медии, без да са видели писмото, му приписаха текстове, които то не съдържа. Писмото касае договора за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услуги с искане към Община Троян „да представите актуална информация и/или копие от сключен договор по реда на Закона за водите между Общински съвет Троян и „ВиК Стенето“ ЕООД. При условие че договорът не е сключен, в какви срокове ще бъде сключен същият“. След като две години КЕВР не приема по различни причини бизнес-плана на „ВиК Стенето“ ЕООД, Комисията очаква Общината да ускори процеса на договаряне, за което Общината е предприела мерки.

3. За бъдещето на дружеството

В ИНТЕРЕС на Община Троян е дружеството да остане общинско и по тази тема има пълно единомислие между мен и Общинския съвет. В предизборните месеци обаче между мен и групата на ГЕРБ и сателити в Общински съвет възникнаха противоречия. Групата на ГЕРБ готвеше увеличение на цената на водата през м. октомври, за да предизвика недоволство. Направен бе опит да се прескочи конкурсът за избор на управител. Това са казуси, които ни изправиха пред принципни различия.

В ПРИЕТИЯ от Общински съвет бизнес план на дружеството се предвижда чувствително намаляване на средства за инвестиции – от 1204 хил. лв. през 2018 г. на 606 хил. лв. през 2021 г. при планирано сериозно нарастване на цената на водата за гражданите; като се има предвид, че в последните години разходите за инвестиции средногодишно са били по 700-800 хил. лв. Липсата на капацитет на дружеството да обезпечи ежегодно нарастващите инвестиционни планове на Община Троян и предварително да подменя ВиК-инфраструктурата в улици и пътища, които подлежат на ремонт, е проблем, който поставям пред Комисията по икономика и пред целия Общински съвет вече две години.

НАМЕРЕНИЕТО дружеството да се ангажира с все по-малко инвестиционна дейност стигна дотам, че в разговор за параметрите на договора г-н Гечев настоя договорът, който се очакваше да подпиша бързо и без въпроси, да предвиди в рамките на следващите 15 години дружеството да инвестира средно 150 хил. лв. годишно.

ЗА МЕН беше ясно и естествено решение да не подписвам прибързано такъв договор, който обрича дружеството на безперспективност и да търся по-нататъшен диалог, за да гарантирам по-добри условия по договора за троянци. Странно е това, че когато поставих въпроса на общинските съветници становището на представителите на ГЕРБ бе, че недостигащите средствата за инвестиции следва да се вземат от общинския бюджет.

НЯМА КАК да се съглася и с това, защото то на практика означава дружеството да прибира таксите за вода, пречистване и отвеждане на отпадни води, а инвестициите в мрежата да бъдат за сметка на данъците на гражданите. Означава и друго – чувствително намаляване на размера на капиталовата програма за улици, училища, спортни бази, детски градини и други инвестиции със средствата, които ще отидат за инвестиции във ВиК мрежата. Ще посоча и това, че без мое съгласие, за да се избегнат спорове, бе публикувано съобщение за повишаване на цената на водата.

СМЯТАМ, че „ВиК Стенето“ се нуждае от чувствително подобрение на ефективността на управлението си, за да се върне сред водещите дружества в страната, където е било. Затрудненията, които провокираха загубените дела с „Велде“ и неизпълнението на съдебни решения в размер на над 800 000 лв., могат да бъдат преодолени с добри финансови решения, каквито съм готова да предложа на съветниците.

***

ВИНАГИ съм считала, че общинските дружества не са просто бизнес структури. Те са фирми, които имат и особени социални функции. И трябва да работят не основно за печалбата си, както всяка една фирма, а най-вече за гражданите и Общината, които всъщност са техни собственици. За това са създадени. В случая например трябва да се инвестират средства в развитие на мрежата в малки населени места, които бавно да се възвръщат. Това е разбирането, което ще налагам в по-нататъшната си работа като кмет, така както правя при всички останали дружества и в общинското предприятие „Комунални услуги – Троян“.

ОБЩИНА ТРОЯН е една от малкото български общини, които извършват комуналните си дейности сами. И това е един от основните фактори за стабилност на общинския бюджет. И така трябва да остане. Ще продължавам да браня стабилността на този бюджет, защото това са парите на троянци. Нещо повече – планирам в следващия мандат да бъдат създадени две нови общински предприятия: за управление на общинските имоти и за управление на социалните дейности. Затова и отправям призив към хората, които измислиха този конфликт в ущърб на троянци, да внимават с общинските дружества, тъй като те са основен фактор за стабилността на бюджета и на водените политики на Община Троян.’

Инж.Иван Миховски в отговор на нападките на Донка Михайлова   също изпрати писмо в редакцията   озаглавено „Три въпроса към Донка Михайлова“, което  също публикуваме дословно.

‘Tвърде късно разбрах за скандала с общинското ВиК дружество, но смятам, че е важно да реагирам, защото беше внушено, че едва ли не аз нося отговорност за този проблем. Г-жо Михайлова, не аз, а Вие управлявате община Троян. Не съм страна по темата за скандала с ВиК в нашия град, но съм гражданин на Троян и това, което ме интересува е спокойствието и благополучието на моите съграждани. Разбрах от публикациите в медиите, че ИМА реална опасност ЦЕНАТА на водата моя град да се повиши драстично. Ако всичко, което прочетох, е вярно и ако е вярно това, което сама твърдите, настоявам веднага да предприемете конкретни действия и да предотвратите този риск незабавно. Защото именно Вие имате всички инструменти да го направите още днес. Надявам се да ми отговорите на следните три въпроса:

1. Вярно ли е, че има опасност цената на водата за гражданите на Троян да се повиши драстично?

2. Има ли някой, който със своето действие или бездействие е нарушил интересите на общинското дружество?

3. Защо, ако има нещо нередно, не потърсите отговорност от виновните по законовия ред?

Оставям настрана нападките срещу мен и партията, която ме подкрепя, защото едва ли, ако Ви отговоря, ще спомогна за решаването на проблема с ВиК. Очаквам да предприемете необходимите мерки. Ако имате нужда от помощ, аз съм на Ваше разположение.

С дълбоко уважение,

Инж. Иван Миховски’

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button