Община Троян обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга

Подбор на персонал в "Дневен център за подкрепа за деца и младежи с увреждания"

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0005-С01 за реализацията на проект „Нова грижа в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ –  КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,

ОБЩИНА ТРОЯН:

Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства по  документи и събеседване за следните длъжности:

Управител – 1 щ. бр.

Социален работник – 2 щ. бр.

Психолог – 1 щ. бр.

Логопед – 1 щ. бр.

Учител-ресурсен /Специален педагог/– 1 щ. бр.

Рехабилитатор – 1 щ. бр.

Медицинска сестра – 1 щ.бр.

Трудотерапевт – 1 щ. бр.

Възпитател – 1 щ. бр.

Детегледач – 2 щ. бр.

Шофьор – 1 щ. бр.

Касиер/домакин – 0,5 щ. бр.

Хигиенист – 1 щ. бр.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите и основни задължения по длъжностните характеристики.

1.1 Управител

Минимална образователна степен: магистър

Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки,  Педагогика, Педагогика на обучението по …

Професионално направление: Социални дейности, Психология, Логопедия, Специална педагогика.

Професионална квалификация: Социален работник, Психолог, Педагог, Логопед, Специален педагог – ресурсен учител.

Професионален опит (продължителност и вид): Минимум 3 години опит в сферата на изброените направления.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Познаване на нормативната уредба, националните и европейски стратегически документи в областта на социалните дейности, социалната политика и услуги.
Умения за планиране и организиране на процеси и хора, аналитични умения и способности за взимане на решения и адекватно решаване на проблеми;
Умения за самостоятелна работа и работа в екип;
Добри комуникативни умения;
Познания, умения, мотивация, нагласи и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства и родители;
Да има умения, опит, нагласи и мотивация за работа и взаимодействие с различни институции;
Умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите.
Готовност за активно участие в обучителен процес и дейности, свързани с  обмяна на опит и учене през целия живот.
Основни задължения на длъжността: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства”, при спазване изискванията на действащото законодателство, нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности.

1.2. Социален работник

Минимална образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Социални дейности

Професионална квалификация: Социален работник

Професионален опит (продължителност и вид): Минимум 1 година по специалността.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Умения за общуване с деца и лица с увреждания;
Умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите.
Основни задължения на длъжността: Предоставя социална подкрепа, консултации и дейности за социална интеграция на потребителите на социалната услуга и техните семейства.

1.3. Психолог

Минимална образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Психология

Професионална квалификация: Психолог

Професионален опит (продължителност и вид): Минимум 1 година по специалността, включително: опит в психологическа диагностика, психологическо консултиране, работа в екип при предоставянето на социални услуги и директна работа с деца и/или лица с увреждания и техни семейства по въпросите на родителстването.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите;
Умения за подкрепа и овластяване на клиентите.
Основни задължения на длъжността: Психологът предоставя психологическа подкрепа на клиентите на дневния център, техните семейства и подпомага работата на останалите специалисти в услугата. Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и младежите. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения.

1.4. Логопед

Минимална образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Педагогика, Обществено здраве, Психология или Социални дейности

Професионална квалификация: Логопед, Педагог с втора специалност или допълнителна проф. квалификация по логопедия, Психолог или социален работник с допълнителна професионална квалификация по „логопедия“.

Професионален опит (продължителност и вид): Минимум 1 година по специалността.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Умения за общуване с деца и лица с увреждания;
Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите;
Умения за подкрепа и овластяване на клиентите.
Основни задължения на длъжността: Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения. Извършва ранно оценяване на цялостното развитие на децата за установяване на потребностите, превенция на обучителните трудности, оценяване на речевите и езиковите особености. Обезпечава провеждането на речевата и говорната рехабилитация на ползвателите на услугата. Логопедът осъществява корекционно-възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на клиентите за повишаване на възможностите им за комуникация. Неговите функции обхващат подкрепата за развитие на комуникацията на детето – съобразно индивидуалния план и поставените в него задачи. Логопедът изготвя програма за рехабилитационна работа с детето, наблюдава и консултира груповия педагог и родителите в изпълнението на програмата.

1.5. Учител-ресурсен /Специален педагог/

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Педагогика, Педагогика на обучението по…

Професионално направление: Педагогика, Педагогика на обучението по…

Професионална квалификация: Специален педагог – ресурсен учител

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит по специалността и/или работа с деца и младежи в риск, включително с увреждания ще се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Умения за общуване с деца и лица с увреждания;
Умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите, свързани със заеманата длъжност;
Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с деца и младежи в риск и с увреждания.
Основни задължения на длъжността: Специалният педагог – ресурсен учител оказва педагогическа подкрепа на децата съобразно с индивидуалните им потребности. Работата му е насочена към установяване образователните потребности и дефицити на потребителите, планиране и организиране тяхното компенсиране, постигане на практическа и социална автономност на децата с увреждания, провеждане на обучителни дейности, включване чрез игрови техники и структурирани занимания в дейности, целящи да повишат познавателното развитие, умения и навици за учене, подготовка за интегрирано обучение на потребителя в масова детска градина или училище. Участва в изработването на индивидуални планове в мултидисциплинарен екип. Подпомага адаптирането на потребителите към социалния живот в социалната услуга и извън нея.

1.6. Рехабилитатор

Образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Здравни грижи

Професионална квалификация: Рехабилитатор, Кинезитерапевт, Ерготерапевт

Професионален опит (продължителност и вид): Минимум 1 година по специалността.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: Организира и провежда медицинска рехабилитация и лечебна физкултура, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства.

1.7. Медицинска сестра

Образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Здравни грижи

Професионална квалификация: Медицинска сестра

Професионален опит (продължителност и вид): Минимум 1 година по специалността.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: Предоставя здравни услуги на потребителите на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства.

1.8. Трудотерапевт

Минимална образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Педагогика, образование в областта на изкуствата или други със социална или педагогическа насоченост.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Умения за общуване с деца и лица с увреждания;
Умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите, свързани със заеманата длъжност;
Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с деца и младежи в риск и с увреждания.
Основни задължения на длъжността: Трудотерапевтът организира и провежда трудотерапевтични дейности, мероприятия, занимания и консултации във връзка с трудовата ориентация на младежите, съобразно индивидуалните им възможности и личен избор. Организира и осъществява трудотерапевтична работа с потребителите, съобразно работните ателиета, включени в програмата на дневния център. Работи с клиентите на центъра в група и индивидуално. Организира дейността на групата в изпълнение на конкретна задача и провежда дейностите в изпълнение на индивидуалния план на всеки клиент.

1.9. Възпитател

Минимална образователна степен: бакалавър

Професионално направление: педагогика, други със социална или педагогическа насоченост.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Умения за общуване с деца и лица с увреждания;
Умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите, свързани със заеманата длъжност;
Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с деца и младежи в риск и с увреждания.
Основни задължения на длъжността: Полагане на ежедневни грижи за децата и младежите, насочени към  развитие, възпитание и самоорганизиране. Работи за удовлетворяването на специфичните потребности на потребителя, подкрепя самостоятелността на потребителя и на участието му в дейности, съобразени с неговите интереси и възможности.

1.10. Детегледач

Минимална образователна степен: средно образование.

Професионална област: Не се изисква.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Не се изисква.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Умения за общуване с деца и лица с увреждания;
Умение задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите, свързани със заеманата длъжност;
Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с деца и младежи в риск и с увреждания.
Основни задължения на длъжността: Полагане на ежедневни грижи за децата и младежите, насочени към  придружаване, организиране на ежедневието, помощ при хранене, помощ при тоалет и др.

1.11. Шофьор

Минимална образователна степен: средно образование.

Професионална област: Не се изисква.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Правоспособност за управление на МПС, кат. В и по висока, както и правоспособност за упражняване на професия по обслужване на отоплителна инсталация.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Умения за общуване с деца и лица с увреждания;
Технически умения и компетентности.
Основни задължения на длъжността: Отговорно и безопасно предоставя услугата превоз на потребителите на социалната услуга със специализирано траспортно средство до и от Дневен център за подкрепа на деца и младежи с уврежданя и техните семейства. Поддържа материално техническата база и прилежащото дворно пространство. Осигурява надеждна и безаварийна работа на локалното парно през отоплителния сезон, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, машини и приспособления, за които отговаря.

1.12. Касиер, домакин

Минимална образователна степен: средно образование.

Професионална област: Икономика.

Професионален опит (продължителност и вид): Не по-малко от 2 г. в професионалната област.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: Извършване цялостната дейност по правилното водене на ведомости за трудови възнаграждения и разходването на парични средства за тяхното изплащане. Цялостно техническо и документално обслужване във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на трудово правните отношения с работниците и служителите в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“. Оформя първични документи, свързани с финансовата дейност на социалната услуга.

1.13. Хигиенист

Минимална образователна степен: Основно образование.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Не се изисква.

Основни задължения на длъжността: Почиства и дезинфекцира центъра и дворното пространство. Поддържа чистотата и реда в работните помещения, санитарните възли, коридори, фоайета, зали, тераси и др. в сградата на дневния център, дворното пространство, както и площадките и тротоарите около сградата.

2. Място на изпълнение на длъжностите: Социална услуга „Дневен център за подкрепа за деца и младежи с увреждания“ с адрес: гр. Троян, ул. „34-ти Троянски полк“ № 42.

3. Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

4. Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта.

Длъжностите се заемат чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ).

Възнагражденията по сключени договори се осигуряват по проект BG05M9OP001-2.019-0005 „ Нова грижа в община Троян“, за изпълнението на който Община Троян има сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0005-С01 по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ –  КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 до 31.12.2023 г.

5. Необходими документи:

5.1. Заявление (по образец);

5.2. Автобиография (по образец);

5.3. Копие от документ за завършено образование;

5.4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

5.5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

5.6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информатика, информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква);

5.7. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

5.8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

5.9. Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (по образец).

6. Място на подаване

Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Центъра за административно обслужване към Община Троян, адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.

7. Срок за подаване на документите

Документите се подават от 25.09.2019 г. до 08.10.2019 г. включително.

Важно:

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват, в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 21 или в офиса на проекта в гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 102.

При кандидатстването за повече от една длъжност, следва да се отбележи в заявлението, като се прилагат изискуемите документи за всяка позиция.

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян

Проект: BG05M9OP001-2.019-0005 „Нова грижа в община Троян“

Прикачени файлове:
Файл Описание Размер
Изтегли Заявление за участие в подбор за заемане на свободно работно място 77 Kb
Изтегли Приложение № 1 – Автобиография 87 Kb
Изтегли Приложение № 2 – Декларация за личните данни 73 Kb
Изтегли Приложение № 3 – Декларация 73 Kb
Изтегли Приложение № 4 – Декларация 107 от Кодекса на труда 73 Kb

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button