Обява от Община Троян

Прием на документи от кандидат-потребители на услугата „Патронажна грижа“ в Община Троян

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0038-C02 за реализиране на проект „Патронажна грижа в Община Троян“, Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ от приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Община Троян обявява процедура за прием на заявления от кандидат-потребители на интегрирани почасови здравно социални услуги по Проект „Патронажна грижа в Община Троян“.

Патронажната грижа е индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности.

Целта на услугата е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора.

Проект „Патронажна грижа в Община Троян“ предвижда предоставяне на услуги по домовете на 104 лица с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване. На всички заявили участие в проекта кандидати ще се извърши индивидуална оценка на потребностите, подбор и включване в услуги до 2 часа на ден. Териториалният обхват на проекта включва всички населени места в Община Троян. Продължителността на услугите е до 12 месеца, считано от 01.12.2019 г.

Допустимо е ползване на краткосрочни здравни и социални услуги за лица след болнично лечение, нуждаещи се от медицинско наблюдение, здравни грижи и битово обслужване.

Съгласно т. 3 от решение № 1028/26.09.2019 г. на Общински съвет Троян,  ползвателите на услуги по Проект „Патронажна грижа в Община Троян“, договор за БФП BG05M9OP001-2.040-0038-С02, няма да заплащат такси.

Персоналът, който ще осъществява услугите, включва: медицински сестри, рехабилитатор, двама лекари – терапевт и физиотерапевт и санитари. Те ще бъдат транспортирани със закупен в рамките на проекта автомобил до дома на потребителите, по изготвен график от диспечер-координатор.

Основният пакет услуги, които ще се предоставят, са:

Здравни услуги: медицинско наблюдение, консултиране, превенция на заболяванията, здравна просвета, измерване, регистрация и оценяване на витални показатели: кръвно налягане, пулс, кръвна захар, извършване на манипулации, предоперативни и следоперативни грижи – превръзки и обработка на рани, съдействие за изготвяне на изследвания с цел освидетелстване от ТЕЛК, медицинска рехабилитация, назначена от физиотерапевт;

Социално-битови дейности: почистване на дома, помощ при поддържане на лична хигиена, обличане, събличане, пазаруване, плащане на сметки, придружаване, насърчаване на комуникацията и поддържане на социални контакти и други съобразно индивидуалните потребности.

Изпълнителите на здравно-социални услуги ще бъдат обучени по Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, изготвена от  Министерство на здравеопазването.

Срок за кандидатстване от 15.10.2019 г. до 15.10.2020 г.

Образец на заявлението може да се получи от Центъра за административно обслужване в сградата на общината на пл. „Възраждане“ № 1, в сградата на общинска администрация Троян, на ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 102 и в кметствата на общината. Заявлението е достъпно и на сайта на Община Троян https://www.troyan.bg

Пакетът документи за включване в проекта се подават всеки работен ден от 8.00 до 17 .00 часа в Центъра за административно обслужване в сградата на община Троян, по пощата или чрез куриер на адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1.

За допълнителна информация и консултиране тел.: 0878901853

Вр. И. Д. Кмет на Община Троян

инж. БИСТРА ЧОЛАКОВА

Съгласно решение на Об. С Троян № 1025/26.09.2019 г.

Проект BG05M9OP001-2.040-0038-C02 „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Прикачени файлове:
Файл Описание Размер
Изтегляне на файла (zaiavlenie_obrazec_potrebitel.docx)Изтегли Заявление за ползване на услуга „Патронажна грижа“ 104 Kb
Изтегляне на файла (deklaracia_lichni danni.docx)Изтегли Декларация относно обработване на личните данни 101 Kb

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button