Община Троян обявява конкурс за управител на Общински пазари

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия и чл.21 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел и Заповед №1457/18.11.2019 г. на кмета на община Троян, Община Троян

ОБЯВЯВА

Конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на “Общински пазари – ЕООД, гр. Троян, при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:

да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
да са завършили висше образование;
да имат най-малко 5 години професионален опит;
да не са поставени под запрещение;
да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
да не са лишени по съответен ред от правото да заемам длъжността Управител на публично предприятие;
да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление (ОбС – Троян) и контрол на същото публично предприятие;
да не са заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;
да не са извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

Точки 11 и 12 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

II. Необходими документи:

Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №1;
Декларация по образец – Приложение № 2;
Автобиография (европейски формат);
Копия от документи за завършено висше образование,  придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);
Свидетелство за съдимост;
Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
Бизнес програма за развитие и дейността на “Общински пазари” – ЕООД, гр. Троян, за тригодишен период и всяка година поотделно, съдържаща конкретни икономически показатели, чието изпълнение следва да се осигури, като: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаляване на загуба, нови пазари, използване на съоръженията, финансови задължения, инвестиции и др.: разработка за организационната и управленска структура и численост на дружеството.

Програмата се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите.

III. Конкурсът ще се проведе на три етапа:

Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
Представяне на бизнес програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период;
Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената бизнес програма, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

IV. Място и срок за подаване на документи.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи по т.II, се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 17.00 часа на 23.12.2019 г. в Информационния център на Община Троян;

V. Място и срок за получаване на информация:

Образците на заявлението за участие в конкурса и декларацията, както и  документите относно структурата, числеността, щатното разписание на персонала, счетоводен баланса и отчет за приходите и разходите за 2018 г. и за отчетните тримесечия на 2019 г. се предоставят до 16.00 часа на 20.12.2019 г., в стая №24б в общинската администрация.

VI. Място, дата и час на провеждане на конкурса.

Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Троян – III етаж в следния ред:

На 09.01.2020 г. от 09,00 часа – проверка на съответствието на представените документи;
На 10.01.2020 г. от 09,00 часа – представяне на бизнес програмите за развитието и дейността на дружеството и събеседване с кандидатите.

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button