Областният управител Ваня Събчева спечели дело

Делото е срещу  Общински съвет Ловеч за провеждане на референдум

Ловешки административен съд реши: „ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение №1107/26.09.2019 г. на Общински съвет Ловеч за произвеждане на местен референдум с въпрос: „Желаете ли Община Ловеч да обособи общинско дружество ВиК – Ловеч със 100 % общинско участие, като за целта излезе с активите си от сегашното дружество, в което мажоритарен собственик е държавата, а Ловеч има 28 % от капитала?“. 

Това е решението на Ловешкия административен съд по дело, образувано по жалба на Областен управител от 10 октомври 2019 г. по повод приетото решение. 

В съдебното заседание институцията е представлявана от юриста Дора Стоянова. Тя защити пред тричленния състав и мотивите на Областен управител, с които определя решението на Общински съвет Ловеч като незаконосъобразно по редица съображения. Съдът счита, че в приетото решение, като административен акт, не са посочени никакви правни основания за приемането му.

„На следващо място приетото решение не съдържа никакви мотиви, като изложените в предложението обстоятелства „да се намали цената на водата за жителите на Община Ловеч, …да се обособи общинско търговско дружество…, да заяви нови, значително по-ниски цени пред КЕВР. Така общинските съветници, а не никому неизвестни чиновници в София, ще определят кой ще ръководи дружеството… Щом жителите на Община Ловеч плащат вода на дружеството, то логично е да имат правото да го управляват…“ по никакъв начин не могат да се считат за мотиви, обосноваващи приемането на решение за произвеждане на референдум по посочения въпроса“, се казва още в решението на магистратите. Пак там е записано, че „според действащата нормативна уредба и приетото в съдебната практика, относно задължението за мотивиране на административните актове законът не прави разлика дали издателят на акта е едноличен или колективен административен орган, както и дали при постановяване на акта органът действа в условията на обвързана компетентност или при оперативна самостоятелност. Изискването за излагане на мотиви представлява една от гаранциите за законосъобразност на административния акт, които законът е установил, като с излагането им се довеждат до знанието на адресатите съображенията, по които административният орган е издал или е отказал да издаде искания административен акт, което има пряко отношение към реализиране и организиране защитата на страните срещу такива актове. Едновременно с това наличието на мотиви е предпоставка за контрола върху законосъобразността на акта, упражняван при обжалването му пред съда“. 

Магистратите са категорични, че „Процесното решение освен липса на правни основания и мотиви, е засегнато и от друг съществен порок – то няма необходимите реквизити като волеизявление, които са задължителни съгласно ЗПУГДВМС“. Тоест финансовите средства за произвеждане на местен референдум се осигуряват от съответния общински бюджет, общинският съвет е задължен едновременно с вземането на решение за произвеждане на референдум да определи и дата за произвеждането му, като едновременно  с това утвърди образците от книжата за референдума, и одобри разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет за тази цел.

„С оглед установената незаконосъобразност на изложените основания, съдът счита, че е излишно да се прави анализ на същността на поставения въпрос, доколко той е самостоятелна компетентност на общинския съвет с оглед разпоредбите на ЗОС, Търговския закон, Закон за водите, Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им и др. нормативни документи, и може ли да бъде поставен в този вид като въпрос за произвеждане на местен референдум. При приемането на оспореното решение са допуснати съществени противоречия с разпоредбите на материалния закон, и същото следва да бъде отменено като незаконосъобразно“, става ясно още от решението на Административния съд в Ловеч по делото. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button