Общинското ръководство на Троян предлага Промяна на Наредбата за промяна размера на местните данъци

Общинското ръководство на Троян предлага Промяна на Наредбата за промяна размера на местните данъци

На редовната сесия  на местния парламент ще бъдат предложени от кмета на Община Троян Донка Михайлова, за обсъждане от новоизбраните общински съветници,  проекти за изменение и допълнение на на Наредби № 6 и 7. Това беше съобщено на първата месечна пресконференция на градоначалничката и екипа й.

Също така бе казано, че доста граждани на Троян не са се отзовали на поканата да идат и да си вземат надвзетите суми при първоналното изчисляване на на данъците за 2017 -та година. Тези суми ще бъдат приспаднати при изчисляване на данъците смет и сгради за 2018-та.

Нека припомним, че  с Решение №861/31.01.2019г. на Общински съвет-Троян са приети минимални ставки за определяне на данъка в зависимост от мощността на двигателя.

Считано от 01.01.2019 г. след промените в Закона за местните данъци и такси са валидни следните облекчения за данък превозни средства: За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологичните категории „Евро 4“, определения данък превозни средства се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващи на екологични категории по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения данък. За автобусите, товарните автомобили с технически допустима маса над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения данък.
На редовната месечна пресконференция кметът на Община Троян съобщи,че с решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г., обнародвано в Държавен вестник № 32 от 2019 г., Закон е обявен за противоконституционен. А именно:

„Считано от 01.01.2019г. са в сила Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма данък върху недвижимите имоти е в размер на 4,5 на хиляда. В списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., са включени гр. Троян, с. Шипково и с. Орешак, като курорти с местно значение.“

Но следствие многото недоволство Върховния съд  каза тежката си дума и той бе върнат за преразглеждане. И така в  сила от 20.04.2019 г.  влезна  Закон за допълнение към Закона за местните данъци и такси, съгласно който:

„За 2019 г. за жилищните имоти по чл.22, т.2 в редакцията до 20.04.2019 г. се прилага размера на данъка както за всички останали недвижими имоти, определен в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка;

Данъкът за жилищните имоти за 2019 г., определен съгласно чл.22, т.2 в редакцията до 20.04.2019 г., се преизчислява служебно. Лицата, предплатили до 30.04.2019 г. данъкa за такива имоти за цялата 2019 г., ползват отстъпка от 5 на сто върху преизчисления данък;

След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти за 2019 г., надвнесените от данъчно задължените лица суми за данък, определен съгласно чл.22, т.2 в редакцията до 20.04.2019 г., подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.

В тази връзка Община Троян  започна да възстановява пари за надвнесените 160 хлд лв данъци от гражданите от Троян. Един от вариантите е по банков път.

Данъчно задължените лица, които след преизчисляването на данъка, имат надвнесени суми, могат да подадат в отдел „Местни приходи“ на Община Троян искане по образец за прихващане или възстановяване, като трябва да представят документ, удостоверяващ банковата сметка, по която следва да им бъдат възстановени надвнесените суми, съобщават от пресслужбата

Също така Община Троян бе изпратила запитване до ЦУ на НАП и до Министерство на финансите относно прилагането на новата разпоредба на ЗМДТ. За Община Троян размерът на данъка върху недвижимите имоти е определен на 2 на хиляда върху данъчната оценка на имота. За имот, който е основно жилище на задълженото лице, данъкът се дължи с 50 на сто намаление. Основно жилище е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданите и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

 

Прилагаме и самите Проекти  на Наредбите на вниманието на нашите читатели., за да се запознаят.

1.Проект за изменение и допълнение на Наредба 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян.

Файлът съдържа и МОТИВИ към проекта за допълнение на  Наредба № 6 за определяне размера на местните  данъци на територията на Община Троян.

Прикачени файлове:
Файл Описание Размер
Изтегляне на файла (project-naredba-6-motivi-08112019.doc)Изтегли Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определянето размера на местните данъци на територията на община Троян 73 Kb

 

2.Проект за изменение и допълнение на Наредба 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян.

Файлът съдържа и МОТИВИ към проекта за допълнение на  Наредба № 6 за определяне размера на местните  данъци на територията на Община Троян.

Прикачени файлове:
Файл Описание Размер
Изтегляне на файла (project-naredba-6-motivi-08112019.doc)Изтегли Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за оп

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button