Търг за продажба на имот в град Троян

Това съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ, цитирани от Фокус.От 14.30 часа ще се проведе търг с оферти в затворен плик за продажба на Апартамент №21 с площ 40.53 кв. м и прилежащо мазе № 2 от 6.05 кв. м, находящ се в гр. Троян, ул. „В. Спасов“ № 2, вх. Б ет. 2 ап. 21, Община Троян, заснет по КККР като самостоятелен обект с идентификатор 73198.504.197.2.21. Административният адрес на имота е гр. Троян, ул. „В. Спасов“ 2, община Троян. Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи – недвижими имоти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Първоначална продажна цена на недвижимия имот 17 925.20 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин двадесет и пет лева и 20 ст.) без ДДС.
Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота, с два дни писмено предизвестие.
За огледи и допълнителна информация – Светлана Господинова, тел: +359 894 787 571, имейл: svetlana.gospodinova@cez.bg.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот (1 792.00 лв.) се внася в: IBAN BG79 CITI 9250 1005 0094 00 BIC/SWIFT CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 11 ноември 2019 г.,
До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, представили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10.00 часа на 14 ноември 2019 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.
Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 159.

Back to top button
Close