Удължиха срока за кандидат-съдебни заседатели

Във връзка с искане на Окръжен съд – Ловеч с вх. №ОбС-392/18.11.2019 г. относно попълване на списъка с кандидатите за съдебни заседатели с 9 съдебни заседатели за Районен съд – Троян, е обявено продължаване на процедурата  за набиране на кандидати за съдебни заседатели.

Общински съвет – Троян кани всички заинтересовани лица на община Троян да представят необходимите документи в срок до 04.12.2019 г. (сряда) включително, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6.

1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

да е на възраст от 21 до 68 години;
да има настоящ адрес в община Троян, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;
да има завършено най-малко средно образование;
да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
да не страда от психически заболявания;
да не е съдебен заседател в друг съд;
да не е общински съветник от съдебния район на Районен съд – Троян;
да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Троян;
да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет – Троян следните документи:

Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1);
подробна автобиография, подписана от кандидата;
нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
данни за контакт на две лица, към които Общинския съвет да се обръща за препоръки (Приложение №5);
мотивационно писмо;
писмено съгласие (Приложение №4);
Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2);
документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3).

Обстоятелството по т. 1.4. от настоящото обявление се установява служебно от комисията.

***

Образците на документите са на разположение в Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6, както и на интернет страницата на Общински съвет – Троян, www.obs.troyan.bg и интернет страница на Община Троян, www.troyan.bg.

***

Допуснатите кандидати за съдебни заседатели следва да се явят на изслушването по чл. 68а от ЗСВ пред комисия към Общински съвет – Троян, което ще се проведе на 05.12.2019 г., от 09:00 ч в Салона на ОбС – Троян, ет. 1, сградата на Община Троян.

***

За информация и контакти:

Иванка Радойкова – Гл. специалист „Техническо обслужване Общински съвет“

Тел.: 0670 / 6 80 06

***

ИНЖ. ПЕТКО ПЕНКОВ /П/

Председател на ОбС – Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button