Дебатираха за концесията на басейна и банята в Шипково

Предстои разглеждане на темата и в общинския съвет

Поради засиления обществен интерес към бъдещето на минералната баня и минералния басейн в Шипково Община Троян организира среща, на която пред общински съветници, хора от селото и медии, бяха представени обосновката и параметрите на концесията за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в Шипково преди предстоящото им разглеждане в местния парламент. Дискусията бе водена от директора на дирекция „Общинска собственост и икономика“ в местната администрация Борис Бояджиев.

Дебатираха за концесията на басейна и банята в Шипково
Директорът на дирекция „Общинска собственост и икономика“ в местната администрация Борис Бояджиев и двамата експерти – Антон Михайлов и Румяна Михайлова

Преди да даде думата на присъстващите двама експерти от екипа, изготвил концесионния анализ, той припомни накратко историята на обектите, които през 2014 г. бяха предоставени от държавата на Община Троян в плачевно състояние, но Общината не успя да намери средства за обновяването им. Така се стигна до идеята за концесия – форма на дългосрочно публично-частно партньорство, което би довело не само до възстановяване на обектите, но и до развитието им. На тази цел акцентира и кметът Донка Михайлова, която също участва в срещата.
Бояджиев обясни още, че експертният екип е изготвил три анализа – правен, икономически и технически, и подчерта, че концесионната обосновка е преминала съгласуване с редица институции. След това думата имаха двамата експерти – Антон Михайлов и Румяна Михайлова. Със забележката, че всички разчети са направени въз основа на стойностни показатели от началото на 2019 г., те представиха основните параметри на концесията, чието точно наименование е „Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч“.
Писмени материали с данните получиха и всички участници в срещата. От тази информация, от изложението на авторите и техните отговори на последвалите питания стана ясно, че обектите на концесията са два. Първият включва: съблекалня, представляваща сграда със застроена площ 126 кв. метра, на два етажа, с предназначение „Друг вид обществена сграда“; търговски обект, представляващ сграда със застроена площ 46 кв.м, на два етажа, с предназначение: „Сграда за търговия“; сграда със застроена площ 14 кв.м, на един етаж, с предназначение „Сграда за търговия“, и плувен басейн със застроена площ 450 кв.м, попадащи в поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 83212.501.1109 с площ от 3652 кв.м, начин на трайно ползване: „За плувен басейн“ по кадастралната карта на с. Шипково, община Троян.
Вторият включва: курортна поликлиника, представляваща сграда със застроена площ 148 кв.м, на един етаж, с предназначение: „Здравно заведение“; сграда със застроена площ 149 кв.м, на два етажа, с предназначение: „Здравно заведение“; балнеолечебница, представляваща сграда със застроена площ 244 кв.м, на два етажа, с предназначение: „Сграда за битови услуги“; сграда с идентификатор със застроена площ 43 кв.м, на един етаж, с предназначение: „Сграда за битови услуги“; сграда със застроена площ 120 кв.м, на два етажа, с предназначение: „Сграда за битови услуги“; сграда със застроена площ 87 кв.м, на един етаж, с предназначение: „Сграда за битови услуги“; сграда със застроена площ 33 кв.м, на един етаж, с предназначение: „Селскостопанска сграда“; сграда със застроена площ 40 кв.м, на един етаж, с предназначение: „Селскостопанска сграда“; жилищна сграда със застроена площ 113 кв.м, на два етажа, с предназначение: „Складова база, склад“; склад, представляващ сграда със застроена площ 6 кв.м, на един етаж, с предназначение: „Селскостопанска сграда“, попадащи в поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 83212.501.1110 с площ 5823 кв.м., начин на трайно ползване: „За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум“ по кадастралната карта на с. Шипково, община Троян.
Или обобщено – концесионната територия към обекта на концесията включва:
– поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 83212.501.1109 с площ от 3652 кв. метра, начин на трайно ползване: „За плувен басейн“ по кадастралната карта на с. Шипково, община Троян, и
– поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 83212.501.1110 с площ 5823 кв.м, начин на трайно ползване: „За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум“ по кадастралната карта на с. Шипково, община Троян.
Видът на концесията е за строителство и услуга с предмет:
– строителство в съответствие с предвижданията да действащия план за регулация и застрояване (ПРЗ), изразяващо се в извършване на реконструкция, обновяване, основен ремонт и/или строителство чрез премахване (разваляне) на част от съществуващите строежи, както и изграждането на нови строежи, съответно изграждане на изцяло нов комплекс от сгради и съоръжения като Център за рекреация и отдих;
– управление за срока на концесията на Центъра за рекреация и отдих, изразяващо се в неговото поддържане в експлоатационна годност и неговото експлоатиране чрез предоставяне на услуги за рехабилитация и възстановяване, плажни услуги и др. курортни услуги.
Срок на концесията – 32 години с възможност за удължаване с до 9 години.
Прогнозна стойност на концесията – 20 043 000 лева.
Тъй като прогнозна стойност на концесията е по-голяма от левовата равностойност на прага (5 548 000 EUR), определен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на комисията от 18.12.2017 г. за изменение на директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на договори за концесия, тя сe определя като концесия с трансграничен интерес. Това налага обявяването й в Официалния вестник на Европейския съюз.
Минимално концесионно възнаграждение, без включен ДДС за прогнозния срок на концесията, което концесионерът трябва да заплаща, е:
– еднократно концесионно възнаграждение в размер на 12 хил. лева, платимо при влизане в сила на концесионния договор;
– годишно концесионно възнаграждение в размер на 7,2 хил. лв. за първите три години;
– годишното концесионно възнаграждение, което ще се формира на база брутни приходи в размер на не по-малко от 2,0% от тях, но не по-малко от 23,1 хил. лв. след третата година до края на концесионния период.
Прогнозни приходи на концесионера – 1 156 хил. лв. за всяка година след 3-тата година от концесията.
Първоначални инвестиции от концесионера в срок до третата година (през първите три години общо) – 2 956 000 лева.
За концесии с трансграничен интерес възможните процедури за определяне на концесионер са: открита процедура, състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог. Съгласно обосновката на концесията за избор на концесионер ще се провежда открита процедура.
След представянето на тези основни параметри на концесията за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в Шипково, при което на няколко пъти бе отбелязано, че разчетите са ориентировъчни (по-точни те биха могли да бъдат при изработване на идеен проект) започна дискусия.
Тя бе открита с въпрос, зададен от кмета Донка Михайлова, за защитата на Общината при некоректен концесионер. От отговора стана ясно, че рисковете за Община Троян са минимални, защото тя остава собственик на обекта, както и на всичко изградено в него, а и в договора се предвиждат няколко банкови гаранции. Последваха въпроси, свързани със: наблюдението и контрола от страна на Общината върху инвестиционния процес; съобразяването на анализа на финансовите потоци с наличието на конкурентни обекти; ползването и дебита на минералната вода; правото на достъп до басейна; примери за успешни подобни концесии и др.
След тази среща предложението за обявяване на концесия ще влезе за разглеждане в общинския съвет, където вероятно ще възникнат още въпроси, ще се изкажат и различни становища. Те обаче не трябва да възпрепятстват основната цел, а именно – потенциалът на известния в миналото курорт да получи още един шанс за развитие.

Троянски глас

*Заглавието  е на Троян експрес

Back to top button
Close