Изменена наредба за местните  данъци

Наредба № 6

Изменена наредба за местните  данъци –  Приета с Решение №43/07.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №214/22.01.2009 г.,

изм. и доп. с Решение №335/17.09.2009 г., изм. и доп. с Решение №370/29.10.2009 г., изм. и доп. с Решение №550/23.12.2010 г., изм. и доп. с Решение №568/27.01.2011 г., изм. и доп. с Решение №15/22.12.2011 г., изм. и доп. с Решение № 228/29.11.2012 г., изм. и доп. с Решение №495/19.12.2013 г., изм. с Решение № 789/19.12.2014г.,

изм. с Решение № 830/29.01.2015г., изм. и доп. с Решение № 219/28.07.2016 г.,

изм. и доп. с Решение № 592/21.12.2017 г., изм. и доп. с Решение № 635/29.03.2018 г., изм. и доп. с Решение №838/20.12.2018 г., изм. и доп. с Решение №861/31.01.2019 г.,

изм. и доп. с Решение №18/19.12.2019 г. на ОбС – Троян), декември, 2019 г.

 

Глава първа

Общи положения

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на Община Троян

Чл.2. В общинският бюджет постъпват следните местни данъци:

 1. Данък върху недвижимите имоти;
 2. Данък върху наследствата;
 3. Данък върху даренията;
 4. Данък при възмездно придобиване на имущества;
 5. Данък върху превозните средства;
 6. Патентен данък;
 7. Туристически данък;
 8. (нова, Решение № 219/28.07.2016 г. на ОбС-Троян) Данък върху таксиметров превоз на пътници.
 9. (нова, Решение № 635/29.03.2018 г.) други местни данъци, определени със закон.

Чл.3. (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;

(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година;

(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.

Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.6. (1)  Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.

(2)  Публичното обсъждане се провежда чрез пресконференции, срещи с ръководители на бюджетни звена и срещи с местната общност. Отправя се писмена покана до общинските съветници за участие в предварителното обсъждане на проекта за определяне размерите на местните данъци.

Глава втора

Местни данъци

 

Раздел І

Данък върху недвижимите имоти

 

Чл.7. (1) (изм., Решение № 219/28.07.2016 г. на ОбС-Троян, изм., Решение №838/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на Община Троян поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) (Отм. Решение №568/27.01.2011г. на Общински съвет Троян, изм. с Решение № 495/19.12.2013г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

Чл.8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.

(5) За имот държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

 

Чл.9. (изм., Решение № 838/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

Чл.10. (отм., Решение № 838/20.12.2018 г. на ОбС-Троян)

Чл.11. (изм., Решение № 219/28.07.2016 г. на ОбС-Троян) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща по реда и в сроковете по чл.28 от ЗМДТ.

Чл.12. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.

Чл.13. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.14. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имота.

Чл.15. (изм., Решение № 838/20.12.2018 г. на ОбС-Троян, изм., Решение № 18/19.12.2019 г. на ОбС-Троян) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Чл.16. (изм., Решение № 838/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) Данъчната оценка на недвижимите имоти се определя съгласно чл.20 и 21 от ЗМДТ.

Чл.17. (отм., Решение № 838/20.12.2018 г. на ОбС-Троян)

Чл.17а (нов, Решение № 838/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) (1) Освобождават се от данък:

 1. сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „B“, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „C“, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

 1. сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „C“, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „D“, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(2) Освобождаването от данък по ал. 1 не се прилага в случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства.

(3) Алинея 1 се прилага съответно и за части от имоти.

(4) Освобождаването от данък по ал. 1 се прилага за общ срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.

Чл.18. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

(3) (нова, Решение № 219/28.07.2016 г. на ОбС-Троян) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.

Чл.19. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.

(3) (нова, Решение № 838/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

Чл.20. (изм., Решение № 838/20.12.2018 г. на ОбС-Троян)  Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация и или получена информация съгласно Закона за местните данъци и такси и или служебно образувана партида за недвижим имот.

Чл.21. (изм., Решение № 838/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.

Раздел ІІ

Данък върху наследствата

Чл.22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.

Чл.23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.

Чл.24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

Чл.25. (изм. Решение №214/22.01.2009г.) (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.24 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

Чл.26. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.28. (изм. Решение №214/22.01.2009г.) Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

 1. за братя и сестри и техните деца – 0,5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
 2. за лица, извън посочените в т. 1 – 3,3 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Чл.29. (изм. Решение №214/22.01.2009г.) Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл.38 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл.31.Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

Раздел ІІІ

Данък при придобиване на имущества по  дарение и по възмезден начин

Чл.32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) (изм. Решение №214/22.01.2009г.) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.

(4) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

(6) (нова, Решение № 15/22.12.2011г.) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и  при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

Чл.33. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.34. (изм., Решение № 838/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) Основа за определяне на данъка е съгласно чл. 46 от ЗМДТ.

Чл.35. (изм. Решение №214/22.01.2009г.) (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) 0,5 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 3,3 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“.

(2) (изм. Решение №214/22.01.2009г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл.36. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.37. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи – по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи –  в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси.

Раздел ІV

Данък върху превозните средства

Чл.38. С данък върху превозните средства се облагат:

1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

 1. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
 2. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

Чл.39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

Чл.40. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.41. (изм., Решение №15/22.12.2011г.) (1) (изм., Решение №861/31.01.2019 г. на ОбС-Троян) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т данъка върху превозните средства се състои от два компонента – имуществен и екологичен и се определя и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

 1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW х Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка:

а) до 55 kW включително –  0,34  лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54  лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително –  1,10  лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,23  лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,60  лв. за 1 kW;

е) над 245 kW –  2,10  лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коригиращия коефициент Кгп, определен в чл.55,ал. 1 от ЗМДТ в следните размери:

 

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

 

Коефициент

 

Над 20 години

 

1,1

 

Над 15 до 20 години включително

 

1

 

Над 10 до 15 години включително

 

1,3

 

Над 5 до 10 години включително

 

1,5

 

До 5 години включително

 

2,3

 

 1. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила:
 

Екологична категория

 

Коефициент

 

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

 

1,10

 

„Евро 3“

 

1,00

 

„Евро 4“

 

0,80

 

„Евро 5“

 

0,70

 

„Евро 6“ и „ЕЕV“

 

0,60

 

(2) (изм., Решение №861/31.01.2019 г. на ОбС-Троян) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:

 1. товарно ремарке – 7 лв.;
 2. къмпинг ремарке – 13 лв.

(3) Данъкът за мотопеди е в размер 13 лв., а за мотоциклети, както следва:

 1. до 125 куб. см включително – 15 лв.
 2. над 125 до 250 куб. см включително –33 лв.
 3. над 250 до 350 куб. см включително – 46 лв.
 4. над 350 до 490 куб. см включително – 65 лв.
 5. над 490 до 750 куб. см включително – 97 лв.
 6. над 750 куб. см – 129 лв.

(4) (изм., Решение № 635/29.03.2018 г.) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл.4 от Регламент / ЕС / № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на  пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60/52 от 2 март от 2013г.), наричан по – нататък „Регламент / ЕС / № 168/2013“, на базата на общото тегло в размер, както следва:

 1. до 400 кг включително – 5 лв.
 2. над 400 кг – 8 лв.

(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

 1. до 22 места, вкл. мястото на водача –65 лв.
 2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 129 лв.

(6) (изм., Решение №861/31.01.2019 г. на ОбС-Троян) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер 13 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (в лева)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

18 10

 

36

 

 

 

18

 

20

 

36

 

82

 

 

 

20

 

22

 

82

 

190

 

 

 

22

 

25

 

245 441
 

 

25

 

26

 

441

 

774

 

 

 

26

 

28

 

441

 

774

 

 

 

28

 

29

 

427

 

515

 

 

 

29

 

31

 

515

 

845

 

 

 

31 33 845

 

1173

 

 

 

33 38 1173

 

1782

 

 

 

38 1299

 

1766

 

Б) с три и повече оси 36 38 826 1146
38 40 1146 1584

 

        40  

1584

2344

 

(8) (изм., Решение № 635/29.03.2018 г.) Данъкът за специализирани строителни машини/ бетоновози, бетон- помпи и други/, автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е  в размер на 215 лв.

(9) (изм., Решение № 635/29.03.2018 г.) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 129 лв.

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:

 1. от 11 kW до 18 kW включително – 7 лв.
 2. над 18 kW до 37 kW включително – 9 лв.
 3. над 37 kW – 13 лв.

(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер на 33лв.

(12) (изм., Решение № 635/29.03.2018 г.) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл.4, от Регламент / ЕС / № 168/2013 е в размер на 33 лв.

(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (в лв.)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 12 13 39

 

79

 

13 14 79

 

217

 

14 15 217  

306

 

 

 

15 306

 

691
Б) с три оси 15 17 79 137

 

17 19 137

 

280

 

19 21 280

 

364

 

21 23 364

 

560

 

23 560

 

871

 

В) с четири оси 23 25 364

 

369

 

25 27 369

 

575

 

27 29 575 913

 

29 913 1355

 

 

Чл.42. (изм., Решение №15/22.12.2011г.) Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва:

 1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 1,30 лв. за всеки започнат бруто тон;
 2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища – в размер 1,30 лв за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,12 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;
 3. за един джет – в размер 130 лв/бр.
 4. за ветроходни и моторни яхти – в размер 26 лв. за всеки започнат бруто тон;
 5. за скутери – в размер 3,48 лв. за киловат;
 6. за влекачи и тласкачи – в размер 0,18 лв. за киловат;
 7. (изм. Решение №214/22.01.2009г.) за речни несамоходни плавателни съдове – в размер 0,65 лв.за тон максимална товароподемност.

 

Чл.43. (изм., Решение №15/22.12.2011г.) Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:

 1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – 26 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;
 2. за параплан – 15 лв.
 3. за делтаплан – 15 лв.
 4. за мотоделтаплан – 26 лв.
 5. за свободен балон – 39 лв.
 6. за планер – 39 лв.

Чл.44. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.45. (изм. с Решение №495/19.12.2013г.) (1) (отм., Решение №861/31.01.2019 г. на ОбС-Троян).

(2) (изм. Решение №214/22.01.2009г., изм. с Решение №495/19.12.2013г.) Облекченията на данъка за превозни средства се ползват съгласно чл.59 на ЗМДТ.

(3) (отм. с Решение №495/19.12.2013г.)

Чл. 46. (изм., Решение № 219/28.07.2016 г. на ОбС-Троян) Данъкът превозните средства  се плаща по реда и в сроковете по чл.60 от ЗМДТ.

 

Чл.47. (изм., Решение № 830/29.01.2015г., изм., Решение №861/31.01.2019 г. на ОбС-Троян) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 – в приход на общината по регистрация на превозното средство.

 

Раздел V

Патентен данък

Чл.48. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

 1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
 2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл.204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл.49. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл.48. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2.

(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.

Чл.50. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси.

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(6) (нова, Решение №214/22.01.2009г.) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т.3 и т.31 от приложение № 4 от Закона за местните данъци и такси, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение № 4.

(7) (предишна ал.6 ) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Чл.51. (изм., Решение № 838/20.12.2018 г. на ОбС-Троян)  Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения по реда на  чл.61м от ЗМДТ.

Чл.52. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

(3) Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2.

 

Чл.53. (1) Данъчните декларации по чл.52 се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

 

Чл.54. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

 1. за първото тримесечие – до 31 януари;
 2. за второто тримесечие – до 30 април;
 3. за третото тримесечие – до 31 юли;
 4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл.52, а когато декларация не е подадена – в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията.

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл.53, ал.2  данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника.

Чл.55. Лицата по чл.48, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в Приложение № 1.

Раздел VІ

Туристически данък

Чл.56. (1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на Община Троян, по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл.57. (1) (изм. с Решение № 592/21.12.2017 г.)  Размерът на данъка, за всички населените места на територията на Община Троян, съобразно категорията на местата за настаняване се определя както следва:

 1. категория 1 звезда – 0,45 лв. за нощувка
 2. категория 2 звезди – 0,55 лв. за нощувка
 3. категория 3 звезди – 0,65 лв. за нощувка
 4. категория 4 звезди – 0,80 лв. за нощувка
 5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4) (отм. с Решение №495/19.12.2013г.)

(5) (отм. с Решение №495/19.12.2013г.)

(6) Декларацията по чл. 56, ал. 5 не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.

Раздел VІI

Данък върху таксиметров превоз на пътници

(нов, Решение № 219/28.07.2016г.)

Чл. 58.  (нов, Решение № 219/28.07.2016 г., изм. с Решение № 592/21.12.2017 г.) Годишният  размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници се определя в размер на 400 лв.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 • 1. За 2008 г. размера на местните данъци се определя в срок до 29 февруари 2008 г. В случай че в този срок не е определен размер за местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък – размерите, които са били в сила за 2007 г.
 • 2. До определяне на размера на местните данъци за 2008 г. от общинския съвет данъкът при придобиване на имущества по чл.33, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.
 • 3. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, съответно първата вноска на данъка върху превозните средства, се внасят в срок от 31 март до 30 юни.

(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.

 • 4. За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл.61н, ал.1 от Закона за местните данъци и такси до 30 април 2008 г.
 • 5. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на окончателния годишен (патентен) се внасят в срок до 30 април 2008 г.

(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.

 • 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.
 • 7. Тази наредба се издава на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от 29.02.2008 година.
 • 8. Установяването на административни нарушения по тази наредба, определянето и налагането на административни наказания се извършва по реда на глава ІV от Закона за местни данъци и такси.
 • 9. (нова, Решение №214/22.01.2009г.) (1) За 2009 година първата вноска на данъка върху недвижимите имоти се внася в срок от 1 март до 30 април.

(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка 5 на сто.

 • 10. (нова, Решение №214/22.01.2009г.) За целите на патентния данък и съобразно Кадастралната карта на местност „Беклемето”, одобрена със Заповед № 300-5-53/08.07.2004г. на Директора на АГКК, се прави следното разделение на местностите: обособява се местност „Беклемето” към землището на с. Балканец и местност „Беклемето” към землището на с. Бели осъм.
 • 11. Приложение № 1 Видове патентни дейности и годишни размери на данъка, е неразделна част от Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Троян.”
 • 11а. Зонирането по Приложение № 1, неразделна част от настоящата наредба, за отделните населени места е съобразно Решение №345/17.09.2009г. на Общински съвет Троян.
 • 12. Промените в тази наредба, приети с Решение №214/22.01.2009г. на Общински съвет Троян, влизат в сила три дни след публикуването им във в. „Троянски глас”.
 • 13. Промените в тази наредба, приети с Решение №370/29.10.2009г. на Общински съвет Троян, влизат в сила от 01.01.2010г.
 • 14. (нова, Решение №568/27.01.2011г.) Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок до 01.03.2011г. предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма.

 

 • 15. (нова, Решение №568/27.01.2011г.) Промените в тази наредба, приети с Решение №.568/27.01.2011г. на Общински съвет Троян, влизат в сила от 01.02.2011г.

 

 • 16. (нова, Решение №15/22.12.2011г.) Промените в тази наредба, приети с Решение № 15/22.12.2011г. на Общински съвет Троян влизат в сила от 01.01.2012

 

 • 17. (нов, Решение №789/19.12.2014г.) Настоящите изменения и допълнения в Наредбата влизат в сила от 01.01.2015 год. и се публикуват в поне една местна медия.

 

 • 18. (нов, Решение №592/21.12.2017 г.) Настоящите изменения и допълнения в Наредбата влизат в сила от 01.01.2018 год.

 

 • 19. (нов, Решение №838/20.12.2018 г.) Настоящите изменения и допълнения в Наредбата влизат в сила от 01.01.2019 год.
 • 20. (нов, Решение №861/31.01.2019 г.) (1) Настоящите изменения и допълнения в Наредбата са приети с Решение №861/31.01.2019 г. на Общински съвет – Троян.

(2) Измененията влизат в сила от 01.01.2019 год.

 

 

 

 

 

Приложение № 1

(изм., Решение № 789/19.12.2014г.)

 

Настоящето приложение се издава съгласно глава втора, раздел VI, Приложение № 4 от ЗМДТ

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

Патентни дейности ТРОЯН

 

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

 

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

 

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

 

МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.

ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАК

 

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, IV ЗОНА ГР.ТРОЯН, ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ
 1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя  за стая според местонахождението на обекта:

 

1 и 2 звезди I ЗОНА -80,75лв.

II ЗОНА -72,20лв.

III ЗОНА- 62,70лв.

54,15 лв. 44,65 лв.
Патентни дейности ТРОЯН

 

 

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

 

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

 

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

 

МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.

ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАК

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА,

IV ЗОНА ГР.ТРОЯН, ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ

 

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:

а) ресторанти:
1—2 звезди 13,30 лв. 8,55 лв. 3,60 лв.
3 звезди 22,80 лв. 13,30 лв. 9,00 лв
б) заведения за бързо обслужване:
1—2 звезди 10,45 лв. 8,55 лв. 3,60 лв.
 3 звезди 16,15лв. 13,30 лв. 7,20 лв.
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:
1—2 звезди 10,45 лв. 8,55лв. 3,60 лв.
3 звезди 16,15 лв. 13,30 лв. 7,20 лв.
г) кафе-сладкарници
1—2 звезди 8,55 лв. 5,20 лв. 3,60 лв.
3 звезди 13,30 лв. 8,55 лв. 4,30 лв.
д) барове:

—    дневни:

2 звезди 13,30 лв. 11,40 лв. 4,30 лв.
3 звезди 32,30 лв. 26,60 лв. 13,30 лв.
—      нощни:

2 звезди

22,80 лв. 19,00 лв. 13,30 лв.
3 звезди 48,45 лв. 32,30 лв. 26,60 лв.
е) бюфети, каравани и павилиони — за обект: 175,75 лв. 134,90 лв. 108,30 лв.
ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ
ТРОЯН

 

 

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

 

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

 

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

 

МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.

ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАК

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА,

IV ЗОНА ГР.ТРОЯН,

ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ

 

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя  за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.

10,45 лв. 6,15 лв. 3,60 лв.

 

4. Платени паркинги — данъкът се определя в за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта.

47,50 лв. 26,60 лв. 7,20 лв.

 

5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта.

270,75 лв. 161,50 лв. 90,25 лв.

 

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя  според местонахождението на обекта.

324,90 лв. 180,50лв. 90,25 лв.
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя  според местонахождението на обекта:

812,25 лв. 631,75 лв. 500,00 лв.
8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя  според местонахождението на обекта.

108,30 лв. 90,25 лв. 72,20 лв.

 

 

9. Металообработващи услуги—данъкът се определя  според местонахождението на обекта.

446,50 лв. 270,75 лв. 180,50 лв.
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта:

415,15 лв. 178,60 лв. 134,90 лв.
11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя  на брой устройство според местонахождението на обекта.

361,00 лв. 270,75 лв. 207,10 лв.
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта.

310,65 лв. 270,75 лв. 207,10 лв.
13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта.

332,50 лв. 116,85 лв. 90,25 лв.
14. Часовникарски услуги — данъкът се определя  според местонахождението на обекта.

148,20 лв. 95,00 лв. 80,75 лв.
15. Тапицерски услуги — данъкът се определя  според местонахождението на обекта.

370,50 лв. 270,75 лв. 243,20 лв.
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя  според местонахождението на обекта:

608,00 лв. 400,90 лв. 315,40 лв.
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя  според местонахождението на обекта.

948,10 лв. 541,50 лв. 379,00лв.
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя според местонахождението на обекта.

243,20 лв. 180,50 лв. 134,90 лв.
19. Стъкларски услуги — данъкът се определя  според местонахождението на обекта:

324,90 лв. 178,60 лв. 134,90 лв.
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя  според местонахождението на обекта.

345,80 234,65 лв. 62,70 лв.
21. (отм., Решение №838/20.12.218 г. на ОбС-Троян)
22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя  според местонахождението на обекта.

5685,75 лв. 4765,20 лв. 4061,25 лв.
23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя  според местонахождението на обекта.

776,15 лв. 541,50 лв. 500,00 лв.
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя според местонахождението на обекта.

3610,00 лв. 2707,50 лв. 2256,25 лв.
25. Фотографски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта.

595,65 лв. 405,65 лв. 270,75 лв.
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти — данъкът се определя според местонахождението на обекта.

902,50 лв. 631,75 лв. 451,25 лв.
27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя според местонахождението на обекта.

338,20 лв. 256,50лв. 203,30 лв.
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини — данъкът се определя според местонахождението на обекта.

121,60 лв. 98,80лв. 67,45 лв.
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта.

80,75 лв. 72,20 лв. 67,45лв.
30. Заложни къщи

10830,00 лв. 5956,50 лв. 2850,00 лв.
31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта.

134,90 лв. 80,75 лв. 39,90 лв.
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя според местонахождението на обекта.

779,95 лв. 405,65 лв. 315,40 лв.
33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон

131,10 лв. 100,70 лв. 100,00 лв.
б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла

15,20лв. 8,55 лв. 8,00 лв.
в) За зали за боулинг и кегелбан — размера на данъка е за игрален коридор и билярд — размера на данъка е  за маса

64,60 лв. 49,40 лв. 40,00 лв.
34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:за 1 кв.м.

1,50 лв. 1,50 лв. 1,50 лв.

и за един фитнес уред

300,00 лв. 300,00 лв. 300,00 лв.
35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

327,75 лв. 270,75 лв. 180,50лв.
36. Мелничарски услуги:
а) За мелници за брашно —. данъкът се определя на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.

18,00 лв. 18,00 лв. 18,00 лв.
б) За мелници за фураж стационарни

812,25 лв. 812,25 лв. 812,25 лв.

 

 

37. Услуги с атрактивен характер:
ЛЕВА на брой

ТРОЯН

 

 

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

 

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

 

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

 

МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.

ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАК

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА,

IV ЗОНА ГР.ТРОЯН,

ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ

а) корабчета
750,00 лв. 750,00 лв.         750,00 лв.

лв. на брой

б) лодки
450,00лв. 450,00лв. 450,00 лв.

лв. на брой

в) яхти лв. на брой

  900,00лв. 900,00лв.   900,00 лв.
г) джетове лв. на брой

900,00лв.       900,00лв.       900,00 лв.
д) влакчета лв. на място

39,90 лв. 39,90 лв.         39,90 лв.
е) файтони лв. на място

100,70 лв.      100,70 лв. 100,70 лв.
ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения лв. на брой оборудване

      150,00 лв.          150,00 лв.       150,00 лв.
з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни лв. на брой оборудване

150,00 лв. 150,00 лв. 150,00 лв.
и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши лв. на място

150,00 лв. 150,00 лв. 150,00 лв.
й) детски колички и моторчета  лв. на брой

180,50 лв. 180,50 лв. 180,50 лв.
к) стрелбища лв. на брой стрелбище

361,00 лв. 361,00 лв. 361,00 лв.
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди, мотоциклети
315,40 247,95 лв. 200,00 лв.
б) други МПС
631,75 лв. 495,90 лв. 400,00 лв.
39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя за брой моторно превозно средство.

ТРОЯН

 

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

 

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

 

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

 

МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.

ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАК

 

ЗА ВСИЧКИ

ОСТАНАЛИ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА,

IV ЗОНА ГР.ТРОЯН,

ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ

2000,00 лв. 2000,00 лв. 2000,00 лв.
40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както следва:
а) комбайн

330,00 лв. 330,00 лв. 330,00 лв.
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини

110,00 лв. 110,00 лв. 110,00 лв.
в) прикачни, навесни и стационарни машини — … лв.

11,00 лв. 11,00 лв. 11,00 лв.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРОЯН:    /П/

(инж. ПЕТКО ПЕНКОВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button