Важна промяна в Наредба №7 от 19.12.2019 година

Важна промяна в Наредба №7 от 19.12.2019 година. Наредба № 7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Троян, НАРЕДБА  № 7

Изменена и допълнена с Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян

В нея се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на гражданите услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Троян. За битови отпадъци; за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
за ползване на детски ясли, детски градини, лагери, общежития и други общински социални услуги; за технически услуги; за административни услуги; за откупуване на гробни места;
(Отм. Решение № 569/27.01.2011 г. на Общински Съвет Троян);
други местни такси, определени със закон.

Извън случаите по ал.1, община Троян предоставя на гражданите и други услуги и права по цени, определени в тази наредба.

Размерът на местните такси и цените на услуги и права се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

За свободностоящи витрини за рекламна цел се заплаща годишна цена на кв.метър рекламна площ  както следва:

– за І зона на града –

– за ІІ зона на града и селата Чифлик, Шипково и Орешак –

– за останалите села –

7. За фирмени информационно-указателни табели с примерно съдържание – име на фирма, инициали, запазен знак, адрес, предмет на дейност, указателна стрелка и други се заплаща годишна цена  както следва:

а/ при закрепване на самостоятелни стойки, стени, огради и др. – общо на табела при площ до 1 кв.метър:

 

– за ІІ зона на града и селата Чифлик, Шипково и Орешак

– за останалите села –

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button