Важна промяна в Наредба №7 от 19.12.2019 година

Наредба № 7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Троян

        О Б Щ И Н А – Т Р О Я Н

 НАРЕДБА  № 7

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

 

(нова, приета с Решение №216/22.01.2009 г., изменена и допълнена с Решение №236/12.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение №305/25.06.2009 г. на Общински Съвет Троян, изменена и допълнена с Решение №336/17.09.2009 г. на Общински Съвет Троян, изменена и допълнена с Решение №354/29.10.2009 г. на Общински Съвет Троян, изменена и допълнена с Решение № 401 /17.12.2009 г. на Общински Съвет Троян; изменена и допълнена с Решение № 508/30.09.2010 г. на Общински Съвет Троян; изменена и допълнена с Решение № 551/23.12.2010 г. на Общински Съвет Троян; изменена и допълнена с Решение № 569/27.01.2011 г. на Общински Съвет Троян; изменена и допълнена с Решение № 619/24.03.2011 г. на Общински Съвет Троян; изменена и допълнена с Решения №  № 622 и 632/28.04.2011 г. на Общински Съвет Троян; изменена и допълнена с Решение № 671/28.07.2011 г. на Общински Съвет Троян; изменена и допълнена с Решение №14/22.12.2011г., изменена и допълнена с Решение №55/23.02.2012г. на Общински Съвет Троян, Решение № 132/31.05.2012г. на Общински съвет Троян, изменена и допълнена с Решение № 227/29.11.2012г. на Общински Съвет Троян, изменена и допълнена с Решение № 393/25.07.2013г. на Общински съвет Троян, изменена и допълнена с Решение № 446/31.10.2013г. на Общински съвет Троян, изменена и допълнена с Решение №496/19.12.2013г. на Общински съвет Троян, изменена с Решение №547/27.02.2014г. на Общински съвет Троян, изменена с Решение №730/25.09.2014 г. на Общински съвет Троян, изменена и допълнена с Решение №790/19.12.2014г. на Общински съвет Троян, изменена и допълнена с Решение №831/29.01.2015г. на Общински съвет Троян; изменена с Решение №921/28.05.2015г. на Общински съвет Троян; изменена с Решение №124/28.04.2016 г. на Общински съвет Троян, изменена с Решение № 310/22.12.2016 г. на Общински съвет Троян, изменена с Решение № 419/27.04.2017 г. на Общински съвет Троян, изменена с Решение № 591/21.12.2017 г. на Общински съвет Троян, изменена и допълнена с Решение № 839/20.12.2018 г., изменена и допълнена с Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян,

изменена и допълнена с Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян)

 

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на гражданите услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Троян

Чл.  2.  (1) На територията на община Троян се събират следните местни такси:

 1.   за битови отпадъци;
 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 3. за ползване на детски ясли, детски градини, лагери, общежития и други общински социални услуги;
 4. за технически услуги;
 5. за административни услуги;
 6. за откупуване на гробни места;
 7. (Отм. Решение № 569/27.01.2011 г. на Общински Съвет Троян);
 8. други местни такси, определени със закон.

(2) Извън случаите по ал.1, община Троян предоставя на гражданите и други услуги и права по цени, определени в тази наредба.

 

РАЗДЕЛ   І

 

Определяне на размера на общинските такси , услуги и права

 

Чл. 3. (1) Размерът на местните такси и цените на услуги и права се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

(2) Местните такси, цените на услугите и правата, предоставяни от общината, се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които друг нормативен акт или тази наредба предвиждат друго.

Чл. 4.  Размерът на местните такси, цени на услуги и права  се определя при спазване на следните принципи, регламентирани в чл.8 от ЗМДТ:

 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;
 4. (отм., Решение № 419/27.04.2017г.)
 5. за услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват:

 1. Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);
 2. Материални, режийни и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми);
 3. Разходи за управление и контрол;
 4. Инвестиционни разходи.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и други актове по неговото прилагане.

Чл. 6. (1) Размерът на таксата, цената на услугата и правото може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на държавните приходи (споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет).

Чл. 7. Общинският съвет, с приемането на бюджета на общината, може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси и услуги, като определя реда за това. В този случай разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси и услуги.

Чл. 8. В случаите, когато предоставянето на права и услуги се извършва и от други субекти при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените на права и услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл. 9. (1) Събирането на местните такси и цени на права и услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2) Органите и лицата, които събират таксите и приходите от предоставени права и услуги, се определят с тази Наредба и постъпват в общинския бюджет.

(3) Приходите от извършваните услуги и събираните наеми в звената, работещи на принципа на “делегираните бюджети”,  постъпват директно по самостоятелните им бюджети.

(4) Местните такси се събират от общинската администрация, без тези, за които е регламентирано друго със закон или с тази наредба.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

Промяна на размера на местните такси и цените на услугите и правата

 

Чл. 10. Промяната на размера на местните такси и цени на услугите и правата, предоставяни от общината, става с решение на Общинския съвет.

Чл. 11. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги и права, не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

(2) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси, цените на услугите и правата, предоставяни от общината.

(3) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:

 1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;
 2. препоръки за подобряване на администрирането на таксите, които се внасят за обсъждане от общинския съвет.

Чл.12. Общинската администрация поддържа данни за :

 1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;
 2. ползвателите на предоставената услуга;
 3. изключенията от общата политика;
 4. използваната информация за въвеждане на такси и цени и конкретната методика/методики, използвани за определяне на размера им;
 5. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга и права.

 

 

Глава втора

 

Местни такси

 

РАЗДЕЛ І

 

Такса за битови отпадъци

 

Чл. 13. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл.14. За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

Чл.15.  (изм., Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси в съответния район, както и честотата на сметоизвозване, се определят със заповед на Кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.

Чл. 16. Таксата се заплаща :

 1. от собственика на имота.
 2. (отм., Решение № 591/21.12.2017 г.)
 3. при учредено вещно право на ползване – от ползвателя.
 4. при предоставяне на особено право на ползване – концесия – от концесионера.
 5. (нова, Решение № 227/29.11.2012г.) за имоти – държавна или общинска собственост, предоставени за управление – от лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Чл. 17. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 2. (изм., Решение № 227/29.11.2012г.) събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 3. (изм., Решение № 227/29.11.2012г.) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл.18. (изм., Решение № 419/27.04.2017г.) Размерът на таксата се формира :

 1. за жилищни имоти за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на места за обществено ползване – на база количество на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи – на база данъчната оценка на имота;
 2. за нежилищни имоти за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на местата за обществено ползване – на база количество на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи – на база по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка.

Чл.18а. (изм., Решение № 14/22.12.2011г.) Размерът на таксата за битови отпадъци за територията на Община Троян се определя както следва:

 1. (изм., Решение № 591/21.12.2017 г.) За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищните имоти на предприятията върху данъчната оценка, както следва:

1.1. (изм., Решение № 227/29.11.2012 г., изм., Решение № 496/19.12.2013 г., изм., Решение № 310/22.12.2016 г., изм., Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) За населените места – Балабанско, Балканец, Бели Осъм, Белиш, Врабево, Гумощник, Голяма Желязна, Горно Трапе, Дебнево, Добродан, Дълбок дол, Калейца, Ломец, Патрешко, Старо село, Терзийско, Черни Осъм, Чифлик, Шипково – общо 8,8 на хиляда, в т.ч.:

– за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им и за осигуряване на съдове за смет в размер на 2,7 ‰;

– за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци в размер на 2,4 ‰;

– за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в размер на 3,7 ‰.

1.2. (изм., Решение № 227/29.11.2012г., изм. с Решение № 496/19.12.2013г., изм., Решение № 310/22.12.2016 г., изм., Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) За населените места Борима и Орешак – 7 на хиляда, в т.ч.:

– за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им и за осигуряване на съдове за смет в размер на 2,2 ‰;

– за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци в размер на 1,9 ‰;

– за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в размер на 2,9 ‰.

1.3. (нова, предишна т.1.2, Решение № 227/29.11.2012г., изм. с Решение № 496/19.12.2013г., изм., Решение № 310/22.12.2016 г., изм., Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) За град Троян 2,9 на хиляда, в т.ч.:

– за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им и за осигуряване на съдове за смет в размер на 0,9 ‰;

– за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци в размер на 0,8 ‰;

– за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в размер на 1,2 ‰.

 1. (изм. с Решение № 496/19.12.2013г., изм., Решение № 310/22.12.2016 г., изм., Решение № 591/21.12.2017 г., изм., Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) Такса за обслужване на един контейнер в размер на 7 740 лева, за една кофа за смет 800 лева и за един контейнер тип “Бобър” 2 500 лева. Размера на таксата на един съд включва разходите за сметосъбиране и сметоизвозване; изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депа за битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
 2. (изм., Решение № 227/29.11.2012г., изм. с Решение № 496/19.12.2013г., изм., Решение № 591/21.12.2017 г., изм., Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) Във всички населени места на територията на общината за нежилищни имоти на граждани и за нежилищни имоти на предприятия ТБО се определя на 16,5 ‰, в т.ч.:

– за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им и за осигуряване на съдове за смет в размер на 5,1 ‰;

– за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци в размер на 4,5 ‰;

– за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в размер на 6,9 ‰.

 1. 4. (нова, Решение № 14/22.12.2011г.) Във всички населени места на територията на общината за незастроени имоти на граждани, на които със заверка на техническата страница на декларацията по чл.14 от Закона за местните данъци и такси имота е определен като централна, производствена, селскостопанска и друга, се заплаща такса за битови отпадъци в размер на 10% от определения промил в т.3.

Чл.19. (нов, Решение № 227/29.11.2012г., изм. с Решение № 496/19.12.2013г.) (1) (изм., Решение № 591/21.12.2017 г., предишна ал.5, доп., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян, изм., Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) Когато таксата за битови отпадъци може да се определи според количеството им, лицата по чл. 16 подават декларация по образец от 1 септември до 31 октомври на предходната година.

(2) (изм., Решение № 591/21.12.2017 г., предишна ал.6) Лицата по ал. 1 заявяват в срока за деклариране броя, вида и доставката на необходимите съдове за битови отпадъци, като подават заявление по образец в ОП „Комунални услуги“. В декларацията и заявлението се посочват вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването им.

(3) (нова, Решение № 591/21.12.2017 г.) За придобитите през годината имоти и за новопостроените сгради, както и в случаите на разделяне или обединяване на имоти, декларацията и заявлението по предходните алинеи се подават в двумесечен срок от придобиването на имотите, съответно от разделянето/обединяването им.

(4) (нова, Решение № 591/21.12.2017 г.) В срока по ал.1 и ал. 3 лицата, които са подали декларация и заявление по предходните алинеи, могат да подадат коригираща декларация и заявление, с които да декларират и заявят други брой и вид съдове за изхвърляне на битови отпадъци. Коригиращите декларация и заявление заменят първоначално подадените.

(5) (изм., Решение № 591/21.12.2017 г., предишна ал.8) Лице, което не е подало декларация по ал. 1 и заявление по ал. 2 или ги е подало извън сроковете по ал. 1 и ал. 3 или ползва (и) други освен заявените съдове заплащат годишна такса с основа, определена в чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ. От размера на дължимата част се приспада платена част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

(6) (нова, Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) Не се допуска деклариране по ал.1 на кофа/и/ за смет за имоти, включващи категоризирани заведения за обществено хранене и/или развлечения с капацитет повече от тридесет места за посетители.

Чл.19а. (нов, Решение № 591/21.12.2017 г., предишен чл. 19) (1) (изм., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) Таксата се определя според количеството на битовите отпадъци за имоти, включващи места за настаняване с повече от две стаи.

(2) (изм., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) За имоти, включващи места за настаняване таксата се определя въз основа на декларация или служебно от органите по приходите въз основа на издадена заповед за категоризация, както следва:

 1. (изм., Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) с капацитет от три до девет стаи включително – за една кофа за смет, а когато в имота има заведения за обществено хранене и/или развлечения с капацитет повече от тридесет места, таксата за битови отпадъци се определя по реда на т.2;
 2. с капацитет от десет до двадесет и пет стаи включително – за един съд за отпадъци – тип „Бобър“;
 3. с капацитет над двадесет и пет стаи – за три съда за отпадъци тип „Бобър“.

(3) (отм., Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян)

(4) (изм., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) Таксата за битови отпадъци за имоти, включващи места за настаняване може да се определя и въз основа на декларация и заявление по чл. 19, подадени за повече или по-големи от съответно посочените в ал.2 съдове.

(5) (нова, Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) В случаите по ал. 4 се декларират само допълнителните съдове.

Чл.20. (1) (изм. с Решение № 496/19.12.2013г.) Физическите и юридическите лица се освобождават само от таксата за услугата “сметосъбиране и сметоизвозване” в следните случаи :

 1. (отм., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян);
 2. 2. когато имотът е включен в заповедта на Кмета на общината като район, в който не е организирано сметосъбиране и сметоизвозване;
 3. (изм., Решение № 14/22.12.2011г., изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) когато, в срок до края на предходната година, лицето представи писмен отказ за извършване на услугата от предприятието, изпълняващо дейността по събиране и извозване на отпадъците, и имотът не е включен в заповедта на Кмета на общината за освободените от таксата райони;
 4. (нова, Решение № 496/19.12.2013г., изм., Решение № 310/22.12.2016 г., изм., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец /Приложение № 1/ от собственика и/или ползвателя в срок от първи ноември до края на предходната година. Към декларацията лицата прилагат документ за номера на партидите за ел. енергия и вода, освен в случаите, когато в имота няма електрификация и/или водопровод. Ако имотът е съсобственост на няколко лица или има няколко ползватели, декларацията се подписва от всички съсобственици или ползватели. При промяна в декларираните обстоятелства, лицата  подават декларация по образец / Приложение  № 2/ преди започване на ползването. Таксата се дължи в пълен размер от месеца на промяната;
 5. (нова, Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян, изм., Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) за обстоятелствата по т.4 се извършват проверки, които могат да се базират и на информация за ползвани услуги на ВиК, Електроразпределение и др. При констатирано ползване на имота, таксата се събира в годишен размер. В случай, че се установи консумация на вода над 1 куб.м. и/или ел.енергия над 50 kW за имота за месец, се приема, че имотът се ползва.

(2) (изм., Решение № 227/29.11.2012г., изм., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян)  За имот, който е основно жилище на лице с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто, такса битови отпадъци се дължи със 75 на сто намаление, като подават декларация по реда на чл.27 от ЗМДТ.

(3) (изм., Решение № 227/29.11.2012г., изм. с Решение № 496/19.12.2013г., изм., Решение №839/20.12.2018 г.)  За имот, който е основно жилище на лице, което е доброволец по смисъла на Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, такса битови отпадъци  се дължи със 75 на сто намаление. Лицата предявяват правото си на ползване на облекчение чрез подаване на декларация по образец  в отдел „Местни приходи“  от 1-ви до 30-ти ноември на предходната година, за която ще се ползва облекчението, като прилагат служебна бележка, издадена от Община Троян.

(4) (изм., Решение № 310/22.12.2016 г., отм., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян)

(5) (нова, Решение № 496/19.12.2013г.) Лица със сключен граждански брак и до навършване на 35 г. включително и на двамата съпрузи, могат да ползват облекчение на такса за битови отпадъци със 75 на сто намаление за имота, който е основно жилище на семейството. Лицата предявяват правото си на ползване на облекчение чрез подаване на декларация по образец в отдел „Местни приходи“  от 1-ви до 30-ти ноември на предходната година, за която ще се ползва облекчението. Сключилите граждански брак през годината подават декларация в двумесечен срок от датата на сключването му.

(6) (нова, Решение № 790/19.12.2014г., изм., Решение № 831/29.01.2015г., изм., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) Лица, които са действащи планински спасители ползват облекчение на такса за битови отпадъци със 75 на сто намаление за имота, който им е основно жилище, като подават декларация по образец в отдел „Местни приходи“ в срок от 1-ви до 30-ти ноември на предходната година, за която ще се ползва облекчението, като прилагат служебна бележка, издадена от Планинска Спасителна Служба при БЧК.

(7) (нова, Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по чл. 2, 3, 5 и 6 не се прилагат и такса битови отпадъци се дължи в пълен размер за всяко от жилищата за периода, в който същите едновременно са декларирани като основни жилища.

Чл. 20а. (нов, Решение № 227/29.11.2012г.) (1) Освобождават се от такса битови отпадъци:

 1. Община Троян – за имоти публична общинска собственост;
 2. (доп., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян, изм., Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) ползвателите – за предоставените им за безвъзмездно ползване имоти – собственост на Община Троян. Лицата предявяват правото си на освобождаване чрез подаване на декларация по образец в отдел „Местни приходи“ в срок от 1 до 30 ноември на предходната година. За предоставените им за безвъзмездно ползване имоти през годината, както и в случаите на разделяне или обединяване на имоти, декларацията се подават в двумесечен срок;
 3. (нова, Решение № 790/19.12.2014г, доп.., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян, изм., Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) лицата, на които е предоставен за безвъзмездно управление имот – собственост на Община Троян. Лицата предявяват правото си на освобождаване чрез подаване на декларация по образец в отдел „Местни приходи в срок от 01 до 30 ноември на предходната година. За предоставените им за безвъзмездно ползване имоти през годината, както и в случаите на разделяне или обединяване на имоти, декларацията се подават в двумесечен срок.

(2) Освобождаването по ал.1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, която не е свързана с пряката им дейност.

(3) Ал.1 и ал.2 се прилагат съответно и за части от имоти.

Чл. 20б. (нов, Решение № 496/19.12.2013г; изм., Решение № 124/28.04.2016 г.) Не се  събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвените домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени.

Чл.21. (1) (изм., Решение № 831/29.01.2015г., доп., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) Таксата за битови отпадъци се плаща по реда и в сроковете на чл.19, ал.4 и чл.28 от ЗМДТ.

(2) (отм., Решение № 831/29.01.2015г.)

Чл. 22. (1) Собственикът на новопостроени имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на построяване на имота.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) (доп., Решение № 14/22.12.2011г.) При прехвърляне на имот приобретателят дължи такса битови отпадъци от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако такса битови отпадъци е платена от прехвърлителя за цялата година.

(4) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот, дължимата до прехвърлянето/учредяването такса битови отпадъци, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.

(5) (нова, Решение № 790/19.12.2014г.) При промяна на предназначението на съществуваща сграда или част от сграда в категоризиран туристически обект, таксата за имоти по чл.19, ал.2 се определя от месеца, следващ месеца на промяната.

(6) (нова, Решение № 790/19.12.2014г.) При прекратяване на категоризацията на туристически обект, размерът на таксата се определя от месеца, следващ месеца на промяната.

Чл. 23. (отм., Решение № 14/22.12.2011г.)

 

РАЗДЕЛ  ІІ

 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна

 

Чл. 24. (изм., Решение № 790/19.12.2014г.) (1) (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение, които са общинска собственост, Общината издава разрешения.

(2) За ползване на терени общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 ЗУТ се издава разрешение от Общината по реда на Наредбата за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и реклами на територията на община Троян.

(3) Разрешенията за открити площи към заведения за хранене и развлечения, магазини, павилиони и други се издават единствено на лицата, които извършват дейност в съответния обект.

(4) Не се допуска възпрепятстване свободното движение на пешеходците чрез заграждане на тротоара с платна, огради и други.

(5) Общината отнема издаденото разрешение по ал. 1:

 1. когато теренът не се използва по предназначение;
 2. когато не се използва от лицето, на което е предоставено;
 3. при неспазване на посочените в него място и площ;
 4. при нарушаване забраната на ал.4;
 5. (отм., Решение № 419/27.04.2017г.);
 6. когато обществени нужди налагат това.

(6) При ползване на терените по ал. 1 без издадено от Община Троян разрешение същите се освобождават въз основа на заповед на Кмета на Общината по реда на чл.65 от Закона за общинската собственост.

(7) Минималният срок на разрешението е един месец, а максималният срок – до края на текущата календарна година.

(8) За ползване на терените по ал. 1 за срок, по-кратък от един месец се подава искане не по-рано от три дни преди датата, от която започва ползването и се заплаща такса за целия период на ползване.

(9) В деня на постъпване на заявлението по ал.7 общинска администрация се произнася с резолюция, с която уважава или отхвърля искането.

(10) (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) За всички терени извън ал.1, в т.ч. традиционния организиран всеки четвъртък пазар на ул. „Опълченска“ и ул. „Захари Стоянов“ в град Троян, панаира в с. Орешак и други места, върху които са организирани пазари (открити и закрити), тържища и панаири, таксите по чл.26 се събират от определени от кмета на общината длъжностни лица срещу приходна квитанция от кочан, без издаване на разрешително.

Чл. 25. (изм., Решение № 790/19.12.2014г.) (1) За ползване на терени по чл. 24, ал. 1 се заплаща такса.

(2) Таксите се заплащат ежемесечно до 30-то число на текущия месец за посочения в разрешението период в зависимост от населеното място и зоната, в която се намират и заетата площ.

(3) Първата месечна такса се заплаща при издаване на разрешението.

(4) При ползване на терен до два месеца включително, цялата таксата се заплаща при издаване на разрешението.

(5) Таксите се събират от Общината, кметствата и кметските наместничества.

Чл. 26. (изм., Решение № 790/19.12.2014г.) (1) Таксите се определят на квадратен метър (за минимум 1 кв. м.), на ден или на месец, както следва:

 1. За ползване на пазари с цел търговия се заплаща такса :

 

 ЗонаНа ден На месец
а/ на кв. метър:втора зона гр. Троян1,00 лв.10,00 лв.
трета зона гр. Троян0,80 лв.8,00 лв.
всички останали населени места0,70 лв.7,00 лв.
б/ за продажба от кола с животинска тяга  на денвтора зона гр. Троян2,00 лв.
трета зона гр. Троян1,50 лв.
всички останали населени места1,50 лв.
в/ за продажба от лек автомобил на денвтора зона гр. Троян3,50 лв.
трета зона гр. Троян3,00 лв.
всички останали населени места2,50 лв.
г/ за продажба от товарен автомобил или ремарке на денвтора зона гр. Троян7,00 лв.
трета зона гр. Троян5,50 лв.
всички останали населени места4,00 лв.

 

1а. (нова, Решение № 124/28.04.2016 г.) Таксите по т.1, б.“в“ и б.“г“ се събират и когато продажбите се извършват на други терени, общинска собственост.

 

 1. За продажба от ръчни колички, маси и други; за излагане на стоки, мостри и други към магазини, павилиони, търговски обекти по тротоари, площади, улични платна и други терени на кв. м.:

 

ЗонаНа ден На месец
първа зона гр. Троян1,00 лв.10,00 лв.
втора зона гр. Троян0,90 лв.9,00 лв.
трета зона гр. Троян и селата Орешак, Шипково,Чифлик и Черни Осъм0,80 лв.8,00 лв.
всички останали населени места0,70 лв.6,00 лв.

 

 1. За открити площи за поставяне на маси за консумация към заведения за хранене и развлечения, и пред магазини, павилиони и други на кв. м.

 

ЗонаНа ден На месец
първа зона гр. Троян0,80 лв.7,00 лв.
втора зона гр. Троян0,70 лв.6,00 лв.
трета зона гр. Троян и селата  Орешак, Шипково,Чифлик и Черни Осъм0,60 лв.5,00 лв.
всички останали населени места0,50 лв.4,00 лв.

 

 1. За продажба на книги на кв. м.:

 

ЗонаНа ден На месец
първа зона гр. Троян0,40 лв.5,00 лв.
втора зона гр. Троян0,30 лв.4,00 лв.
трета зона гр. Троян и селата  Орешак, Шипково,Чифлик и Черни Осъм0,30 лв.4,00 лв.
всички останали населени места0,25 лв.3,00 лв.

 

 1. За поставяне на фризери и машини за сладолед, и колички за царевица на кв. м. на месец:

 

ЗонаНа ден На месец
първа зона гр. Троян20,00 лв.
втора зона гр. Троян20,00 лв.
трета зона гр. Троян и селата  Орешак, Шипково,Чифлик и Черни Осъм15,00 лв.
всички останали населени места10,00 лв.

 

 1. За поставяне на автомати за напитки и храни на брой на месец – 20,00 лв.
 2. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори, празници и други, за продажба и излагане на стоки се събира такса на кв. метър на ден – 2,00 лв.
 3. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, циркове, надуваеми, моторни и безмоторни атракциони за деца и други се събира такса на кв. метър на ден – 0,40 лв.
 4. За продажба на МПС, на кв.м.

– на ден – 0,50 лв.

– на месец – 8,00 лв.

(2) Зоните се определят както следва:

а) Първа зона – улица “Васил Левски” от дере “Алдица” до площад “Възраждане”, територията на площад “Възраждане”, ул.”Ген. Карцов” – от площад “Възраждане” до моста на бившата сграда на МВР.

б) Втора зона – централната градска част, разположена от дере “Алдица” до дере “Дъскотина” при граници: ул.”Христо Ботев” и ул.”Опълченска” без терените в първа зона.

в)Трета  зона – останалата част на града и селата: Орешак, Шипково, Чифлик и Черни Осъм.

г) Всички останали населени места.

 

 

РАЗДЕЛ  III

(Загл.изм. Решение № 227/29.11.2012г.)

Такси за детски ясли, детска млечна кухня, детски градини, общежития и социални услуги

Чл. 27. (отм., нов, Решение № 227/29.11.2012г., изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства за децата, настанени по чл.26 от Закона за закрила на детето, заплащат месечна такса за ползване на материалната база и предоставяне на услуги извън държавните образователни изисквания, които не са включени в единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование.

(2) Месечната такса по ал.1 се формира сумарно от:

 1. постоянна част – за разходи по издръжка на групите;
 2. пропорционална част – за всеки присъствен ден от месеца (за разходи за хранене) и зависи от включените хранения.

(3) Размерът на постоянната част от месечната такса не зависи от броя на присъствените дни на детето.

(4) При целодневна организация на предучилищното образование /в рамките на 12 астрономически часа на ден/ се дължи месечна такса с максимален размер 58,00 лв., която се формира сумарно от:

– постоянна част – 12,00 лв.

– пропорционална част – 2,00 лв., при включени две закуски (8ч. и 10ч.), обяд и следобедна закуска (16ч.)

(5) При полудневна организация на предучилищното образование /в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд/ се дължи месечна такса с максимален размер 45,10лв., която се формира сумарно от:

– постоянна част – 6,00лв.

– пропорционална част – 1,70лв., при включени две закуски (8ч. и 10ч.) и обяд.

(6) При почасова организация на предучилищното образование /в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден/, в зависимост от ползвания вид хранения, се дължи месечна такса с максимален размер:

а) 19,10лв., която се формира сумарно от:

– постоянна част – 3,00 лв.;

– пропорционална част – 0,70лв., при включени две закуски (8ч. и 10ч.)

б) 32,90лв., която се формира сумарно от:

– постоянна част – 3,00лв.;

– пропорционална част – 1,30лв., при включени закуска (10ч.) и обяд.

(7) Не се заплаща постоянната част по ал. 4 – 6 от дължимата сумарна месечна такса за деца в подготвителни групи на детски градини.

(8) Не се заплаща пропорционалната част по ал. 4 – 6 за следните деца:

а. сираци и полусираци;

б. с един или двама родители инвалиди с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

в. на загинали в изпълнение на служебен дълг, при производствени аварии и природни бедствия;

г. с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването /приложение №5 към чл.21, т.7 от Наредба №19/2000г. за експертиза на инвалидността при деца до 16 години/, и/или трайни увреждания след представяне на документ от Експертна лекарска комисия;

д. трето и следващи деца, когато всички са настанени в детски ясли и/или детски градини или посещават училище;

е. двама близнаци – второ раждане;

ж. трима и повече близнаци – първо и следващи раждания.

(9) С 50% намаление се заплаща пропорционалната част по ал. 4 – 6, за следните деца:

а. с един родител;

б. с един или двама родители – студенти в редовна форма на обучение;

в. второ дете в семейството, когато и двете деца посещават детска ясла и/или детска градина;

г. един или двамата родители са на социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП;

д. дете, което се отглежда в семейство с друго дете с трайно увреждане;

е. деца, настанени в семейства на роднини или близки, както и за деца, настанени за отглеждане в приемни семейства.

ж. всеки от двамата близнаци – първо раждане, когато и двамата посещават детска ясла/градина.

(10) Не се заплаща такса по чл.27, ал.1 за:

а. времето, в което детските градини или отделна група от тях не работят поради годишен ремонт /един месец/, аварии, карантини или други обективни причини;

б. времето на отсъствие на детето за лечение /един или повече месеци/, след представяне на медицински документ.

в. деца, ползващи социална услуга от резидентен тип /съгласно чл.26 или чл.27 от Закона за закрила на детето/.

(11) За ползване на облекченията по ал.8-10 се подава декларация до директора на детската градина (ясла), придружена със съответните документи, доказващи обстоятелствата. Всяка промяна се декларира в 7-дневен срок от настъпването й. Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите.

(12) Когато поради извършване на годишен ремонт, детето посещава друга детска градина (ясла) на територията на общината, таксата по ал.1 се дължи в приемащата.

(13) (отм., Решение № 419/27.04.2017г., нова, Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) За ползване на допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина, се дължи такса на час:

 1. Почасови дейности от 18.00 часа до 20.00 часа – 3.50 лв./час
 2. Съботно-неделни дейности от 8.30 часа до 12.30 часа:

– от 01.04. до 31.10. – летен период – 2,70 лв./час;

– от 01.11. до 31.03. – зимен период – 3,50 лв./час.

(14) (отм., Решение № 419/27.04.2017г., нова, Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) В периода 1 юни – 31 август, при наличие на свободни места, детска градина може да приема до две деца, необхванати в детски градини на територията на община Троян. Приемането е по реда на Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян. За престоя се дължи такса по чл. 27, без право на преференции.

(15) (отм., Решение № 839/20.12.2018г. на ОбС-Троян)

Чл.28. (1). Учениците, които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер на:

– за общежитието в СУ ”Васил Левски”, с. Черни Осъм.                            15 лева

(отм., Решение № 446/31.10.2013г. на ОбС)

(2) (изм. и доп., Решение № 671/28.07.2011г. на ОбС) Учениците сираци и полусираци не заплащат месечна такса.

Чл.29. (1) Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж, заплащат  месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

(3) Намаление на месечната такса, като социално облекчение,  ползват следните категории потребители на Домашния социален патронаж:

 1. 1. (отм., Решение № 132/31.05.2012г. на ОбС – Троян)
 2. Ветераните от войните заплащат месечна такса в размер на 30 % от личния месечен доход , но не по-висок от реалната издръжка.
 3. Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 30 % от размера на месечната такса.

(4) (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)

Чл.29а. (отм., Решение № 124/28.04.2016 г.)

Чл. 29б. (нов, Решение № 227/29.11.2012г.) Ползвателите на социалната услуга Детска млечна кухня, заплащат такса 1,20 лв.  на ден, която включва осреднена стойност на вложените хранителни продукти, режийни разходи за приготвяне на храната и стойността на еднократните съдове, в които се предоставя. 

Чл. 29в. (нов, Решение № 730/25.09.2014г. на ОбС) (1) Ползвателите на социалната услуга Център за временно настаняване в с. Добродан, заплащат месечна такса в размер 30 на сто от доходите си, ако имат такива, но не повече от действителните месечни разходи за издръжката си“.

„(2) Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в ЦВН, включващи перилни и хигиенни материали, електрическа и топлинна енергия, вода, канализация, битови отпадъци и възнаграждение на персонала, заплащат лицата, които:

 1. Имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.
 2. Имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане.
 3. Са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделката надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период.
 4. Са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.

(3) Такси заплащат лицата, които ползват услугата ЦВН, с изключение на:

 1. Лица без доходи и влогове.
 2. Лица от 18 до 21 годишна възраст, настанени в ЦВН след напускане на специализирана институция за предоставяне на социални услуги.
 3. Лицата, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общините с цел развитие на социални услуги.

(4) Таксите се събират от доставчика на социалната услуга и се внасят в касата на община Троян до 30-то число на месеца, за който се дължат.

               Чл. 30. (изм, Решение № 227/29.11.2012г.) Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число, а тези по чл. 29 – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

 

РАЗДЕЛ ІV

 (отм. решение № 569/27.01.2011 г. на Общински съвет Троян)

 

 

РАЗДЕЛ  V

Такси за технически услуги

 

Чл. 33. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл. 34. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл. 35. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския Червен кръст.

Чл. 35а. (нов, Решение № 310/22.12.2016 г.) По искане на инвеститор, получил сертификат за инвестиция клав В, се прилагат сроковете за изпълнение на експресни услуги, като се заплаща такса за обикновена услуга.

Чл. 36. (изм., Решение № 124/28.04.2016 г.) Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:

 1. Издаване на скици за недвижими имоти:

– Формат А4                                         – обикновена – 30,00 лв. – 10 работни дни

– бърза – 45,00 лв. – 5 работни дни

– експресна – 60,00 лв. – 2 работни дни

– Формат А3                                         – обикновена – 35,00 лв. – 10 работни дни

– бърза – 47,50 лв. – 5 работни дни

– експресна – 70,00 лв. – 2 работни дни

– Формат А2                                         – обикновена – 40,00 лв. – 10 работни дни

– бърза – 60,00 лв. – 5 работни дни

– експресна – 80,00 лв. – 2 работни дни

– Формат А1                                         – обикновена – 45,00 лв. – 10 работни дни

– бърза – 67,50 лв. – 5 работни дни

– експресна – 90,00 лв. – 2 работни дни

– Формат А0                                         – обикновена – 50,00 лв. – 10 работни дни

– бърза – 75,00 лв. – 5 работни дни

– експресна – 100,00 лв. – 2 работни дни

1.1. Издаване на скица на поземлен имот с координати на точките от границите – обикновена – 40,00 лв. – 10 работни дни

1.2. Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда – обикновена – 20,00 лв. – 10 работни дни

 

 1. Издаване на виза за проучване и проектиране, по чл. 140, ал. 1 от ЗУТ – обикновена – 30,00 лв. – 14 дни
 2. Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

– обикновена – 2,50 лв. – 3 работни дни

 1. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ

– обикновена – 20,00 лв. – 10 работни дни

 • бърза – 30,00 лв. – 5 работни дни
 • експресна – 40,00 лв. – 2 работни дни
  • Нанасяне на строеж в специализираната карта на общината и издаване на удостоверение, което да послужи пред АГКК – обикновена – 20,00 лв. – 3 дни
  • Предоставяне на копие от кадастралния план, специализираната карта или на част от нея в цифров вид – обикновена – 15,00 лв. на кв.дц. – 10 работни дни
  • Предоставяне на копие от кадастралния план, специализираната карта или на част от нея в графичен вид – обикновена – 10,00 лв. – 10 работни дни
  • Предоставяне на копие от регулационния план, застроителен план или на част от него в графичен вид – обикновена – по10 лв. на кв.дц. – 10 работни дни
  • Предоставяне на копие от регулационния план, застроителен план или на част от него в цифров вид – обикновена – 15,00 лв.на кв.дц. – 10 работни дни
 1. Заверка на копия от документи от техническия архив на община Троян

– обикновена – 5,00 лв. за заверка + 0,40 лв./стр. – 10 работни дни

– бърза – 7,50 лв. за  заверка + 0,40 лв./стр. – 5 работни дни

– експресна – 10 лв. за  заверка + 0,40 лв./стр. – 2 работни дни

 1. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти – обикновена – 10,00 лв. – 30 дни
 2. Одобряване на схема по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми съоръжения – обикновена – 30,00 лв. – 14 дни
 3. Издаване на:

а)  разрешение за строеж, както следва:

 

ВИД СТРОЕЖТАКСА
1Жилищни сгради до 200 кв.м РЗП0,60 лв./кв.м.РЗП, но не по-малко от 100 лв.
2Жилищни сгради над 200 кв.м РЗП1,00 лв./кв.м.РЗП
3Сгради за обществено обслужване и производствени дейности.До 500 кв. м./РЗП  – 1,20 лв./кв.м РЗП, но не по-малко от 150лв.

Над 500 кв.м./РЗП  – 1,50 лв./кв.м. РЗП

4СкладовеДо 500 кв. м./РЗП  – 0,60 лв./кв.м РЗП, но не по-малко от 100лв.

Над 500 кв.м./РЗП  – 1,00 лв./кв.м. РЗП

5Сгради допълващо застрояване, селскостопански сгради и гаражи0,50 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко

от 50 лв.

6Инфраструктурни линейни и въздушни мрежинаселени места до 1000 жители-100 лв.

населени места от 1000 до 3000 жители-200 лв.

населени места над 3000 жители-300 лв.

7Огради0,20 лв./л.м., но не по-малко от 20 лв.

 

 б) разрешение на строеж по одобрен проект за комплексна инвестиционна инициатива, както следва :

               

ВИД СТРОЕЖТАКСА
1Жилищни сгради до 200 кв.м РЗП0,78 лв./кв.м.РЗП, но не по-малко от 130 лв.
2Жилищни сгради над 200 кв.м РЗП1,30 лв./кв.м.РЗП
 

3

 

Сгради за обществено обслужване и производствени дейностиДо 500кв.м. – 1,56 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 195лв.

Над 500 кв.м. – 1,95 лв./кв.м. РЗП

4Сгради допълващо застрояване, селскостопански сгради и гаражи0,65 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 65 лв.
5Инфраструктурни линейни и въздушни мрежинаселени места до 1000 жители-130 лв.

населени места от 1000 до 3000 жители-260 лв.

населени места над 3000 жители-390 лв.

6Огради0,26 лв./л.м., но не по-малко от 26 лв.
7СкладовеДо 500кв.м./РЗП – 0,78 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 130лв.

Над 500 кв.м./РЗП – 1,30 лв./кв.м. РЗП

 

в) презаверка на Разрешение за строеж – 50 % от таксите по чл.36, т.8

 1. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – обикновена – 20,00 лв. – 14 дни
10. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването10 лв.
11.Издаване на акт за узаконяване на строеж100 лв.
12.Одобряване от ОЕСУТ на:

12.1. подробен устройствен план

 

12.2. подробен устройствен план  при комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

12.3 инвестиционен проект при комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

80 лв.

 

104 лв.

 

 

2,50 лв./кв.м. РЗП, но не повече от 1000 лв.

 

13.Одобряване на инвестиционен проект (придружен с Доклад за оценка на съответствието към съществените изисквания на строежите)

 

13.1. Одобряване на проект за доброволна делба, внесен от всички заинтересовани страни.

13.2. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ.

13.3.Одобряване на инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения, след издаването на разрешение за строеж.

 

<200 кв.м. РЗП=1.00 лв/кв. м.,но не по-малко от 100 лв.

200-1000 кв.м. РЗП=200лв +0.80 лв/кв/м/ за горницата  над 200 кв.м.

над 1000 кв.м. РЗП=840 лв. + 0.60 лв/кв.м. за горницата над 1000 кв.м.

14. Одобряване на инвестиционен проект за мрежи на техническата инфраструктура (придружен с Доклад за оценка на съответствието към съществените изисквания на строежите)населени места до 1000 жители-0,50лв/л.м. но не повече от 200 лв;

населени места от 1000 до 3000 жители-0,50лв/л.м. но не повече от 300 лв;

населени места над 3000 жители-0,50лв/л.м. но не повече от 600 лв;

15.Одобряване на инвестиционен проект за въздушни мрежи от техническата инфраструктура (придружен с Доклад за оценка на съответствието към съществените изисквания на строежите)

 

 

до 200 м. – 20 лв. +0.20 лв/м

от 200 до 1000м.-90 лв. + 0.15 лв/м за горницата над 200 м.

от 1000м. до 2000м.-290 лв.+ 0.10 лв/м за горницата над 1000 м

над 2000 м.-440 лв. +0.05 лв./м. за горницата над 2000 м.

16. Одобряване на проект – заснемане за узаконяванеДвойният размер на таксите по чл. 36, т.13, т.14, т.15
17.Оценка на инвестиционните проекти за съответствие със съществените изисквания към строежите (Оценка за ИП за ССИС) по чл.142, ал., т.6 от ЗУТ1      лв./кв.м. РЗП, но не повече от 500 лв.
18. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж30    лв.
19.Нанасяне на настъпили промени в специализираната карта1,00 лв. на променена точка, но не по-малко за един обект.
20.За заснемане на граница на поземлен имот или на сграда, необходимо за нанасяне в кадастъра или за проверка.50 лв. и по 5 лв. за всяка точка от границата или сградата.
21.За предоставяне координати на геодезически основни точки.по 3 лв. на точка
22.За предоставяне координати и коти на геодезически основни точки.по 4 лв. на точка
23.За описание и кота на нивелачен реперпо 3 лв. на репер
24.Допускане изработването на проекти за изменение на  подробни устройствени планове

24.1.за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план

24.2.разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

50,00 лв.

 

50,00 лв.

 

65,00 лв.

25. (отм., Решение № 419/27.04.2017г.).
26.Извършване на пазарна оценка на недвижим имот, придобит при условията на §4 от ЗСПЗЗ. 

30 лв.

27.Издаване на удостоверение за  въвеждане в експлоатация по чл.177, ал. 1 и ал.3 от Закона за устройство на територията на строежи от ІV и V категорияза обекти до 200 кв.м.ЗРП – 200 лв.;

за обекти от 200 до 1000 кв.м ЗРП – 400 лв.;

за обекти над 1000 кв.м. ЗРП – 700 лв.

 

28. Издаване удостоверение и скица по чл.13, ал.4, 5 и 6 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

15,00 лв.

29. (изм., Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян, изм., Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) Заверка на техническа страница на данъчна декларацияБезплатно
30. Изменение на влязъл в сила план на новообразуваните имоти10,00 лв. на имот
31. Издаване на удостоверение по чл. 13, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ15,00 лв.
32. Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имотОбикновена – 20,00 лв. – 10 работни дни

Бърза – 30,00 лв. – 5 работни дни

Експресна – 40,00 лв. – 2 работни дни

33. Приемане /поправка/ на помощен план по чл. 13а, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗбезплатно

 

Чл. 37. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с друг нормативен акт, е по утвърдена от Кмета на общината  технологична карта.

(2) При неспазване на срока по ал. 1 от подаване на молбата, размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

(3) (отм., Решение № 124/28.04.2016 г.)

(4) (отм., Решение № 124/28.04.2016 г.)

(5) (отм., Решение № 124/28.04.2016 г.)

 

 

 

РАЗДЕЛ  VI

Такси за административни услуги

 

Чл.38. (изм., Решение № 124/28.04.2016 г.) (1) За услугите по гражданско състояние се определят следните размери на таксите и срокове за изпълнение:

 1. За издаване на удостоверение за наследници:
 • обикновена услуга – 4,00 лв. – срок до 3 дни;
 • бърза услуга – 6,00 лв. – срок до 1 ден;
 • експресна услуга – 8,00 лв. в рамките на 1 час.
 1. (отм., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян);
 2. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.)Издаване на удостоверение за семейно положение:
 • обикновена услуга – 2,00 лв – срок до 2 дни;
 • бърза услуга – 3,00 лв. – срок до 1 ден;
 • експресна услуга – 4,00 лв. – срок в рамките на 1 час.
 1. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:

– обикновена услуга – 2,00 лв – срок до 2 дни;

– бърза услуга – 3,00 лв. – срок до 1 ден;

– експресна услуга – 4,00 лв. – срок в рамките на 1 час.

 1. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки:

– обикновена услуга – 2,00 лв – срок до 2 дни;

– бърза услуга – 3,00 лв. – срок до 1 ден;

– експресна услуга – 4,00 лв. – срок в рамките на 1 час.

 1. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Издаване на удостоверение за родените от майката деца:
 • обикновена услуга – 3,00 лв. – срок до 2 дни;
 • бърза услуга – 4,50 лв. – срок до 1 ден;
 • експресна услуга – 6,00 лв. срок в рамките на 1 час.
 1. Издаване на удостоверение за правно ограничение:
 • експресна услуга – 3,00 лв. в рамките на 1 час.
 1. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена:

– обикновена услуга – 3,00 лв. – срок до 2 дни;

– бърза услуга – 4,50 лв. – срок до 1 ден;

– експресна услуга – 6,00 лв. срок в рамките на 1 час.

 1. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението:

– обикновена услуга – 3,00 лв. – срок до 2 дни;

– бърза услуга – 4,50 лв. – срок до 1 ден;

– експресна услуга – 6,00 лв. срок в рамките на 1 час.

 1. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина:

– обикновена услуга – 3,00 лв. – срок до 2 дни;

– бърза услуга – 4,50 лв. – срок до 1 ден;

– експресна услуга – 6,00 лв. срок в рамките на 1 час.

 1. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България:

– обикновена услуга – 3,00 лв. – срок до 2 дни;

– бърза услуга – 4,50 лв. – срок до 1 ден;

– експресна услуга – 6,00 лв. срок в рамките на 1 час.

 1. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане и акт за смърт/:

– обикновена услуга – 3,00 лв. – срок до 2 дни;

– бърза услуга – 4,50 лв. – срок до 1 ден;

– експресна услуга – 6,00 лв. срок в рамките на 1 час.

 1. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Издаване на дубликати и преписи от актове за събития за гражданско състояние:

а. Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат:

– обикновена услуга – 4,00 лв. – срок до 2 дни;

– бърза услуга – 6,00 лв. – срок до 1 ден;

– експресна услуга – 8,00 лв. в рамките на 1 час.

б. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат:

– обикновена услуга – 4,00 лв. – срок до 2 дни;

– бърза услуга – 6,00 лв. – срок до 1 ден;

– експресна услуга – 8,00 лв. в рамките на 1 час.

в. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт за втори и следващ път:

– обикновена услуга – 4,00 лв. – срок до 2 дни;

– бърза услуга – 6,00 лв. – срок до 1 ден;

– експресна услуга – 8,00 лв. в рамките на 1 час.

 1. Издаване на удостоверение за настоящ адрес:
 • експресна услуга – 2,00 лв. срок в рамките на 1 час.
 1. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес:

– експресна услуга – 2,00 лв. срок в рамките на 1 час.

 1. Издаване на удостоверение за постоянен адрес:

– експресна услуга – 2,00 лв. срок в рамките на 1 час.

 1. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес:

– експресна услуга – 2,00 лв. срок в рамките на 1 час.

 1. Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина:

– експресна услуга – 5,00 лв. срок в рамките на 1 час.

 1. Издаване на заверен препис или фотокопие от лична регистрационна карта или страница от семейния регистър на населението,воден до 1978 г.:

– експресна услуга – 1,00 лв. срок в рамките на 1 час.

 1. Издаване на всички други удостоверения по искане на граждани:
 • обикновена услуга – 3,00 лв. – срок до 3 дни.
 1. Презаверяване на удостоверения по гражданско състояние
 • експресна услуга – 2,00 лв. в рамките на един час

(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:

 1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал;
 2. Издаване на удостоверение за граждански брак – оригинал;
 3. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт – за първи път;
 4. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина;
 5. Промяна в актовете за гражданско състояние;
 6. Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние;
 7. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи;
 8. Припознаване на дете
 9. Възстановяване или промяна на име
 10. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство;
 11. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции;
 12. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство, учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК;
 13. Издаване на удостоверение за приемно семейство.
 • Административни услуги, които се извършват в момента на поискването и не подлежат на таксуване:
 1. Попълване искане за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

(4) Издаване на справки по искане на частни съдебни изпълнители – таксата и срокът за изпълнение се определя, съгласно таксите и сроковете за изпълнение на съответните услуги по ал.1.

(5) Община Троян предоставя комплексни услуги на граждани, еднолични търговци и юридически лица:

 1. Комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от една или повече административни структури.
 2. Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва:

а. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сборът на времената за изпълнение на всяка услуга;

б. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най – дълъг срок на изпълнение;

 1. Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги, определени за отделните администрации, включително и цената на куриерската услуга, ако се ползва такава.
 2. Комплексните услуги се заплащат на касата на Община Троян в Центъра за административно обслужване и служебно се превеждат по сметките на конкретните изпълнители на всяка отделна услуга.

(6) (изм., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) Услуги, извършвани от отдел „Местни приходи“:

Вид услугаЦена
1.Издаване на удостоверения за данъчна оценка на недвижими имоти, съгласно приложенията към ЗМДТ:
1.2. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Обикновена услуга, извършва се в срок от 4 до 5 дни от подаването на искане по образец 

5.00 лв.

1.3. (отм., Решение № 310/22.12.2016 г.)  

 

1.4. Експресна услуга, извършва се в срок  от 2 до 3 дни от подаване на искане по образец 

10.00 лв.

1.5. Специална услуга, извършва се в срок от подаването на искане по образец до края на следващия работен ден. 

 

50.00 лв.

2. Издаване на удостоверения за декларирани данни в срок от  подаването на искане по образец до края на следващия работен ден 

 

2.00 лв.

3. Изготвяне на заверено копие от данъчна декларация, в срок от 1 до 7 дни от подаване на искане по образец 

3.00 лв.

4. Издаване на дубликат от квитанция за платен данък, в срок от  подаването на искане по образец до края на следващия работен ден 

1.00 лв.

4.1. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Издаване на дубликат от документ за платен данък, когато плащането е извършено по банков пътбезплатно
5. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Издаване на разпечатка за задължения по местни данъци и такси, в срок от подаването на искане по образец до края на следващия работен ден. 

2.00 лв.

6. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата, в срок от 1 до 7 дни от подаване на искане по образец 

1.00 лв.

7. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по местните данъци и такси, в срок от  подаването на искане по образец до края на следващия работен ден 

2.00 лв.

8. Предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по местните данъци и такси по чл.87, ал.10 и ал.11 от ДОПК, в 5-дневен срок от подаването на искане по образецбезплатно

т.1.  (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Освобождават се от плащане на цените на услуги по ал. 6 следните групи:

–       Държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК;

 • Лицата, на които се издават удостоверения за декларирани данни за представяне пред органите на Дирекция „Социално подпомагане“.
 • Съдебни изпълнители, когато взискател е Община Троян.

т.2. За издаване на Удостоверение за данъчна оценка е необходимо заявителят да няма задължения за имота.

(7) Услуги, извършвани от общинската администрация:

Вид услугаЦена
1.Заверка на данните на свидетели, посочени в молба – декларация до Нотариуса за обстоятелствена проверка10,00 лв. на имот
2.Установяване на жилищни нужди-картотекиране и издаване на удостоверение1,00 лв. /бр.
3.Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи, относно общинска собственост1,00 лв. на страница
4.Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имотБезплатно
5.Отстъпено право на строежБезплатно
6.Издаване на удостоверение, че имот не е актуван, като общинска собственост3,00 лв.
7.Учредяване на еднократно право на прокарване и/или на преминаване на съоръжения на техническата инфраструктура през имот – общинска собственостБезплатно
8.Даване на предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктураБезплатно
9.Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър1,00 лв.
10.Регистрация на собственици на пчели и пчелни семействаБезплатно
11.Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък2,00 лв.
13.Издаване на разрешение за ползване на търговска марка на община ТроянБезплатно
14.Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори1,00 лв. на страница

Чл. 39. (1) По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права  се заплаща такса.

(2) (отм., Решение № 591/21.12.2017 г.)

(3) По производства за настаняване под наем в общински имоти се заплаща такса, както следва :

 1. за жилищни имоти – 5,00 лв.;
 2. за нежилищни имоти – 10,00 лв.

Чл. 40. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер на 2,00 лв.

              Чл. 41. (Отм. Решение № 569/27.01.2011 г. на Общински Съвет Троян)

 

 

РАЗДЕЛ VІІ

Такси за гробни места

 

Чл. 42. (1) (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) За ползване на отделни гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

 1. до 15 години – І-зона                                                      10,00 лв.

                                               ІІ-зона                                                     8,00 лв.

ІІІ-зона                                                    5,00 лв.

 1. за вечни времена – таксите по т.1, увеличени 5 пъти;
 2. за придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробното място.

(2) (нова, Решение № 310/22.12.2016 г.) За ползване на семейни гробни места над 8 години се заплащат таксите по ал.1, увеличени 2 пъти.

(3) (предишна ал.2, Решение № 310/22.12.2016 г.) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2 , намалени с 50 на сто.

Чл. 43. Таксите се събират от общинската администрация.

 

 РАЗДЕЛ  VІІІ

 Други местни такси, определени със закон

 

Чл. 44. (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)

Чл. 45. (изм., Решение № 124/28.04.2016 г.) Община Троян събира и други местни такси, определени със закон, както следва:

1.Разрешително за отсичане на дървета , от зелената система на община Троян, в т.ч.:

–          за бавнорастящи, широколистни и иглолистни дървесни видове (орех, липа, бор, смърч и др.) и за повече от 5 бр. дървета;

–          за бързорастящи дървесни видове

(топола, върба и др.)

 

 

4  лв.

 

 

2  лв.

2. Маркиране и удостоверение за транспорт на дървесина, добита извън горски фонд в населените места, съгласно Правилника за прилагане на Закона за горите 

5 лв.

3. (изм., Решение №839/20.12.2018 г.)З а издаване на разрешение за водовземане/или ползване на воден обект 

250 лв.

4.Издаване на удостоверение за доказване на земеделски земи, гори и земи от горския фонд 

1 лв.

5. Разрешително за отсичане, маркиране и издаване на превозен билет за добитата дървесина извън горски територии при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, със следните компоненти :

5.1. Издаване на разрешително, след проверка на документите за собственост.

5.2. Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за земи извън горски територии и за горски територии при ползване на дървесина по ценоразпис:

а)едра – куб.м.

б)средна – куб.м.

в)дребна – куб.м.

г)дърва –  пространствен куб.м.

5.3. Измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние за земи извън горски територии и за горски територии при ползване на дървесина по ценоразпис:

а)едра – куб.м.

б)средна – куб.м.

в)дребна – куб.м.

г)дърва – пространствен куб.м.

5.4. Маркиране на дървесина в лежащо състояние за земи извън горски територии и за горски територии при ползване на дървесина по ценоразпис:

а)едра – куб.м.

б)средна – куб.м.

в)дребна – куб.м.

г)дърва – пространствен куб.м.

5.5. Издаване на превозен билет или удостоверение, което съдържа всички реквизити на превозния билет, като за всяко транспортно средство се издава отделен превозен билет.

 

 

 

 

2,00 лв.

 

 

 

 

1,20 лв.

1,40 лв.

1,70 лв

1,70 лв.

 

 

 

0,65 лв.

0,75 лв.

0,85 лв.

0,50 лв.

 

 

 

0,40 лв.

0,50 лв.

0,60 лв.

0,50 лв.

 

2,00 лв.

6. Издаване на разрешително или дубликат за таксиметров превоз на пътници10,00 лв.
7. Изработване на стикери за таксиметрови автомобили10,00 лв. за един автомобил
8.Ползване на гробищни паркове при погребения40,00 лв.
9. Откриване на нов кабелен радиопост5,00 лв.

 

10. Ползване на кабелна радиопреносна мрежа за 6 месеца5,00 лв.
11. Издаване на еднократно разрешение за удължаване  работното време на заведения за хранене и развлечения при провеждане на тържества и при официални празници, съобразно чл.34, ал.5 и ал.7 от Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Троян. 

 

20,00 лв.

12. Регистрацията на пътно превозно средство с животинска тяга, съгласно чл.48, ал.6 от Наредба №1 на Общински съвет Троян. 

5,00 лв.

13.Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи2,00 лв.
14. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване над 5 дървета и на лозя над 1 дка в селскостопанските земи2,00 лв.
15.Издаване на разрешение за достъп до горски територии по чл. 148 от ЗГБезплатно

 

Чл. 45а. (отм., Решение № 124/28.04.2016 г.)

РАЗДЕЛ  ІХ

Такса за притежаване на куче

 

Чл. 46. (изм., Решение № 419/27.04.2017г.)  (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище, в размер на 5 ( пет )  лева.

(2) Освобождават се от такса собствениците на:

 1. кучета на инвалиди;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
 7. (нова, Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) кучета с поставен микрочип за първата година от регистрирането им.

(3) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче, собственикът подава декларация в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.

(4) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(5) Приходите от събраните такси по ал. 4 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

 

 

Глава трета

 

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА

 

Чл.47. За всички услуги и права, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.

Чл.48. (1) Цените на услугите и правата се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите и правата. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги и права от общината. Те включват и съответен дял от:

а)  преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в)   разходи за управление и контрол;

г)   разходите по прилагане, събиране, научноизследователска  дейност,     определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

(2) Цените на услугите и правата могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите и правата са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите и правата се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл.49. (1) Услугите, предоставяни от общината, могат да бъдат:

 1. обикновена;
 2. бърза;
 3. експресна;
 4. специална.

(2) Сроковете за извършване на услугите по ал.1  са по утвърдена от кмета на общината  технологична карта.

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи по чл. 49 и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

(5) Бързата услуга се заплаща с 50 % увеличение, а експресната – със  100 %.

Чл.50. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.

Чл.51.  (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)

Чл.52. (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)

Чл.53. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.

Чл.54.  (изм., Решение № 124/28.04.2016 г.)    Общинският съвет определя следните услуги, права и цените за тях:

(1) Услуги, извършвани от общинската администрация:

1.Издаване на служебна бележка до „Енергоразпределение – клон Троян“ за скачване с трифазен ток за земеделски нужди2,00 лв.

(2) Тарифа за определяне цените за разпространяване на рекламни материали и разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на Община Троян върху общински имоти, сгради и съоръжения:

1. За раздаване на листовки, проспекти, мостри и други с рекламна цел или агитационни материали в предизборни кампании  на лице на ден

2.За използване на автомобил с високоговорител за рекламна цел  за един час

3.За провеждане на рекламни и други кампании, рекламно шествие на ден

4. За използване на маси, шатри и други, от които се раздават рекламни материали, агитационни материали в предизборни кампании, се заплаща  на кв.метър на ден както следва:

– за І зона на града –

– за ІІ зона на града и селата Чифлик, Шипково и Орешак-

– за останалите села –

5.За реклама върху транспарантни ленти, върху табели на стойки, огради, фасади, калкани и др. се заплаща годишна цена на кв.метър рекламна площ  както следва:

– за І зона на града –

– за ІІ зона на града и селата Чифлик, Шипково и Орешак

– за останалите села –

6. За свободностоящи витрини за рекламна цел се заплаща годишна цена на кв.метър рекламна площ  както следва:

– за І зона на града –

– за ІІ зона на града и селата Чифлик, Шипково и Орешак –

– за останалите села –

7. За фирмени информационно-указателни табели с примерно съдържание – име на фирма, инициали, запазен знак, адрес, предмет на дейност, указателна стрелка и други се заплаща годишна цена  както следва:

а/ при закрепване на самостоятелни стойки, стени, огради и др. – общо на табела при площ до 1 кв.метър:

– за І зона на града –

– за ІІ зона на града и селата Чифлик, Шипково и Орешак

– за останалите села –

б/ при закрепване на  самостоятелни стойки, стени, огради и др. при площ над 1 кв.метър:

– за І зона на града –

– за ІІ зона на града и селата Чифлик, Шипково и Орешак –

– за останалите села  –

 

8. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) За  рекламно съоръжение /билборд/ и ползване на рекламна площ се заплаща годишна цена както следва:

Площ на рекламно съоръжение:   – до 4 кв.м

– от 4 до 8 кв.м

– над 8 кв.м

10.00 лв.

 

10.00 лв./час

100.00 лв.

 

 

10.00 лв.

5.00 лв.

3.00 лв.

 

 

120.00 лв.

90.00 лв.

60.00 лв.

 

 

100.00 лв.

75.00 лв.

50.00 лв.

 

 

 

 

 

120.00 лв.

90.00 лв.

60.00 лв.

 

 

180.00 лв.

120.00 лв.

90.00 лв.

 

 

400.00 лв.

450.00 лв.

500.00 лв.

 

т.1. Зоните по чл.54, ал.2 се определят както следва:

– първа зона – централна градска част, разположена от дере „Алдица“ до дере „Дъскотина“, при граници ул.“Христо Ботев“ и ул.“Опълченска“;

– втора зона – останалата част на града и селата  Чифлик, Шипково и Орешак.

т.2. Цените по параграфи 1, 2,.3 и 4  се заплащат предварително.

т.3. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Годишните цени се заплащат в срок до 31 януари. За годината на издаване на разрешението се заплаща цена в размер 1/12 част от годишната цена за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването, като таксата е дължима при получаване на разрешението.

т.4. Не заплащат цените на услугите по тази Тарифа неправителствени организации, регистрирани в обществена полза.

т.5. Новокатегоризирани средства за подслон, места за настаняване и хижи се освобождават от заплащане на услугите за срок от една година от датата на Заповедта на Кмета за дадена категория.

т. 6. (нова, Решение № 310/22.12.2016 г.) Когато таксите не се заплатят в сроковете по т.3, рекламно-информационните елементи подлежат на премахване по реда на Наредбата за определяне на реда за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и реклами на територията на Община Троян.

(3) Други

Вид услугаЦена
1.Копирни услуги за една страница

– едностранно

– двустранно

 

0,30 лв.

0,50 лв.

2 Извършване на услуга при сключване на граждански брак:

2.1. Ритуал по сключване на граждански брак с музикално озвучаване в залата на община Троян

2.2.Ритуал по сключване на граждански брак с пиано в залата на община Троян

2.3.Изнесен ритуал по сключване на граждански брак извън залата на общината:

а). в града с музикално озвучаване

б). в града с пиано

в). извън града с музикално озвучаване

г). извън града с пиано

 

40,00лв.

 

65,00лв.

 

 

 

85,00лв.

110,00лв.

115,00лв;

150,00лв.

3. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Ползване на спортна зала  на час:20,00 лв.
4. (изм., Решение № 310/22.12.2016 г.) Ползване на салон  на час:12,00 лв.
5. Пренощуване на покойник в обредна зала24,00 лв.
6. Ползване на обредна зала при погребение15,00 лв.

 

7. Ползване на платен паркинг2,00 лв. за ден
8. Ползване на платен паркинг в района на „Мотополигон Троян“ както следва:

а) за товарни автомобили

б) за леки автомобили

 

 

5,00лв./ден и 50,00 лв/мес.

2,00 лв/ден;

9.Ползване на тротоари, площади, ул.платна и др.общински терени за разполагане на строителни материали за един  месец за кв.м.

–          Първа зона

–          Втора зона

–          Трета зона

–          Четвърта зона

–          Села

 

 

2,50 лв. / кв.м.

1,50 лв. / кв.м.

1,00 лв./ кв.м.

0,50 лв./кв.м.

1,00 лв. / кв.м.

Чл. 54а. (нов., Решение № 124/28.04.2016 г.)  (1) За престой за зареждане на търговски обекти намиращи се в пешеходна зона /в чл. 4, ал. 1, т. Е  от „Централна зона“/ от Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян се събира такса за едно пътно превозно средство, както следва:

 1. годишна такса в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/.
 2. шестмесечна такса в размер на 70 лв. /седемдесет лева/.
 3. тримесечна такса в размер на 40 лв. /четиридесет лева/.
 4. месечна такса в размер на 15 лв. /петнадесет лева/.

(2)  За паркиране за обслужване на търговски обекти в зона „Централна зона”  се събира такса за едно пътно превозно средство, както следва:

 1. годишна такса в размер на 280 лв. /двеста и осемдесет лева/.
 2. шестмесечна такса в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.
 3. тримесечна такса в размер на 70 лв. /седемдесет лева/.
 4. месечна такса в размер на 35 лв. /тридесет и пет лева/.

(3) Таксите по ал.1 и ал.2 се заплащат на касата на Община Троян в брой или по банкова сметка на Община Троян, публикувана на Интернет страницата на Община Троян

Чл.55. Учебните и детски заведения на общинска издръжка извършват услуги при следните цени:

 1. (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)
 2. (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)
 3. (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)
 4. (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)
 5. (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)
 6. Издаване на служебни бележки и уверения в училищата, с изключение на изискваните от Дирекция “Социално подпомагане”-Троян за месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП                                                                          1 лв.
 7. (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)
 8. (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)
 9. (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)
 10. Копирни услуги за една страница :
  • едностранно 0,30 лв.
  • двустранно 0,50 лв.
  • цветно                                                                                     1,00 лв.
 1. Отпечатване на страница на принтер:

–  на лазерен принтер                                                                                                          0,60 лв.

– на цветен принтер                                                                                        1,00 лв.

 1. Набор на страница (текст , графики и диаграми)                                              0,50 лв.
 2. Ползване Интернет от външни лица                                                         1 лв/час
 3. Ползване на помещение за обучаващи занятия, както следва:

а) (изм., Решение № 730/25.09.2014г.) за класна стая  и кабинет:

от 01.04. до 31.10.  – летен период                                                                     3 лв/час

от 01.11. до 31.03.  – зимен период                                                                     от 3 до 6 лв/час

б) (изм., Решение № 730/25.09.2014г.) за училищни салони и зали (вкл. и компютърни, без спортни салони), в училищата и детските градини:

от 01. 04. до 31.10. – летен период                                                                     от 3 до 6 лв/час

от 01.11. до 31.03.  – зимен период                                                                    от 3 до 8 лв/час

в) (изм., Решение № 730/25.09.2014г.) за големи спортни салони – по договаряне, според начина на ползване:

от 01. 04. до 31.10. – летен период                                                                      от 3 до 12 лв/час

от 01.11. до 31.03.  – зимен период                                                                     от 3 до 24 лв/час

г) (нова, Решение № 730/25.09.2014г.) не се дължи такса за ползване на помещение при предоставяне на безплатни обучаващи занятия за деца и ученици от община Троян.

 1. (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)
 2. (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)

17.(нова, Решение № 227/29.11.2012г.) Извършване на кетъринг услуга от паралелките „Организация на хотелиерството“ в СУ „Васил Левски“ гр.Троян – по 1лв. за участник в мероприятието.

Чл.56.  (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)

Чл.57. За извършване на услуги от общинските културни институции се заплащат следните цени:

(1)  (изм., Решение № 227/29.11.2012г.)  За посещение на постоянната експозиция на Музея на народните художествени занаяти и приложни изкуства – Троян.

 1. Вход за деца до 7 години –                                                                                         безплатен;
 2. Вход за ученици –                                                                                                     2 лв.;
 1. (изм., Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян) Вход за възрастни –                                     5 лв.;

3а. (нова, Решение № 227/29.11.2012г.) Вход за студенти –                                                      2 лв.;

 1. (изм., Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян) Дълга беседа на български език – 10 лв.;

4а. (нова, Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян) Кратка беседа на български език –  5 лв.;

4б. (нова, Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян) Беседа на чужд език –                     15 лв.;

 1. (отм., Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян)
 2. (отм., Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян)
 3. Заснемане на експонат с фотоапарат –          5 лв.;
 4. Заснемане с видеокамера –        10 лв.;
 5. (изм., Решение № 227/29.11.2012 г., изм., Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян) Такси за експозиция „Възраждане”:

– 2 лв. за възрастен посетител;

– 1 лв. за учащи, пенсионери и студенти;

– 7 лв. за беседа;

 1. Посредническа дейност за посещение на работилница на народен майстор – 10 лв.;
 2. Изработване копие на видео и кинофилми от архива на музея – 5 лв. за минута;
 3. (отм., Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян)
 4. Изработване копие на снимки от фото-архива на музея – кадър пощенски формат – 5 лв.;
 5. (отм., Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян)
 6. Ползване на специализираната музейна литература – 2 лв. за услуга;
 7. За справка:

а/ справка по определен проблем със срок на изпълнение до 2 дни – 5 лв. на страница;

б/ писмена справка за паметник на културата – 10 лв.;

 1. (изм., Решение № 227/29.11.2012г.) Ползване на фоайето на музея за културни прояви на час – 20 лв.;
 2. (изм., Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян) Ползване на многофункционална зала на музея – 10 лв. за 30 минути;
 3. (отм., Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян)
 4. (нова, Решение № 671/28.07.2011г. на ОбС) Вход за пенсионери – 2 лв.;
 5. 21. (нова, Решение № 671/28.07.2011г. на ОбС, доп., Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян) Семеен билет (семейства с деца над 7 години) – 10 лв.;
 6. (нова, Решение № 671/28.07.2011г. на ОбС) Групи от 20 и повече човека – отстъпка от входната такса – 50%

22а. (нова, Решение № 227/29.11.2012г., изм., Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян) Рисуване върху керамичен съд –

2 лв.;

 1. (нова, Решение № 671/28.07.2011г. на ОбС, отм. Решение № 227/29.11.2012г.)
 2. (нова, Решение № 671/28.07.2011г. на ОбС, отм. Решение № 227/29.11.2012г.)
 3. 25. (нова, Решение № 671/28.07.2011г. на ОбС, отм. Решение № 227/29.11.2012г.)
 4. (нова, Решение № 671/28.07.2011г. на ОбС, отм., Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян)
 5. (нова, Решение № 671/28.07.2011г. на ОбС, отм. Решение № 227/29.11.2012г.)
 6. (нова, Решение № 227/29.11.2012г.) Изработване на тематична презентация 10 лв.;
 7. (нова, Решение № 227/29.11.2012г.) Организиране и провеждане на сватбени тържества в залите на музея 150 лв.;
 8. (нова, Решение № 227/29.11.2012г., изм., Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян) Предлагане на комбиниран билет на преференциална цена за възрастни (посещения на всички музейни обекти – 4 бр.) 5 лв.;
 9. (нова, Решение № 227/29.11.2012г.) Предлагане на екскурзоводски услуги извън територията на музея – представяне на културни забележителности в община Троян – на ден 50 лв.;
 10. (нова, Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян) Наем на движими културни ценности:

Традиционна носия (цяла) – 6 лв.

Части от носия – 4 лв.

Картини, материали от фондовете – по договаряне;

 1. (нова, Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян) Наем зали в галерия „Серякова къща“:

На етаж 1 за реализиране на външни самостоятелни изложби и събития за срок от 3 седмици – 80 лв.

На етаж 2 за реализиране на външни самостоятелни изложби и събития за срок от 3 седмици – 100 лв.

             (2) От Природонаучния музей – с.Черни Осъм

 1. (изм. с Решение 547 от 27.02.2014г. на Общински съвет Троян) Вход за посещение:

а/ (изм. с Решение № 921/28.05.2015 г.) деца, учащи и пенсионери                                                                         2,00 лв.

б/ (изм. с Решение № 921/28.05.2015 г.) при посещение на групи деца, учащи и пенсионери над 20 души          1,00 лв.

в/ (изм. с Решение № 921/28.05.2015 г.) възрастни                                                                                                       3,00 лв.

г/ при посещение на групи възрастни над 20 души                                                                                                     1,50 лв.

2.За снимка на един експонат                                                                                                                         3,00 лв.

3.За снимане на повече от един експонат                                                                                             5,00 лв.

4.За наем на зала – на час                                                                                                                              15,00 лв.

5.За ползване специализирана информация  от музея:

а) устна                                                                                                                                    5,00 лв.

б) писмена за 8 часа (1 ден)                                                                                          10,00 лв.

в) електронна беседа                                                                                      4,00 лв.

6.За ползване на специализирана музейна литература – на година за читателска карта                                                                                                                                                                                              2,00 лв.

7.За снимане с видео камера в експозицията, освен в случаите, когато се отнася за средствата за масова информация                                                                                                                   10,00 лв.

– при изработване на видео филми от външни лица – цената се удвоява.

8.Препараторски услуги на птици, обект на лов  /без сойка/                                                           20,00 лв.

– пъдпъдък                                                                                                                          15,00 лв.

– гълъб                                                                                                                                20,00 лв.

– яребица                                                                                                                             20,00 лв.

– патица, с изключение на сърнокрила и сива патица                                                        40,00 лв.

–  фазан                                                                                                                                 40,00 лв.

9.Препараторски услуги на бозайници, обект на лов :

– катерица                                                                                                                              25,00 лв.

– пор, с изключение на пъстър и степен пор                                                                        30,00 лв.

– бялка                                                                                                                                   40,00 лв.

– дива котка и лисица                                                                                                            70,00 лв.

– чакал                                                                                                                                  120,00 лв.

– вълк                                                                                                                                    200,00 лв.

– сърна                                                                                                                                  250,00 лв.

– диво прасе                                                                                                                           500,00 лв.

10.Препараторски услуги на глави на животни, обект на лов

– глава на сърна                                                                                                                        30,00 лв.                                                     – глава на диво прасе                                                                                                                  70,00 лв.

– глава на елен                                                                                                                        100,00 лв.

     (3)  От общински младежки духов оркестър с мажоретки

 1. (изм. с Решение 547 от 27.02.2014г. на Общински съвет Троян) Цена на услуга за обучаване на оркестранти и мажоретки през творческия сезон /от м. октомври до м. юни включително/                                                                 на месец 12,00 лв.                                                                                                                                                                                                                          2. Когато оркестрантите и мажоретките са повече от един в семейството се заплаща общо за тях                                                                                                                     на месец 18,00 лв.
 2. Не заплащат цената на услугата за обучение:

                               – оркестранти и мажоретки – сираци;

– оркестранти и мажоретки, живущи и/или учащи извън Троян;

– оркестранти и мажоретки – абитуриенти;

– оркестранти и мажоретки – деца на действащи оркестранти.

Чл.58. Цени на услуги, извършвани от ОП „Комунални услуги-Троян.

 1. Фекална машина-40 лв/курс + 2лв./км;
 2. Автовишка с оператор-30лв/моточас+2лв/км;
 3. Автовишка с оператор и работник-40 лв/моточас+2 лв/км;
 4. Миене-40 лв/курс+2 лв/км;
 5. Доставка на вода-20 лв/курс+2 лв/км;
 6. (отм., Решение № 310/22.12.2016 г.)
 7. Превоз самосвал без товарене-2 лв/км;
 8. Превоз самосвал с товарене-30 лв/курс+2 лв/км;
 9. Автометачка-30 лв/моточас+2 лв/км;
 10. Контейнер за строителни отпадъци-20 лв/курс+2 лв/км;
 11. Озеленяване-10 лв/човекочас;
 12. Направа на венец-25 лв/бр;
 13. Ринене на сняг-6 лв/км;
 14. Опесъчаване-60 лв/км;
 15. Лугиране-6 лв/км;
 16. Изпомпване на вода-15 лв/моточас;
 17. Залавяне на едри животни-90 лв/бр. + 2 лв./км. за транспорт;
 18. Залавяне на дребни животни-20 лв/брл + 2 лв./км. за транспорт;
 19. Престой на ден за едри животни-20 лв/бр;
 20. Престой на ден за дребни животни- 5 лв/бр;

 

Глава четвърта

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.59. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл. 4, ал. 1- 5 от ЗМДТ.

Чл.60. (отм., Решение № 591/21.12.2017 г.

Чл.61. (отм., Решение № 419/27.04.2017г.)

Чл.62. (отм., Решение № 419/27.04.2017г.)

Чл.63. За нарушения извън случаите по глава втора от ЗМДТ, актовете за установяване на нарушения се съставят от определени от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от Кмета на общината.

Чл.64. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Ползването на заявените съдове за битови отпадъци по реда на чл. 19, ал. 4 се установява с констативен протокол, съставен от експерт по екология в администрацията на общината.

Чл.65. Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателните постановления, издадени от кмета на общината, включително и по чл. 237, ал.3 и 4 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс, постъпват в приход на бюджета на общината.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 1. (отм., Решение № 591/21.12.2017 г.)
 • 2 “Ползватели” са физически и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси в Община Троян.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 3 Изпълнението и контролът по изпълнението на тази наредба се осъществяват от кмета на общината или определени от него лица.
 • 4 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги и права, същото се завършва по реда на тази наредба.
 • 5 Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и е приета от Общински съвет Троян с Решение №. 216/22.01.2009год. и влиза в сила три дни след публикуването й във вестник “Троянски глас”.
 • 6 С приемането на тази наредба се отменя:

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, приета с решение № 213/23.12.2004 г. на Общински съвет,  изменена и допълнена с решения № 247-V/24.02.2005, № 272/31.03.2005 г., № 408/22.12.2005 г., № 417-ІІ/26.01.2006 г., № 518/27.07.2006 г.; №601/21.12.2006 г.; №614/01.02.2007 г.;№681/26.04.2007 г.; №730/26.07.2007 г.; № 9/20.12.2007 г., № 45/07.02.2008 г., № 124/29.05.2008 г.

 • 7 За 2009 година първа вноска за такса за битови отпадъци се внася в срок от 1 март да 30 април. На предплатилите в този срок за цялата година се прави отсъпка 5 на сто.
 • 8. Лицата подали декларация и заявление по чл.19 са длъжни да предекларират данните, съобразно измененията на настоящата наредба приети с Решение №354/29.10.2009г. на Общински съвет Троян до 31.12.2009г.;
 • 9. Цените на услугите по чл.58 „Цени на услуги, извършвани от ОП „Комунални услуги-Троян“ от Глава III „Цени на неуредени със закон услуги и права“ влизат в сила от 01.01.2011г.
 • 10. Собствениците на имоти, предвидени за отчуждаване, не заплащат цена на услуга при издаване на Удостоверение за данъчна оценка, след представяне на документ удостоверяващ това.
 • 11. (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)
 • 12.(1). За 2011г. срокът за подаване на декларация и заявление по чл.19 от Наредбата се определя до 15.04.2011г.

(2). За имотите придобити през периода 01.01.2011г. до 15.04.2011г. включително не се прилага възможността по горната алинея.

 • 13. Промените в настоящата Наредба, приети с Решение № 671/28.07.2011г. на ОбС, влизат в сила три дни след публикуването им в местния печат.
 • 14. Промените в настоящата Наредба, приети с Решение № 14/22.12.2011г. на Общински съвет – Троян, влизат в сила от 01.01.2012г.
 • 15. (отм., Решение № 227/29.11.2012г.)
 • 16. (1). За 2012г. размера на таксата за битови отпадъци за физически и юридически лица, които имат задължения за тази такса за предходни години се определя по общия ред и не могат да ползват облекчените условия на чл.19, ако в срок до 29 юни 2012 г. не погасят старите си задължения за такса битови отпадъци.“

(2). Разпоредбата на § 16 влиза в сила от 24.02.2012 г.

 • 17. Промените в настоящата Наредба, приети с Решение № 132/31.05.2012г. на ОбС, влизат в сила от 15.06.2012г.
 • 18. (нов., Решение № 227/29.11.2012г.) При участия в търгове, обществени поръчки и др. да се изисква предоставяне от учасниците, на Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от отдел „Местни приходи”.
 • 19. (нов., Решение № 227/29.11.2012г.) След подавенето на заявленията по чл.19, ал.5, за доставка или наличие на съд за битови отпадъци, да се предоставят на общинско предприятие „Комунални услуги” за сведение и изпълнение.
 • 20. (нов., Решение № 227/29.11.2012г.) Цените на услугите по Глава III , подлежащи на облагане с ДДС са с включен ДДС.
 • 21. (нов., Решение № 227/29.11.2012г.) Доброволците, по смисъла на чл.20, ал. 2 и 3 от настоящата наредба, при подаване на данъчната декларация за ползване на облекчение прилагат копие на Удостоверение по Приложение № 5, към чл.10, ал.1 и копие на Приложение № 6 към чл.10 ал.3 от Наредба № Iз-1669 от 17 август 2012г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях (ДВ, бр.67, 31.08.2012г.)
 • 22. (нов., Решение № 227/29.11.2012г.) Разпоредбите на чл.27, приети с Решение № 227/29.11.2012г. на ОбС – Троян, влизат в сила от 01.01.2013 г.
 • 23. (нов., Решение № 227/29.11.2012г.) За 2013г. срокът за подаване на декларации и заявления по чл.19 от Наредбата се определя до 28.12.2012г.
 • 24. (нов, Решение № 496/19.12.2013г.) За да ползват облекчението за 2014г. лицата по чл.20, ал.5 подават декларация в срок от 01.01.2014г. до 31.01.2014г.
 • 25. (нов, Решение № 496/19.12.2013г.) Измененията и допълненията но Наредбата, приети с решение № 496/19.12.2013г. на ОбС – Троян влизат в сила от 01.01.2014г.
 • 26. (нов, Решение № 496/19.12.2013г.) За 2014г. срока за подаване на декларация и заявление по чл.19, ал.5 от Наредбата се определя до 15.01.2014г. В същия срок лицата, подали декларации и заявления по чл.19 от Наредбата през 2013г. могат да подадат писмено заявление за оттеглянето им.
 • 27. (нов, Решение № 730/25.09.2014г.) Измененията и допълненията в чл.27, приети с Решение № 730/25.09.2014г. на ОбС – Троян влизат в сила от 1 септември 2014 г.
 • 28. (нов, Решение № 790/19.12.2014г., изм., Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС-Троян) Във връзка с чл.19а, ал.2 за издадените заповеди за категоризация и свързаните с тях промени Дирекция „ОСИ“ ежемесечно изпраща информация до Отдел „Местни приходи“ и ОП „Комунални услуги“. Всяка година до 15 януари Дирекция „ОСИ“ изпраща до Отдел „Местни приходи“ и ОП „Комунални услуги“ актуална информация за всички категоризирани обекти на територията на Община Троян към 1 януари.
 • 29. (нов, Решение № 790/19.12.2014г.) За 2015г. лицата, които към момента са действащи планински спасители подават декларация за ползване на облекчение по чл. 20, ал. 6 в срок до 28.02.2015 г. в отдел „Местни приходи“.
 • 30. (нов, Решение № 790/19.12.2014г) Настоящите изменения и допълнения в Наредбата влизат в сила от 01.01.2015 год. и се публикуват в поне една местна медия.
 • 31. (нов, Решение № 591/21.12.2017 г.) Коригиращи декларация и заявление по чл. 19, ал. 5 за определяне на такса битови отпадъци за 2018 г. може да се подава до 31.01.2018 г.
 • 32. (нов, Решение №839/20.12.2018 г. на ОбС – Троян) За 2019г. срокът за подаване на декларации по чл.20, ал.3 и ал.6 и чл.20а, ал.1,т.2 и т.3 от Наредбата се определя до 31.01.2019г.
 • 33. (нов, Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян) Настоящите изменения и допълнения в Наредбата са приети с Решение №902/28.03.2019 г. на Общински съвет – Троян и влизат в сила от 01.04.2019 г.
 • 34. (нов, Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян) За 2020 г. срокът за подаване на декларации по чл.20а, ал.1,т.2 и т.3 от Наредбата се определя до 31.01.2020 г.

 

 

 

 

Приложение 1

Вх. №……………………………….                                     ДО

Дата…………………………………                                     Община Троян

Отдел „Местни приходи“

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси

 1. от……………………………………………………………………………………………………………………………….. (собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот

с адрес……………………………………………………………………………………………………………………………            (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

 1. от………………………………………………………………………………………………………………………………. (собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот

с адрес…………………………………………………………………………………………………………………………..             (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

 

 

Декларирам/е в качеството си на задължено/и  лице/а за такса за битови отпадъци,

че недвижим имот с партиден №……………………………………………………………………………………,

(№ под който имота е заведен в съответната община)

представляващ ………………………………………………, с адрес …………………………………………………

(вид на имота)                                                (гр.(с.), район, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

няма да се ползва през цялата……………..година.

 

Прилагам следните документи:

1…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Запознат съм с отговорността, която нося по чл.255 и чл.313 от НК за невярно посочени данни.

 

Дата:………………………..                                            Подпис на декларатора/ите:

1………………………………………

2………………………………………

 

 

 

 

 

Приложение № 2

 

Вх. №……………………………….                                     ДО

Дата…………………………………                                     Община Троян

Отдел „Местни приходи“

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 по чл.20, ал. 1, т.4 от Наредба № 7

 1. от……………………………………………………………………………………………………………………………….. (собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот

с адрес……………………………………………………………………………………………………………………………            (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

 1. от………………………………………………………………………………………………………………………………. (собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот

с адрес…………………………………………………………………………………………………………………………..             (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

 

Декларирам/е в качеството си на задължено/и  лице/а за такса за битови отпадъци,

че недвижим имот с партиден №……………………………………………………………………………………,

(№ под който имота е заведен в съответната община)

представляващ ………………………………………………, с адрес …………………………………………………

(вид на имота)                                                (гр.(с.), район, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………, за който е подадена декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ с вх. № ……………………………..

 

ще се използва, считано от ……………..20….г.

 

 

Запознат съм, че съгласно чл.20, ал. 1, т.4 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, такса битови отпадъци се в пълен размер от месеца на промяната.

Запознат съм с отговорността, която нося по чл.255 и чл.313 от НК за невярно посочени данни.

 

 

 

Дата:………………………..                                            Подпис на декларатора/ите:

1………………………………………

2………………………………………

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРОЯН: /П/

(инж. ПЕТКО ПЕНКОВ)

Към декларацията лицата прилагат документ за номера на партидите за ел. енергия и вода, освен в случаите,когато в имота няма електрификация и/или водопровод.

 

 

Related Articles

Back to top button