Ще обновяват покрива на Конака и Детска ясла в Троян

Община Троян ще кандидатства с две предложения по проект „Красива България“

На последното  заседание на троянския парламент  общинскитре съветници дадоха Зелена светлина за  кандидастване по Проект „Красива България“ . За какво иде реч ще обясним по-долу.

В срок до 06.01.2020 г. се провежда кампания за набиране на кандидати за участие по Проект „Красива България“ през 2020 г. Община Троян традиционно подава предложения, като вече подготвя два проекта и за новата кампания. 

Мерките, по които може да се кандидатства по време на кампанията са три: мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”; мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”; мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. 

За пореден път Община Троян счита за целесъобразно да се възползва от обявената кампания по проект „Красива България”, като кандидатства по: Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с проект: „Основен ремонт покрив конак“, гр. Троян и Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проект: „Основен ремонт детска ясла Троян“ гр. Троян. 

Проектът „Основен ремонт покрив конак, гр. Троян“ е на стойност до 85 000 лв. и предвижда подмяна на част от дървената покривна конструкция, нова дъсчена обшивка, полагане на изолационна мембрана и дифузно фолио с UV защита, боядисване дървени повърхности с комбиниран препарат – антиинсектициден и пожароустойчив разтвор. Покритието от каменни плочи ще се демонтира по схема, последователно за всеки скат, като внимателно ще се селектират здравите и годни за ползване плочи, а счупените и увредени ще се подменят с такива от същия материал и дебелина. Ще се подменят челни дъски, сачак, улуци, водосточни тръби, казанчета и ламаринени обшивки. Конакът притежава статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“  и тъй като попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групов паметник на културата, притежава статут на групова недвижима културна ценност.

Проектът „Основен ремонт детска ясла Троян“, е на стойност до 330 000 лв. и предвижда изпълнение на цялостен вътрешен ремонт. Ще се подменят ВиК, ОвК и електро инсталациите. Ще се подменят настилки, облицовки, стенни покрития и дограми. Ще се ремонтират сервизните помещения. Предназначението на помещенията ще се запази.

Ако  бъдат   одобрени на проектите, Община Троян следва да осигури:

  • За проект: „Основен ремонт покрив конак, гр. Троян“  60% съфинсиране;
  • За проект: „Основен ремонт детска ясла Троян“ 63,5% съфинансиране;

Покривът на Детска ясла е ремонтиран през 2014 г. Правени са частични вътрешни ремонти. Сградата е санирана, а външната дограма е сменена. От построяването ѝ преди 40 години не е правен ремонт на ВиК, Електро и ОвК инсталациите. Разгъната площ е 1449.07 кв.м                                          

Също така  при одобряване на проектните предложения и сключване на споразумение за финансирането му, всеки възложител на обществена поръчка ще има задължението да избере изпълнител на СМР/СРР и да сключи с него договор най-късно до средата на месец юни 2020 г.

 

Related Articles

Back to top button