Oбява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за оВоС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) община Троян, представлявана от Донка Михайлова — кмет, с адрес гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1
съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „основен ремонт с преустройство на блок Г на Поликлиника в гр. Троян, намираща се в поземлен имат 73198.503.608, парцел IV, кв. 24 в „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ и„Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ l
За контакти: инж. Полина Павлова; гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, ст. 19; телефон 0670 6 80 19
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен — 5800, ул. „Ал. Стамболийски“ Ns 1а, e-mai1: office@riew-pleven.eu.
Приложение: 1. Ииформация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОBUC

Тагове

Свързани статии

Back to top button
Close