Стартира проектът „Патронажна грижа в Община Троян“

Ще бъдат обслужвани 104 лица от 8 села на Общината

На 01.07.2019 г. Община Троян стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ от приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0038-C02 в размер до 278 499,36 лева.

Цели на проекта:

Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в Община Троян, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

Изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, чрез осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Услугите стартираха на 02.12.2019 г., с обхват 61 лица с увреждания и възрастни над 65 г. от гр. Троян. От 16.12.2019 г. предстои включване и на потребители от осем села на общината, до постигане на индикативния брой 104 обслужвани лица. Услугите са до 2 часа дневно за период от 12 месеца. В рамките на проекта потребителите няма да заплащат такса.

Двама лекари, дванадесет медицински специалисти и девет домашни санитари са назначени на трудови договори по проекта, за пълно или непълно работно време, които ще предоставят услугите в домашни условия. Специалистите по здравни грижи и санитарите преминаха специално обучение по разработена от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни  хора и хора с увреждания“.

В сградата на общинска администрация в гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42 е оборудван офис за управление на услугите, в който по проекта са назначени двама координатори на 4 ч. работен ден. Предстои назначаване на шофьор от 16.12.2019 г. на пълно работно време. Със закупения автомобил ще се осъществява обслужване по домовете на потребителите от селата.

Стартира проектът „Патронажна грижа в Община Троян“

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button