12 точки ще бъдат разгледани от Общински съвет – Троян

Заседанието ще започне с  изслушване на Кмета на Общината Донка Михайлова  във връзка с програма за управление на община Троян за срока на мандат 2019/2023

12 точки ще бъдат разгледани от Общински съвет – Троян по време на редовната му сесия на 30 януари от 13:30 часа в салона на Общината. Това се  съобщава  в сайта на Общинския съвет. Заседанието ще започне с  изслушване на Кмета на Общината Донка Михайлова  във връзка с програма за управление на община Троян за срока на мандат 2019/2023 . Също така ще бъде предложено да бъде приета и Програма за приоритетните въпроси, които предстои да бъдат разгледани от Общински съвет Троян. Председателят на Общинския съвет  инж.Петко Пенков ще отчете изпълнение на решенията на Общински съвет – Троян, приети през периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019

В дневния ред са включени още точки, касаещи определяне на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Калейца, поради излизане в болнични на  титулярката. Ще се определят кои общински съветници  ще бъдат включени в комисиите по провеждане на процедури по реда на закона за общинската собственост и закона за приватизация и следприватизационен контрол, и  на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Троянските депутати ще изслушат годишния доклад за дейността на Комисията при Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян за 2019 година.

Кметът Михайлова ще предложи  Общината да  кандидатства  с проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОПРР 2014 – 2020 г.

Ще разберем каква е била дейността и финансовия отчет за 2019 г. на Комисията към Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян.

Също така е включено и одобряване на проект на Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) на част от улица „Генерал Карцов“, попадаща в поземлен имот с идентификатор 73198.70.107 по кадастралната карта на град Троян, чрез продължаване на уличната регулация от ОТ 2100 до ОТ 40 и урегулирането на поземлен имот 73198.70.77 по кадастралната карта на град Троян, местност „Радова лъка“ – „За второстепенна улица“.

Скоро почина  почетният гражданин на Община Троян Йонка * Ангелова. Има предложение  да се  отпуснат на средства за покриване на траурната церемония.

Има внесени предложения за отпускане на еднократна помощ за жители на Общината.

Очаква се да бъде  прието предложението за проект на  издигната пешеходна пътека в квартал „Ливадето“,  внесено от общинския съветник Николай Тодоров.

 

Related Articles

Back to top button