Декларация

Становище от съдиите от Районен съд Троян

Съдиите от Районен съд Троян изразяваме пред обществеността острото си възмущение от начина, по който „Троян Медия Груп“ ЕООД с управител Митко Детелинов Динушев е представило  в публикация в сайта Troyanpress.com (СКАНДАЛНО! Корумпиран съдия от Районен съд Троян изтрещя… взела подкуп от Сдружение Чифлик …? дейността на съдия от Районен съд Троян по решено гражданско дело, по което посоченото дружество е било страна. Недопустимо е чрез медийна публикация  да се внушава, че съдия Антоанета Симеонова е била обвързана от другата страна по делото при решаване на спора, като се сочи обвързаност с материален характер и политическа насоченост.

С посочената публикация в сайта Troyanpress.com от 16.01.2020г. се накърнява независимостта на съдебната власт, чиито органи при осъществяване на своите функции се подчиняват само на закона, като се ръководят от вътрешното си убеждение, основано на доказателствата по делото. За да бъде съдебната система независима, съдиите, които работят в нея, следва да бъдат оставени да правораздават спокойно, без внушения и натиск и без да им бъдат издавани публични присъди, които не подлежат на обжалване, защото това е както в интерес  на правосъдието, така и на цялото общество.

В посочената статия са изложени твърдения, че съдия Антоанета Симеонова не е призовала за насрочено съдебно заседание  ответника по делото „Троян Медия Груп“ ЕООД и не му е назначила особен представител. Съгласно разпоредбите на ГПК, касаещи призоваване на дружества, ако същите не са намерени на обявения в Търговския регистър адрес и са напуснали  същия, без да посочат нов такъв, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за редовно връчени – чл.50, ал.2 ГПК. В този случай на юридически лица и търговци не се назначава особен представител. Неявяването им по конкретното дело не обвързва съда, предвид неизпълнение на задължение от страна на дружеството да обяви актуален адрес в търговския регистър.

В конкретния случай,  ако „Троян Медия Груп“ ЕООД счита, че са накърнени негови права, то единственият законосъобразен начин за проверка дейността на Районен съд Троян и на конкретния съдия по цитираното гражданско дело, е по линията на инстанционния контрол – подаване на жалба до въззивния Ловешки окръжен съд.

Недопустимо е  дела, които не са преминали през инстанционен контрол, да бъдат обсъждани публично и да бъдат създавани публични внушения за незаконосъобразност в действията на съдията и за „правота“ на някоя от страните по спора. Това води до осъществяване на натиск и неправомерно влияние върху дейността на съда чрез всякакви средства, в случая чрез използването на средствата за масова информация.

Съдиите от Районен съд Троян

17.01.2019

Източник
Районен съд Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button