Проекто-бюджет 2020 в цифри

Проекто-бюджет 2020 на община Троян в снимки и видео

Тази вечер от 17:30 часа имаше публично обсъждане на изпълнението на  Бюджет 2019 и проекто – бюджет 2020.
За текущи ремонт са определени 1 164 000 лв, за капиталови ремонти  1 376 000 и др. Ще бъдат ремонтирани улиците „Стефан караджа“, „Васил Спасовски“.  По улица “ Минко Радковски“ ще бъде започнат така наречения 3 етап в посока болницата.  За ремонт на табло в спортна зала „Чавдар“ са планувани 12 600 лв, а  за проектиране на така очакваната  многофункционална зала са 117 000 лв, като очаквана субсидия от Министерския  съвет е 48 585 лв. Община Троян е предвидилa собствени средства – 69 015 лв. Всичко това може да видите в снимковия материал.
Предложенията  и мненията споделиха  пред Общинското ръководство граждани  тази вечер от 17:30 часа. Ето и подробна информация.

Кметът на Община Троян Донка Михайлова представи пред жителите на общината, общински съветници, представители на бизнеса, институции, учебни заведения и медии отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. и проекто-бюджета за 2020 г. 

Председателят на Общински съвет-Троян инж. Пенков откри общественото обсъждане, а заместник-кметът Ангелов и експертите – инж. Райковски (началник отдел „Строителство и инженерна инфраструктура), Галя Белевска (началник отдел „Бюджет и човешки ресурси“), Марин Василковски (началник отдел „Местни приходи“) бяха на разположение да отговарят на поставени въпроси. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на община Троян. Целта на обсъждането е да се създаде добър бюджет, който да удовлетвори общността, а всички изказани мненията, предложения и становища са съществен елемент при подготовката и разработването на бюджета на общината. Материалите по проекта на бюджета са публикувани на официалната интернет страница на Община Троян. 

„Съставянето на бюджета на общината е един от най-отговорните управленски процеси в работата на органите на местното самоуправление“, припомни кметът Михайлова в началото на своята презентация. „Веднага след местните избори ние започнахме работа по управленската програма за мандата, която ще бъде представена на общинските съветници на предстоящото заседание на Общински съвет-Троян. След разработването и обсъждането и на годишните цели – облякохме намеренията и в числа“, каза още тя. Кметът Михайлова започна с отчет на бюджета за 2019 г. Тя припомни на присъстващите как приключи 2019 г. Годината може да бъде отличена с приходи в ръст 2 336 х. лв. и значителен ръст на разходите спрямо 2018 г.: с 1,936 млн. лв. – ръст на разходите основно в образование с 875 х. лв., социални – 184 х. лв., здравеопазване – 122 х. лв., култура – 39 х. лв. Община Троян отбелязва ръст в приходите с 2 336 х. лв. Ръстът на приходната част идва основно от приходите за финансиране на държавни дейности – 1 673 хил. лева. Разходите за образование, здравеопазване, социални дейности и култура бележат ръст с 1 220 х. лева. Към 30.12.2019 г. няма неразплатени разходи и общината приключва с преходен остатък в размер на 3 172 927 лева. За поредна година с местни приходи Община Троян обезпечи плащанията по оперативни програми преди тяхното възстановяване в размер на 522 хил. лева. Отново бе постигнато оптимално съотношение такси – бюджетни средства при Детска ясла и млечна кухня и с реализираните приходи се покриват 68 % от извършените разходи. От началото на 2019 година в детска млечна кухня се приготвя и храната на яслените групи в детските градини. Това подобрява качеството на храненето на децата от 0 до 3 год., като в по-пълна степен отговаря на специфичните изисквания за тази възрастова група. Отчетен е спад при покриване на разходите с реализираните приходи при услугата Домашен социален патронаж 45%, като Община Троян търси възможност за подобряване ефективността и ефикасността при предоставянето на услугата. Общината продължава да разширява предоставянето на социални услуги. Разходите за социални дейности са 1 милион и 784 хил. лева. В годините разходите нарастват, заради увеличаващия се брой социални услуги и нарастващия интерес на гражданите към тях.

Кметът Михайлова представи рамката на бюджета за 2020 г., която е 27 448 х. лв. „Имаме намерение да привлечем допълнително 4 802 х. лв. от външно финансиране, с което бюджетът на практика ще стане 32 250 х. лв.“. Бюджетът за 2020 г. предлага приходите да растат с 1 245 х. лв. Най-голям ръст в бюджета бележат разходите за здравеопазване: в бюджет 2019 – 0,825 млн., бюджет 2020 – 1,000 млн., или ръст от 20 %, следвани от социалните разходи: за 2019 г. – 1,480 млн. лв., в бюджет 2020 г. – 1,648, или ръст от 11%; В сектор Образование отбелязваме ръст с 10%. Основните цели на бюджета съвпадат с целите на управленската програма. За поддържане устойчивост на бизнес средата, с цел ръст на доходите, Община Троян има 10 години непроменени ставки на данък недвижими имоти, минимални ставки на данък моторни превозни средства. Продължава работата на администрацията за разширяване обхвата на електронните услуги. Туристическият календар нараства и става 131 х. лв., в него освен средства за инфраструктура и събития са включени средства за патентоване на знак „Троянската капка“ и „Троянската шевица“ и иновативна рекламна кампания за популяризиране на туристическия потенциал. За постигане на повишаване качеството на живот на жителите на общината, в бюджета са планирани средства за подобряване на площи за широко обществено ползване в лошо състояние – ул. „Стефан Караджа“, ул. „Захари Зограф“, пътна част ул. „Хан Аспарух“, канализация ул. „Васил Спасов“; подобряване на базата за спорт – проект на многофункционална спортна зала, предвидено е ново информационно табло зала „Чавдар“; както и един сериозен проект за рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в гр. Троян, с. Орешак и с. Черни Осъм. Продължава работата на проекта за енергийно обновяване на сградата на полицията и две многофамилни жилищни сгради (МЖС). Администрацията работи по кандидатстване за финансиране на енергийно обновяване на поне още 10 МЖС. Община Троян очаква финансиране за обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян (парк в ж.к. „Лъгът“, градинка пред бившето кино, градинка при НУПИ „Проф. Венко Колев“, алеи парк „Къпинчо“) и Старо село, както и финансиране на ремонт и реконструкция на НЧ „Развитие – 1898 г.“ с. Орешак. Предстои подаване на документи за кандидатстване за основен ремонт на недостроената поликлиника за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост. Много сериозно предизвикателство пред Община Троян за 2020 г. е подобряване на системата за управление на отпадъците. Средствата за спорт и култура в бюджета са 442 х. лв., при 370 х. лв. за 2019 или ръст с 19 %. 43 х. лв. са заделените средства за социално подпомагане и лечение на граждани, а 50 х. лв. – планираните средства за Инвитро и новородени.

Присъстващите на общественото обсъждане взеха активно участие, като бяха внесени предложения за ремонт на ул. „Лакарица“, ремонт и изграждане на нови детски площадки и др. Постъпилите мнения и предложения по време на обсъждането са отбелязани в протокол и при възможност ще бъдат включени. На 13 февруари предстои разглеждане на проекто-бюджета на заседание на Общински съвет-Троян. Бюджет 2020 г. дава перспектива за изпълнение на управленската програма за мандата, има ясно изразена социална насоченост, въведена е ясна методика за разпределение на средствата за ремонт на улици по населени места и предпоставя устойчиво финансово управление. 

Обсъждането от троянските съветници ще е на петото заседание на Общинския съвет на13 февруари 2020 год. (четвъртък) от 13.30 часа в салона на Общината в града.


Related Articles

Back to top button