Доклад за предприети антикорупционни мерки в Община Троян през 2019 година

На интернет страницата на Община Троян са публикувани всички Декларации

Настоящият доклад се изготвя във връзка с Плана за изпълнение на мерките по Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г., (приета с РМС № 230/9 април 2015 г.), мерките за създаване на прозрачност и задължението Община Троян да представя доклади, относно постъпили сигнали за корупция в общината и предприетите действия по тях.

Основните цели, които си поставя общината във връзка с недопускане на корупционни практики в общината са:

а) повишаване на общественото доверие и засилване на гражданския контрол;

б) повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики и ограничаване на корупционния риск;

в) създаване на гаранции за прозрачност и отчетност в дейността и вземането на управленски решения;

г) утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал у служителите от общинската администрация.

Община Троян в изпълнение на вътрешните правила се ръководи от следните принципи:

а) върховенството на закона за гарантиране ефективната защита на правата на човека, разделението на властите и равенството на всички граждани пред закона;

б) добро управление и задължение на ръководството на Община Троян да предприема ясни и ефективни действия, които да удовлетворяват нуждите на гражданите;

в) превенция на корупцията чрез предприемане на ефективни мерки по предварително идентифициране на причините и условията, които биха могли да доведат до корупционно поведение за ограничаването и/или елиминирането им.

За предприемане на антикорупционни мерки в Община Троян са утвърдени Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция, измами и нередности. С утвърждаване на вътрешните правила е определен състав на Постоянна комисия по превенция и противодействие на корупцията, която периодично проверява  кутиите за мнения и предложения. Два пъти месечно пощенските кутии за сигнали и жалби, находящи се в отдел „Услуги на гражданите“ и отдел „Местни приходи“ се отварят и се съставят протоколи.

Чрез попълването на анкетни карти от гражданите се измерва удовлетвореността на потребителите и се създава възможност за алармиране към ръководството на общината в случай на корупционни практики и некоректно отношение от страна на служители.

Всеки гражданин може да подаде сигнал и в свободен текст, чрез различни канали за достъп без да е необходимо да се попълват анкетни карти, като сигнала се завежда в деловодната система „Акстър офис“ на Община Троян.

Основните пунктове, по които общината развива антикорупционната си дейност са: стриктно и детайлно разработване на вътрешни правила, харта на клиента, стратегии, програми и етични норми, пряко или косвено регламентиращи превенцията на корупцията. Поддържане на ефективно работещ център за административно обслужване на гражданите, който прилага системата за обслужване на граждани „на едно гише“ и пресича контактите между потребител и пряк изпълнител на услугата, ограничавайки възможностите за корупционни практики. На интернет страницата на общината съществува специален раздел, чрез който се подават сигнали и оплаквания от граждани, на адрес: http://troyan.bg/component/jforms/2/233.html

В Община Троян са въведени следните механизми за получаване на сигнали:

Електронна поща;
Факс;
Телефон;
Кутия за мнения, сигнали и коментари, находяща се в Центъра за административно обслужване и в отдел „Местни приходи“;
Чрез попълване на анкетни карти от граждани и бизнес.

През 2019 г. в Община Троян няма постъпили сигнали, свързани със злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество.

През 2019 г. в Община Троян няма образувани преписки, свързани със злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество.

В Община Троян е създадена Комисия, съгласно Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Има разработени и утвърдени Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.

Всяка година Комисията изготвя доклад от извършена проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси на лица по §2, ал.1 от ЗПКОНПИ в Община Троян.

През 2019 г. няма неподадени в срок декларации за имущество и интереси от лицата по чл. 1, ал. 1 от Вътрешните правила. През годината няма подадени сигнали за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ.

На интернет страницата на Община Троян са публикувани Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, от т.1 до т.4 от ЗПКОНПИ, Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл.107а, ал.4 от КТ и параграф 1, т.7 от ДР на ЗПКОНПИ  и Декларации по чл.12, т.1 и чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, които са достъпни на адрес:

http://troyan.bg/administration/deklaratzii-zpkonpi.html

Съгласувал:

ЦВЕТЕЛИНА КАЛЧЕВА

Секретар на Община Троян

 

Изготвил:

АНИТА МАРИНОВА

Началник отдел „Услуги на гражданите“

Related Articles

Back to top button