Граждани на Община Троян пишат жалби до ЧЕЗ

Пишем си жалби, но "Като си пееш, Пенке ле, кой ли те слуша?"Отговорът е един и същи за всички?!

След  няколко дни без електричество, заради обилния и мокър сняг, граждани на Община Троян, кметове  на населени места  подадоха  жалби заради “ тъмното“,  липса на мобилни комуникации, спиране работа на фирми  и др.  Отговорът е един и същи от страна на ЧЕЗ.

В момента всички тръпнат  и се молят да не завали сняг или дъжд, че пак ще преминем в затъмнение. Под някои публикации се появиха и коментари,че сме щастливци тази зима. Иначе всеки ден щяхме да сме на режим. Причината – командват чужденци. С риск да бъда  заклеймена от ръководството на ЧЕЗ, най-отговорно заявявам, че не може само да се печели. Трябва да се инвестира и то доста големи суми трябва да се вложат за оправяне на старите бакии в тази компания.  Инсталациите и съоръженията са като  стара къща, която или трябва да се събори, или трябва много работа и финансови средства за да се закърпят дупките.  А те са безброй.

Граждани на Община Троян пишат жалби до ЧЕЗ
Това е временно съоръжение, благодарение на което в Белиш има ток. Временното дано не остане за постоянно само…

Нека служителите на троянското ЧЕЗ да ме извинят. Упрекът не е към тях, а техните началници, които са извън пределите на България и не знаят какво се случва. ИСкам да им благодаря за всичко, което направиха за нас, гражданите.

На електронната поща получихме следното писмо (не единственото). Всички с подобен текст и изпълнение с разочарование  и безверие.

Ето и писмото:

Уважаема редакция,

След изгорeли уреди за над 2000 лв и спазена процедура от нас отговора им е това-няма да покрият нищо, защото не носят вина за проблемите с електрозахранването
И държа да отбележа, че датата на която се случи токови удар беше дни след обилни снеговалеж, с който те се оправдават. 

С уважение:….

Читателката пожела да не пишем името й, но пък прилагаме отговора на ЧЕЗ .

 

Ето и  текста на жалба на кмета на с.Орешак (Троян)

ЖАЛБА

От Кметство с.Орешак,

общ.гр.Троян,обл.Ловеч

представлявано от Марияна Димитрова Генковска – в качеството си на кмет на Кметство с.Орешак.
Настоящата жалба е във връзка с прекъсване на електрозахранването през последните дни 06.,07„08.02.2020 г. както и на 11.02.2020 г. Прекьсването на електрозахранването води до спиране работата на учебния процес, грижата за децата на селото в Детска градина, спиране работата на фирми, семейни хотели, механи както и обслужването на клиентите в магазните. Прекъсването на електрозахранването води и до токови удари в домакинствата — повреди на ел.уреди, спиране функционирането на мобилните локални инсталации.

С натоящата жалба, Ви моля, да обърнете сериозно внимание и  да  контролирате недопускането проблема да се повтаря. Сьщо така да се вземе  предвид и  захранване с по-висок или по-нисък волтаж.

Моля,  действията Ви да имат резултат,
С уважение:

Марияна Генковска, кмет на село Орешак

 

Споделяме с Вас отговора отправен към  читателката, която се е жалвала заради изгорели уреди. Но това според нас  е традиционния отговор на ръководството на ЧЕЗ към всички жалвали се.

Във връзка с Ваше писмо получено на електронната ни поща и регистрирано посредством входящ № 100000123087/12.02.2020 г., относно претенции, вследствие на прекъсвания на снабдяването с електрическа енергия на дата 11.02.2020 г., на обект  с.Калейца  ул…..Ви уведомяваме следното:

След извършен анализ от страна на електроразпределителното дружество по отношение на смущенията в електрозахранването, се установява, че същите се дължат на снежни затрупвания и заледявания, и свързаните с тях повреди във въздушните линии средно и ниско напрежение, извършване на оперативни превключвания за нормализиране на схемата, и ремонтно-възстановителни дейности по електрическите съоръжения.

Вследствие на обилните снеговалежи и навяванията са настъпили множество аварии по електроразпределителната мрежа, а именно скъсани проводници и счупени стълбове по мрежа средно и ниско напрежение. В резултат на авариите много населени места на територията на община Троян, са останали без електрозахранване за повече от 24 часа, което наложи дружеството да поиска ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия. Ограничителният режим е въведен със Заповед № Е-РД-16-66/11.02.2020 г. на Министъра на енергетиката.

Разпоредбата на чл. 34 от Общите условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предвижда, че електроразпределителното предприятие може временно да прекъсне снабдяването с електрическа енергия без предварително уведомление на потребителите и без ограничение когато повредите в съоръженията са настъпили по независещи от електроенергийното предприятие причини, както и при въвеждане на ограничителен режим.

Съгласно Общите условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи на „ЧЕЗ Разпределение България” АД чл.51, (1) Всяка от страните, която е претърпяла вреда от действие или бездействие на другата страна, е длъжна в срок до 3 (три) работни дни от настъпване на вредата писмено да уведоми другата страна.

По постъпилата жалба от 12.02.2020 г. за нанесени материални вреди и в изпълнение на Общите условия, на 13.02.2020 г. служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са съставили констативен протокол за нанесени материални вреди с № 100000123087.

Съгласно чл. 46 от Общите условия, Електроразпределителното предприятие не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа в случаите по чл. 34 и 36 от тези Общи условия. В ал. 4 на същата разпоредба е регламентирано, че Електроразпределителното предприятие не е задължено да изплаща обезщетения за вредите, нанесени в резултат на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия в случаите по тези Общи условия, с изключение на случаите, при които електроразпределителното предприятие има вина за това.

Наред с изложеното, бихме искали да обърнем внимание, че според правната теория и практика за реализиране на договорна отговорност се изисква нарушение, което да е извършено виновно, а настъпилите вреди да са пряка и непосредствена последица от неизпълнението, както и същите да могат да бъдат предвидени. Доколкото от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД не е налице извършено виновно нарушение, няма предвидимост на претендираните вреди, не са налице предпоставките за реализиране на имуществена отговорност за претендирани материални щети.

Уверяваме Ви, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се стреми да спазва задълженията си по издадената му лицензия да поддържа и експлоатира електроразпределителната мрежа в състояние, отговарящо на установените стандарти.

В заключение Ви уведомяваме, че предоставените от Вас лични данни се използват за целите на обработката на подадената жалба в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба и Политиката за поверителност на Дружеството, подробна информация за които можете да намерите на уеб страниците www.cez.bg или www.cez-rp.bg.

Благодарим Ви за отделеното време.

 

А ние се надяваме  да имаме сигурността, че живеем по-спокоен живот и електроенергията няма да е ЛУКС.Граждани на Община Троян пишат жалби, ЧЕЗ отговаря

Related Articles

Back to top button