Кметове обсъдиха проблема с винетките

Последно за мандата съвместно заседание на управителния и контролния съвети на НСОРБ

На своето последно заседание членовете на УС и КС на НСОРБ обсъдиха проблема с ползването на платените пътни участъци и създаденото по места напрежение.

Въпреки факта, че обхватът на пътищата, за които се изисква винетна такса, не е променян от 2004 г., въведеният режим на строг контрол предизвика сериозно нагнетяване на обстановката, споделиха кметовете. Разнопосочната информация, която през последните дни се подава от МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура“ създава благоприятен фон за разпространяване на слухове и брожения сред гражданите.

„Въпросът за платените пътни участъци е специфичен за отделните общини, тъй като се касае за връзка с различни обекти от обществено значение“ – сподели кметът на Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ Иво Димов и подчерта необходимостта от провеждане на консултации от страна на отговорните централни институции, преди анонсирането на решения. Допълнителен хаос в ситуацията внася и добила публичност информация за вече проведени срещи с отделни общини и анонсираните различни условия за премахване на винетната такса. До момента условията, при които АПИ ще сключва споразумения с общини, са обявявани само в устни разговори и цената за поддръжка на километър варира от 5 до 10 000 лв. за година – обърна внимание кметът на община Троян Донка Михайлова, която е и заместник председател на досегашния УС.

Кметът на община Елин Пелин Ивайло Симеонов, обърна внимание на факта, че информацията за „намирането на решение“ на проблема в София значително допринася за негативните нагласи по места срещу двойните стандарти в отношението на властта към хората от Столицата и страната.

Георги Георгиев – кмет на община Тунджа, приведе пример със съседна Гърция, в която поддържането на пътната мрежа е само държавен ангажимент и обърна внимание, че различната собственост на пътищата у нас е една от предпоставките за неприятната за всички страни ситуация.

Председателят на УС на НСОРБ – кметът на Велико Търново Даниел Панов информира колегите си, че е изпратил писмо до министър Петя Аврамова и ръководството на АПИ с настоятелното искане правилата, при които част от републиканската пътна мрежа ще бъде освобождавана от винетни такси, да бъдат публично оповестени, да са ясни и еднакво валидни за всички граждани. Въпрос на преценка на общините и общинските съвети е  дали ще се възползват от предложените условия.

Членовете на УС и на КС на НСОРБ обсъди и поредната вълна от заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация, изпратени към десетки общини. Сдружението събира подробни данни за всички случаи през последната година. Общото в  тях е, че заявленията са с еднакво съдържание, изпращат се от едни и същи адреси и съдържат искане за предоставяне на голям обем широкоспектърна информация от дейността на общините. Предвиденият в закона срок за отговор, обикновено е недостатъчен, тъй като заявленията са свързани с данни от архивни документи, справки, лични дела на общински служители и др. Значителна част от информацията, която се изисква, е достъпна на сайтовете на общините, но правата за достъп до обществена информация се използват само като повод в значителен брой от проверените от НСОРБ случаи. Много от заявителите не са в течение, че от тяхно име са изпращани подобни искания до общини, а от тяхно име заявленията подават адвокати. Вече има тревожни сигнали за общини, които са загубили дела заради не спазен срок за отговор по ЗДОИ.

Красимира Германова – член на Контролния съвет на НСОРБ, сподели, че в предходния мандат на подобна атака са били подложени общинските съвети. Административните наказания са свързани с налагане на глоби, които общините плащат.

Участниците в заседанието се обединиха около позицията, че практиката едни и същи лица да изпращам множество запитвания до общини по въпроси, от които нямат пряк интерес, носи признаците на схема за източване на публични средства и набелязаха конкретни действия, които ще предложат на новото ръководство на НСОРБ да бъдат предприети в кратки срокове и да бъдат предприети съвместни действия с  Националната асоциация на председателите на общински съвети.

Даниел Панов, благодари на колегите си от ръководството на Сдружението и подчерта, че за последния мандат са успели да наложат нов модел на съвместна работа в полза на общините. На новия екип на Управителния и Контролния съвет, Панов пожела да продължат да работят със същата енергия и непримиримост.

Съставът на новите ръководни органи на НСОРБ ще стане известен утре / 26.02.2020 г./ след приключване на Общото събрание на Сдружението.

Related Articles

Back to top button