След жалба на инж. Тонимир Гечев Областният управител обяви за нищожни заповеди на кмета на Троян

От решението на областния управител става ясно, че се касае за Заповед № 1456/18.11.2019 г., Заповед № 13/06.01.2020 г. и Решение № 88/14.01.2020 г. на кмета на община Троян.

Областният управител Ваня Събчева обяви две заповеди и едно решение на кмета на Троян за нищожни, обжалвани по реда на АПК (АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС). Това стана след разглеждане на получена жалба на инж Тонимир Гечев(ИД управител на ВиК „Стенето ЕООД ) от Троян. 

От решението на областния управител става ясно, че се касае за Заповед № 1456/18.11.2019 г., Заповед № 13/06.01.2020 г. и Решение № 88/14.01.2020 г. на кмета на община Троян. 

С оспорената заповед № 1456 кметът на община Троян е наредил да се проведе конкурс за възлагане управлението на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, за срок от 3 години при условия подробно разписани в заповедта. Със Заповед № 13 кметът на община Троян е назначена комисия със задача да проведе конкурс за възлагане управлението на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, като разгледа и оцени представените документи и бизнес програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период. С решение № 88 кметът на община Троян, прекратява конкурса за възлагане управлението на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, открит със Заповед № 1456 поради липса на кандидат, покриващ минималните изисквания за участие. 

От приложеното становище от пълномощника на кмета на община Троян и от приложените към жалбата доказателства се установява, че жалбоподателят Тонимир Гечев моли да бъде прогласена нищожност на описаните по-горе актове, поради липса на компетентност на кмета на община Троян и поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила от АПК. 

Заповед № 1456/18.11.2019 г. не е съобразена с изискванията от Наредба № 3 за реда за упражняване правата на община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел, които изискват преди провеждането на конкурса да се вземе решение от Общински съвет, който се явява едноличен собственик на капитала на дружеството. В жалбата се обосновава правен интерес от оспорването на цитираните актове на кмета на община Троян, тъй като с тях се засягат права, свободи и законни интереси на жалбоподателя. Същият е бил управител на дружеството „В и К – Стенето“ ЕООД, а понастоящем временно изпълняващ тази длъжност. 

Кметът на община Троян провежда конкурс за възлагане управлението на „В и К -Стенето“ ЕООД, в който жалбоподателят е участвал и е допуснат до събеседване. В жалбата си той твърди, че като резултат от издадените актове е проведено незаконосъобразно иницииране, провеждане и прекратяване на конкурс. Тази незаконосъобразност засяга пряко правата и законните му интереси, а в резултат пряко е накърнена възможността му да упражни надлежно правата си на участник в конкурса. 

Решението на Ваня Събчева може да бъде оспорено пред Административен съд – Ловеч в 14-дневен срок от връчването му. Пълният текст на документа на Областен управител може да се види в секцията „Заповеди и решения“ в страницата на Областна администрация.

 

Source
Пресцентър Област Ловеч

Related Articles

Back to top button