Община Троян готви за саниране още 319 жилища

Десет броя Сдружения на собствениците подадоха Заявления за интерес и финансова помощ по обявената от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. трета процедура

Десет броя Сдружения на собствениците подадоха Заявления за интерес и финансова помощ по обявената от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. трета процедура за подбор на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3“.

Подадените заявления обхващат сградите: ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ №7, блок „Стенето“; ж. к. „Лъгът“, бл.12; ж. к. „Лъгът“, бл.11 „Хисар“; ул. „Христо Ботев“ №105-107, ул. „Тома Хитров“ № 23; ул. „Васил Левски“ № 332; бл. „Машстрой“ 2; ж. к. „Черногор“ №16, 18, 20 – Арда, Марица, Тунджа; ж. к. „Младост“, бл.2; ул. „Опълченска“ №12, бл. „Балкан“; ж. к. „Младост“ бл.5. 

Всички заявления бяха придружени от обследване за енергийна ефективност и техническо обследване, придружено от технически паспорт за съответната сграда, и инвестиционен проект с количествени сметки.

Финансираните от сдруженията на собствениците инвестиционни проекти бяха внесени в Общинския експертен съвет по устройство на територията за съгласуване и одобрение, който излезе с положително становище по всички проекти.

  До голяма степен, интересът към процедурата беше провокиран от проведената от Общинската администрация разяснителна кампания сред гражданите за възможността за финансиране на енергоспестяващи мерки в жилищните им сгради, както и от оказаната конкретна експертна помощ на желаещите да се възползват от предоставената възможност.

В резултат от взаимните усилия на гражданите и експертите от Общинската администрация, в процес на подготовка са 3 бр. проектни предложения, които Община Троян ще подаде в обявения срок до 27.03.2020 г. пред Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Проектните предложения ще обхванат всички сгради. 

Ако същите бъдат одобрени, ще бъдат осъществени енергоспестяващи мерки в 319 бр. жилища и 9 бр. партерни помещения, в част от които се осъществява стопанска дейност.

По предходните две процедури на ОПРР 2014-2020 г. и Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради бяха обновени 460 жилища.

 

Related Articles

Back to top button