Обявена е концесията в с. Шипково  

На 18.02.2020 г., съгласно изискванията на Закона за концесиите, в Официален вестник на Европейския съюз бе публикувана обявата за концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в с. Шипково, община Троян. Обявлението е публикувано и в Националния Концесионен регистър.

Припомняме, че с Решение № 21./19.12.2019 г. Общински съвет-Троян одобри решението на Кмета на Община Троян за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих в с. Шипково, община Троян“.  

На официалната страница на Община Троян е създадена специална секция – „Концесия“, в раздел „Общинска собственост“, на която също ще е достъпна цялата документация (http://troyan.bg/obshtinska-sobstvenost/koncesia.html). Обявата предстои да бъде публикува в местни и национални вестници, с цел да достигне до максимално широк кръг от хора.

Припомняме някои от основните параметри на концесията, които са следните:

Наименование: Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч. Вид на концесията – за строителство и управление с предмет:

– строителство в съответствие с предвижданията на действащия ПРЗ, изразяващо се в извършване на реконструкция, обновяване, основен ремонт и/или строителство чрез премахване (разваляне) на част от съществуващите строежи, както и изграждането на нови строежи, съответно изграждане на изцяло нов комплекс от сгради и съоръжения като Център за рекреация и отдих;

– управление за срока на концесията на Центъра за рекреация и отдих, изразяващо се в неговото поддържане в експлоатационна годност и неговото експлоатиране чрез предоставяне на услуги за рехабилитация и възстановяване, плажни услуги и др. курортни услуги.

Срок на концесията – 32 години с възможност за удължаване с до 10 години. Прогнозна стойност на концесията – 20 043 000 лв. Тъй като прогнозна стойност на концесията е по-голяма от левовата равностойност на прага (5548000 EUR), определен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на комисията от 18.12.2017 г. за изменение на директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на договори за концесия, сe определя като концесия с трансграничен интерес. Това налага обявяването ѝ в Официалния вестник на Европейския съюз.

Първоначални инвестиции от концесионера през първите три години общо 2 956 000 лв.Обявена е концесията в с. Шипково  

Концесията е право на експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставен от концедент на търговец – концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск. Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, сключен между концедента и концесионера и според предмета си може да бъде: концесия за строителство, за услуги и за добив. Срещу предоставеното право на експлоатация може да се предвиди задължение на концесионера за извършване на концесионно плащане, но е възможно да се предвиди и заплащането на компенсация от страна на концедента в полза на концесионера в добавка към правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията (само при концесията за строителство и концесията за услуги). В този случай компенсацията представлява заплащането от страна на концедента на част от разходите за обекта на концесията, като тя не освобождава концесионера от поемане на основната част от риска по изграждането и/или по управлението и поддържането на обекта на концесията. Възможността за извършване на компенсация или на концесионно плащане се определя с решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия в зависимост от икономическата ефективност от експлоатацията на обекта на концесията, определена на базата на срока на концесията и прогнозираните разходи за строителство, управление и поддържане на приходи от експлоатацията.
Срокът на концесията е до 35 години без право на продължаване. На концесия се предоставят обектите от обществен интерес, които са обявени за изключителна държавна собственост; обекти, имоти или части от имоти – публична или частна държавна, както и публична или частна общинска собственост, с които се извършва стопанска дейност; имоти или части от имоти – собственост на публичноправна организация, с които се извършва стопанска дейност. При предоставянето на концесията концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията, като приращенията и подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на концесионния договор, стават собственост на концедента от момента на възникването им. При прехвърляне на собствеността върху обекта на концесията, концесионният договор остава в сила спрямо приобретателя.

 

Related Articles

Back to top button