Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“

В продължение на вече 20 г. Община Троян спазва традицията и за пореден път предоставя възможност за участие в Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“.

Формуляра за кандидатстване и примерни градски решения могат да бъдат изтеглени от секция „Прикачени файлове“ най-долу.

Подаването на проектните предложения на хартиен и електронен носител е до 17.00 ч. на 27.03.2020 г. в Общинския център за информация и услуги в Община Троян, пл. “Възраждане“ 1.

Времето през годините доказа, че с реализирането на съвместни проекти, насочени към обществено значими дейности, утвърждаваме едно ползотворно партньорство между структурите на гражданското общество и местната власт.

ДОНКА МИХАЙЛОВА

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ”

ЦЕЛ:
Утвърждаване на партньорството между структурите на гражданското общество или други обществено ангажирани лица и местната власт, чрез реализиране на съвместни проекти, насочени към обществено значими дейности.

КОЙ?

Неформални структури на гражданското общество;
Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за управление на етажната собственост;
Читалища;
Културни институции;
Църковни настоятелства;
Училища и детски градини;
Юридически лица и физически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите;
Кметства и кметски наместничества.
Важно!
Няма да се разглеждат проектни предложения на кандидати, които са били некоректни при изпълнението на проекти по настоящата програма.

Партньори?
Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, ако партньора притежава капацитет, опит или компетентност, необходими за постигане целите на проекта.

Колко?
Общ бюджет на програмата: 30 000 лв., разпределен в следните области:

област „Благоустройствени дейности“ с общ бюджет 20 000 лв., с дейности насочени към: реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, благоустрояване на междублокови пространства, ремонтиране на детски и спортни съоръжения, изпълнение на естетизирани елементи на градската среда по зададени примерни варианти (малки, красиви и въздействащи градски решения), приложени към настоящата покана, и други.
област „Ефективни решения за управление на отпадъците“ с общ бюджет 5 000 лв., с дейности насочени към: повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес; повишаване на общественото съзнание за разделно събиране на битови отпадъци; други.
област „Други“ с общ бюджет 5 000 лв.
В случай, че определеният финансов ресурс за някоя от определените области не бъде усвоен, същият ще бъде прехвърлен към другите области.

Минимална стойност на проектите: няма

Максимална стойност на проектите: няма

Община Троян може да препоръчва намаляване на размера на исканото финансиране, ако разходите са неоснователни и/или се считат за прекомерни.

Съфинансиране?
Исканото финансиране не може да надвишава 70% от общата стойност на проектното предложение, но не повече от 3 500,00 лв.
Кандидатите следва да осигурят минимум 30% собствен принос, от които до 50% може да е нефинансово участие, остойностено по съответния ред.

Брой предложения:
Всеки кандидат може да представи само едно проектно предложение.

Териториален обхват:
Проекните предложения следва да се реализират на територията на община Троян върху имоти – общинска собственост или за обществено значими дейности.

Степен на готовност на проекта:
Кандидатът следва да попълни формуляр за кандидатстване по образец.
Кандидатът задължително представя необходимата техническа документация, съгласно нормативната уредба, придружена от подробна количествено-стойностна сметка, включваща и нефинансовото му участие.
Всички проектни предложения, насочени към благоустройствени дейности и технически мероприятия задължително предварително се съгласуват с Общинска администрация – Троян.
За контакти: тел. 0670 68032 – Снежина Табакова
Тел. 0670 68019 – инж. Полина Павлова

Кога?
Получаване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения на хартиен и електронен носите до 27.03.2020 г., 17.00 часа
Срок за отчитане на проектните предложения: 30.11.2020 г.

Къде?
Гр. Троян, Община Троян, пл. Възраждане 1,
Общински център за информация и услуги
Формулярът за кандидатстване, както и съпътстващата кандидатстването информация може да бъде получена и на адрес www.troyan.bg
При неясноти по подадените документи общинската администрация може да изисква допълнителна информация и документи, уточняващи или удостоверяващи информацията в проектното предложение.

Недопустими дейности/разходи:

Дейности върху имоти, които не са общинска собственост;
Дейности, генериращи приходи;
Разходи, свързани с представителни цели;
Разходи за закупуване на материали, оборудване и други, които са свързани с изпълнение на текущата дейност на кандидата;
Дейности върху имоти – общинска собственост, за които е предвидено финансиране по капиталовата програма на Община Троян за 2020 г.
Поради наличие на редица нормативни ограничения, общината не поема ангажимента да финансира разходи, които не са предварително консултирани.

Критерии за оценка и подбор на проектите
Оценката ще се извършва по дефинираните области от присъстващите на форума граждани, разпределени по работни маси, в зависимост от интересите и обществената им принадлежност.
Всяка една работна маса, независимо от броя на членовете й, оценява всяко едно представено проектно предложение, като присъжда точки, съобразно:

Обосновката на проектното предложение от гледна точка на съответствието му с целите на Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти 2020 г.”. Доколко проектното предложение показва ясна връзка между поставените цели на проекта, предложените дейности и очакваните резултати? Налице ли е обществена подкрепа на проектното предложение – до 15 точки;
Обхват на целевите групи – крайни ползватели на резултатите от проекта. Доколко проектното предложение съответства на конкретните нужди и проблеми на целевите групи – крайни ползватели на резултата от проекта – до 15 точки;
Устойчивост на очакваните резултати от предложения проект – до 10 точки;
Включване в проектното предложение на изпълнение на естетизирани елементи на градската среда – 10 точки.
Работните маси нямат право да присъждат еднакъв брой точки на две и повече проектни предложения.

Класирането на проектните предложения се извършва в низходящ ред, в зависимост от получения общ брой точки, присъдени от всички маси.

Related Articles

Back to top button