Водата в Троянска община е годна за пиене

За периода 03.02.2020г. – 07.02.2020г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 32 проверки на обекти с обществено предназначение: 16 фризьорски и козметични салони,  8 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 6 детски градини и 2 хотела.

През изтеклия период са проверени 41 козметични продукта в 8 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. 

В един търговски обект в гр. Летница са открити козметични продукти – моливи за очи и устни внос от Китай без етикет на български език, за което е издадено предписание за етикетиране в съответствие с нормативната уредба.

Проверени са 7 химични вещества и смеси  в 1 обект. Химичните вещества и смеси са проверявани за етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

За периода са изследвани:

18 проби води-питейни от централно водоснабдяване от с.Дълбок дол, с. Добродан, с. Ломец, с. Борима, с. Голяма Желязна, с. Врабево, с. Дебнево, с. Калейца.

По изследваните микробиологични и химични показатели пробите съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 

Източник
rzi

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button