9 приоритета ще залегнат в общинския план за младежта за 2020 г.

Тази година в подготовката на програмата участие взеха и представители на Общинския младежки съвет на Община Троян

Община Троян разработи Програма за развитие на младежта за 2020 г. Тази година в подготовката на програмата участие взеха и представители на Общинския младежки съвет на Община Троян, като бе проведено и проучване и анализ на потребностите на младите хора в региона. Програмата е в синхрон със заложените в Националната стратегия за младежта 2010-2020 г., Управленската програма за мандат 2019-2023 г. и Общинския план за развитие на Община Троян 2014-2020 г. приоритети на политиката за младежта, както и с изискванията на Закона за младежта. 

В програмата са формулирани в синтезиран вид стратегическите цели, приоритетните области, целевите групи и мерките за повишаване на ефективността на младежките дейности.

Програма е част от целенасочените усилия на Община Троян да отговори на потребностите на младото поколение в общината от изява и реализация, посредством създаване на реално действащ механизъм за осъществяване на политиката на местната власт по отношение на младите хора. Отчитайки ролята, която младежката общност играе в обществения живот, както и специфичните особености и проблеми на младежта в нашата община, общинска администрация поставя акцентите на тази Програма върху подобряване на комуникацията между младежките организации и органите на местната власт, оптимизиране на резултатите от младежките дейности на местно равнище и подобряване на механизмите за включване на младите хора в процеса на взимане на решения. Успоредно с това са заложени редица мерки, чрез които да се осмисли свободното време на младежите, посредством стимулиране участието им в спортни и културни събития и инициативи, които освен превантивна функция, ще изпълняват и роля на инструмент за създаване на умения за поемане и изпълнение на отговорности. 

Основната цел е да се създаде устойчив механизъм за инвестиране в младите хора, за една по-пълноценна личностна и професионална реализация на територията на общината. 

Приоритетите на програмата, насочени изцяло към младите хора от общината, ще насочат усилията на администрацията към: насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора; подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; насърчаване на здравословен начин а живот; превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение; развитие на младежко доброволчество; повишаване гражданската активност на младите хора; развитие на младите хора в малките населени места и селските райони; развитие на междукултурния и международния диалог; повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 

Сред планираните дейности на Община Троян  е залегнала и такава, която да отговори на съвременния начин на живот и работа на младите хора. Общината планира реализацията на места за съвместен работен процес (co-working spaces) и места за хора работещи на свободна практика (freelancering), с локация – Информационно – културен център – Троян (етаж 1). В програмата са заложени различни информационни образователни кампании за превенция на рисково поведение. Предвиждат се срещи – разговори с мотивиращи личности, представяне на книги и прожектиране на филми, провеждане на спортни събития и други.

Програмата ще бъде внесена за разглеждане от Общински съвет-Троян и след това ще бъде официално публикувана на страницата на администрацията. 

 

 

Източник
Общински младежки съвет

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button