Кметът Михайлова забрани ползването на вендинг автоматите и игралните съоръжения на открито

ЗАПОВЕД

№ 432

гр. Троян, 24.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

 

ДОПЪЛВАМ Заповед № 395/16.03.2020 г., като се създават нови т. 4 – 7 със следния текст:

4. Забранява се работата и използването на всякакъв вид игрални съоръжения и машини, разположени в терени общинска и частна собственост. Собствениците на горепосочените се задължават да ограничат достъпа до тях.

5. Забранява се предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито. Вендинг-автомати, разположени на закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) могат да работят, като се прилагат всички необходими мерки за дезинфекцията им.

6. На вендинг-автомати с неустановен собственик, както и такива без издадено разрешение за поставяне, се прекъсва електрозахранването и се премахват принудително.

7. Ръководителите на банкови клонове стриктно да спазват мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати. За целта всеки клон да приеме ред, по който се дезинфекцират банкоматите.

Предвид обявеното в страната извънредно положение и усложняващата се епидемична обстановка, с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на Интернет страницата на Община Троян, да се връчи на кметовете на кметства и кметските наместници за изпълнение и на началника на РУ – Троян за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ангел Ангелов – Зам.-кмет на Община Троян.

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Самата Михайлова пише в своята Фейсбук страница по повод на новата заповед, че в кризата голямата част от троянските търговци най-добросъвестно сами си налагат ограничения, за да защитят себе си, близките си и своите клиенти, въпреки значителните загуби, които търпят. В дни като тези, които изживяваме, можем да оценим коректните, на които си струва да бъдем клиенти, след като всичко отмине. „За останалите ще продължим да пускаме заповеди и ще бъдат проверявани“, завършва поста си кметът на Троян.

 

НАРЕЖДАМ:

Related Articles

Back to top button