Обявление за вакантно работно място в кметство Орешак

На основание чл.46, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Със Заповед №001/27.02.2020 г. на Кмета на кметство Орешак

ОБЯВЯВАМ

1.Вакантно работно място за длъжността – главен специалист “Административно обслужване“ в кметство с. Орешак – по трудово правоотношение.

2.Основни задължения на длъжността:

-комплексно административно обслужване на населението,

-водене на регистър на населението в населеното място,

-извършва административно обслужване на физически и юридически лица,

-издаване на актове по гражданско състояние на лицата,

-извършване регистрация по постоянен и настоящ адрес,

-водене на деловодното обслужване и поддържа архива в кметството,

-организиране ежемесечното събиране и превеждане на приходите от такси по ЗМДТ и услуги, извършени от кметството.

3.Изисквания към кандидатите:

-Образование : средно образование

-Професионален опит: 2 години минимален професионален опит, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията

-Компютърна компетентност: Word, Excel и работа в интернет среда.

4. Начин на провеждане:

-Допускане по документи и събеседване.

5. Необходими документи за кандидатстване:

-Автобиография

-Копие от документ за завършено образование

-Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит.

6. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика, в административната сграда на кметството на адрес с. Орешак, ул.“Стара планина“№184. За повече информация – тел: 06952/23-12

7. Документите следва да се представят в срок от 04.03.2020 г. до 18.03.2020 г. включително в сградата на кметството.

МАРИЯНА ГЕНКОВСКА

Кмет на кметство Орешак

п.к 5630, с. Орешак, ул. ”Стара планина” №184, тел: 06952-2312

Related Articles

Back to top button