Троянските ученици се обучават дистанционно

Училищата и общината изказват благодарност на всички родители

Всички училища в община Троян преминаха успешно от понеделник (16 март) към дистанционно обучение, предвид ситуацията на пандемия и въведеното извънредно положение, с цел опазване здравето и осигуряване достъпа до образование на учениците. Часовете се провеждат по график с различно времетраене за ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап. Графиците са достъпни от страницата на Регионално управление на образованието /РУО/ гр. Ловеч и от сайтовете на всяко учебно заведение. Избраните технологии от всяко училище и от всеки един преподавател са разнообразни: Shkolo.bg, затворени групи и лични съобщения във Facebook, онлайн срещи в Zoom, /платформа за виртуална класна стая/, Уча се, Google Classroom, Академико, Електронни учебници, БНТ-2, електронните пощи.

Използват се редица учебни електронни ресурси за упражнения, задачи за самоподготовка, тестове, диктовки и видеоматериали. Темите и задачите са свързани с вече изучаван в училище материал и служат за преговор, обобщение и затвърждаване на знания, а не за преподаване на ново учебно съдържание. Учителите всеки ден изготвят доклад за броя часове по предмети, темите и присъствалите ученици в онлайн обучението. По данни от директорите на училищата в обучението не са включени 73 ученици, поради липса на устройства. С тях се осъществява комуникация по телефон, като най-многобройната група е от ученици на ОУ „Иван Хаджийски“ /46 ученици без устройства/, които ще получават учебните си материали ежедневно на хартия. По указания от РУО – Ловеч в онлайн обучението не участват учителите по физическо възпитание, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, музика и от целодневната организация на учебния ден. Т.е. към дигитално преподаване са преминали около 180 учители от цялата община.

За всички учители МОН въвежда безплатна за училищата платформа Microsoft Teams като официално решение. Това е интегрирана система в edu.mon.bg, като ученическите акаунти се създават от учителите, а данните се съхраняват на сървъра на министерството. Част от учителите изпитват затруднения със създаването на ученическите акаунти, но на помощ се отзовават учителите по ИТ. Училищата могат да продължат използваните и досега методи и технологични решения, стига да отговарят на условията за създаване на виртуални класни стаи с възможности за споделяне на съдържание, с предпочитания към видеовръзка, както и с възможностите за тестване на знанията на учениците, отчетност на ежедневната активност и комуникация през електронна поща.

Училищата и общината изказват благодарност на всички родители, които съдействат за реализирането на дистанционното обучение и им препоръчват по възможност да осигурят на учениците, които работят във виртуална среда, тиха и спокойна обстановка, да проследяват изпълнението на поставените задачи от учителите/ без да подсказват/, често да припомнят на децата си съблюдаването на хигиенните и здравословни норми и да се осигурява почивка на очите между учебните модули.

Община Троян изказва благодарност за усилията, които учителите и учениците полагат в тази нова за всички ситуация

Източник
Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button