Троянци ще обсъждат проекта за Многофункционална спортна зала

Община Троян публикува и постави на информационни табла обемно-градоустройствено проучване

Община Троян публикува и постави на информационни табла обемно-градоустройствено проучване за Многофункционална спортна зала в Троян. Проектът беше избран след провеждане на конкурс през 2019 г.Троянци ще обсъждат проекта за Многофункционална спортна зала

Всеки, който има интерес, може да види схемите и снимките на информационните табла пред общинската администрация, както и на официалната страница на Община Троян, за запознаване и мнение по така предложените схеми и визуализации. Мненията си може да изпращате на електронна поща postbox@troyan.bg  до края на месец март.

Припомняме, че целта на проведения конкурс бе при конкурентен принцип, Община Троян да получи концепция Обемно-градоустройствено проучване за Многофункционална спортна зала, предвидена за реализиране в кв. 88 по плана на град Троян, на площ от 5030 кв. м., избрана от независимо жури, с присъждане на награди. Целта бе чрез конкурса да се намери оптимално решение за оползотворяване на потенциала на имота и прилежащия терен – обслужваща улица. Необходимостта от Многофункционална спортна зала за нуждите на Троян става все по-належаща. Броят на спортните клубове нараства. Потребностите от спортна база стават все по-неотложни. Променят се и условията за провеждане на състезания от местно, регионално и републиканско ниво, изискванията стават все повече и все по-строги.Троянци ще обсъждат проекта за Многофункционална спортна зала

Нека припомним, че на 30 април 2019 год.Община Троян обяви процедурата за конкурс за идеен проект за спортна зала в града. Днес, 07.07.2019 год., в присъствието на журналисти и медии бяха отворени проектите за Многофункционална спортна зала. „До отваряне на проектите имаше пълна анонимност. Ние ги знаехме като проект 1, 2, 3 и тн. Номерацията бе направена според входиране на конкурсните работи“, сподели инж.Хитров. Чак днес се разбра кой проект от кого е правен, продължи той.

Общата стойност на наградния фонд на обявения конкурс е 10 000 лв. Журито в състав: председател арх. Боян Кръстев, членове: арх. Емил Дечев, арх. Тошо Станев, инж. Николай Хитров и инж. Мария Василева определиха за победител проектът на „Дизайн арт – КИК“ ООД София, който е с 88.90 точки и ще получи за награда 5 000 лв,. 56,83 точки е събрал проектът на „Проарх“ АД от столицата и 3000 лв Бронзовия медалист е местното студио „Троянарх“ ЕООД , чийто проект има 49.98 точки, който взима 2000 лв.

За проект №4 комисията е сметнала,че има добро решение. И много малко не е достигнало да бъде оценена с максималния брой точки. Също така мнението на всички е, че има баланс между всички аспекти и архитектите от Архитектурно студио Дизайн арт – КиК ООД София основно и подробно са разработили концепцията, която се желае. Изпълнени са всички изисквания на Община Троян. А именно реализиране на игрално поле с „чисти” размери 36,00х21,00 м. с възможност от три страни около него да се организират 600 седящи места за зрители. Проектантите също са взели предвид ,че теренът е с наклон на изток. Денивелацията дава възможност за оптимално полезен обем, включващ две нива. Теренът дава възможност за транспортен достъп до приземния етаж, който ще се ползва само за тренировки – до него ще имат достъп само спортисти, треньори и служебни лица, свързани с функционирането на обекта. За Строително-монтажни работи (СМР)предлага сумата от 2 907 475 без ДДС , а за инвестационния проект – 98 000лв без ДДС

Проект №3 на „Проарх“ АД София е с почти 1/3 по-малко точки от победителя(56.83). Журито е сметнало, че решението е оригинално, но е доста разточително, комуникацията е неубедителна. СМР – 3 990 000 лв и инвестационен проект – 120 000 лв . Цените са без ДДС.

„Троянарх“ ЕООД Троян на инж.Пенко Терзиев и техния проект №2 има събрани точки 49.98. Членовете на журито смятат, че тяхното творение е много добре обмислен и композиран, но има слабости във функционалното разпределение. Точките на разпределение за двете нива не са функционални. За СМР те са сметнали,че са необходими 2 916 667 лв, а за инвестиция в проекта – 76 500лв. Цените са без ДДС

Останалите проекти са съответно с 48 точки – проект №5, 30 – №1, 25.25 – №6 и съответно на последно място – №7 с 20 точки. Някои не са предложили какви финансови средства ще са необходими за Строително-монтажни работи (СМР).

Целта на конкурса бе при конкурентен принцип, Община Троян да получи концепция Обемно-градоустройствено проучване за Многофункционална спортна зала, предвидена за реализиране в кв. 88 по плана на град Троян, на площ от 5030 кв. м., избрана от независимо жури, с присъждане на награди. Целта е чрез конкурса да се намери оптимално решение за оползотворяване на потенциала на имота и прилежащия терен – обслужваща улица.

Предстои на победителя да бъде възложено изготвянето на работен проект въз основа на одобрената идейна концепция

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button