Заповед на кмета на Община Троян относно взети решения на извънредно заседание на Временен оперативен щаб в Троян

Временният оперативен щаб за превенция и оценка на риска с цел на ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19 в Троян проведе заседание в 9,30 часа на 9.03. Докладвани бяха взетите мерки за превенция на заболяването от Община Троян, филиала на „Спешна помощ“, МБАЛ – Троян и Белодробната болница. Обсъдени бяха и мерки за превенция на заболяването в детски градини, въведената забрана за всички публични прояви, свързани с масово събиране на хора и мерките за хигиенизиране на публичните сгради В момента отдел „Образование“ извършва проверки във всички детски заведения за спазването на въведените мерки. Днес ще бъдат закупени и достатъчно дезинфектанти за публичните сгради на Община Троян. Лекарите, членове на щаба, обърнаха специално внимание за това, че при симптоми на заболяването е важно заблелите граждани да не напускат домовете си, а да се свържат с личните лекари за предприемане на адекватни мерки.Заповед на кмета на Община Троян относно взети решения на извънредно заседание на Временен оперативен щаб в Троян

З А П О В Е Д

№ 347

гр.Троян, 09.03.2020 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, регистрирани случаи на СОУЮ-19 на територията на Република България и на основание решения, взети на извънредно заседание на 09.03.2020 г. на Временен оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на новия коронавирус СОУШ-19, създаден със Заповед №319/02.03.2020 г. на Кмета на община Троян,

НАРЕЖДАМ:

I. На територията на община Троян до второ нареждане:

Да се преустановят всички прожекции, театрални постановки, празнични прояви, вкл. репетиции в училищата, читалищата, културни институции, клубове и др. подобни, в които се събират много хора на закрито.
Да се преустановят всички спортни мероприятия на закрито, включително тренировки.
Дейностите на ДЦПДМУ- Троян, ЦОП – Троян, ДСП, КСУ – с. Дълбок дол, вкл. ЦВН. Дом за стари хора и ЦНСТПЛД да се осъществяват със засилени мерки на превенция, както на работниците и служителите, така и на потребителите.
При превеждането на сутрешен филтър от медицински лица в детските заведения и установяване на симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост незабавно да бъдат уведомени по телефона ОПЛ. Децата не следва да бъдат допускани в съответното детско заведение.
II. В административните сгради на общинска администрация, вкл. кметствата и кметските наместничества:

Да се въведе стриктен контрол на пропускателния режим в сградите на Община Троян.
Да се отменят приемните дни на Кмета на община Троян в периода от 09.03.2020 г. до 23.03.2020 г.
Да се осигурят в достатъчно количество дезинфекционни средства за подове, повърхности и ръце на спиртна основа.
Да се извършва дезинфекция на подове и повърхности (дръжки на врати, смесители на мивки и др. подобни) не по-малко от три пъти дневно.
Служителите на Община Троян, второстепенни разпоредители, служители и работници на ОП „Комунални услуги – Троян“ и служители на търговските дружества с общинско участие да бъдат пряко отговорни за здравето и собственото си състояние, като при първи симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост незабавно да се обърнат към ОПЛ.
Настоящата заповед да се изпрати на зам.-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината, директорите на детската ясла и детските градини, директорите на училищата, директора на общинското предприятие, органите на управление на търговските дружества с общинско участие в капитала, ръководителите на социални услуги – за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button