Със заповед на Кмета на община Троян отпадат таксите в детските заведения

Да се ограничи достъпът на граждани до дворните пространства на детските градини, детската ясла и училищата

ЗАПОВЕД

№ 440 / 25.03.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА и въведеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., във връзка със Заповеди № РД-01-124/13.03.2020г. и № РД-01-130/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19

НАРЕЖДАМ:

За периода от 13 март 2020 г. до отпадане на извънредното положение на територията на Република България, да не се начисляват постоянните такси за посещение на детски градини и ясли поради преустановяване на дейността им.
Директорите на общинските детски градини и детската ясла да предприемат необходимите мерки за уреждане на трудовоправните отношения с персонала, в съответствие с Кодекса на труда и Колективния трудов договор.
Да се ограничи достъпът на граждани до дворните пространства на детските градини, детската ясла и училищата.
Временно прекратявам услугата детска млечна кухня до второ нареждане, като заверените и платени талончета важат за първия работен ден.
Въведените с настоящата заповед ограничения важат за срока на въведеното извънредно положение, освен ако не е посочено друго.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на детските градини, детската ясла и училищата на територията на Община Троян за изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Розалина Русенова – Зам.-кмет на Община Троян.

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/
Кмет на Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button