Заповед за взимане на мерки от превозвачите на обществен транспорт на пътници

З А П О В Е Д№ 380 гр.Троян,12.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия и на основание Протокол № 2 от 11.03.2020 г. на Временен оперативен щаб на Община Троян, с цел ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19, назначен със Заповед № 319 от 02.03.2020 г. на Кмета на Община Троян

Н А Р Е Ж Д А М

1. Превозвачите на обществен транспорт на пътници, които имат сключен договор с Община Троян, да дезинфекцират всички транспортни средства не по-малко от веднъж дневно, до второ нареждане.

2. Да се извършва ежедневна дезинфекция от „Троян – Автотранспорт“ АД на подовете и обзавеждането на автогара – гр. Троян.

3. Да се извършва ежедневна дезинфекция на подовете и обзавеждането на Ж.П. гара – гр. Троян.

Препоръчва се на управителите на фирми извършващи таксиметров превоз на пътници, на територията на Община Троян, да дезинфекцират ежедневно и регулярно използваните транспортни средства, и да подсигурят дезинфекционни средства за ръце на шофьорите.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуването й на интернет страницата на Община Троян.

Да се връчи на управителите на дружествата и/или отговорните лица на упоменатите обекти за сведение и изпълнение.

Да се връчи на началника на РУ – Троян за информация.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ангел Ангелов – Заместник-кмет на Община Троян.

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button