Кметът Донка Михайлова отмени свои заповеди

Вендинг автоматите може да работят отново, но при строг режим на хигиена

    На 23 април кметът на Община Троян издаде заповед, с която отменя забраната за работа на вендинг автоматите в общината. Заповедта е съобразена със Заповед № РД-01-74 от 22.04.2020 г. на Директора на Регионална здравна инспекция гр. Ловеч и в изпълнение на т. 5 от Заповед № РД-01-179 от 06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

      Работата се допуска при строг режим на хигиена. Собствениците на вендинг автомати за напитки и храни следва три пъти дневно да извършват дезинфекция на автоматите, като това се отразява в дезинфекционен картон, поставен на вендинг автомата. В dezinfekcionen-karton-vending-avtomat се вписва дата, час, отговорник за дезинфекцията и подпис на същия.

Със своята заповед, Кметът разрешава и продажбата на тестени изделия и тестени закуски (без сандвичи) единствено по начин, възпрепятстващ прекия досег на клиента с предлаганите продукти (продажба само „на гише“), като се осигури предпазна бариера между храната и клиента, а служителите задължително работят с предпазни средства, съгласно добрите хигиенни практики.

От утре, 24.04.2020 г., ще започнат проверки за спазване изискванията на заповедта. 

С пълния текст на заповедта може да се запознаете на сайта на Община Троян. 

ЗАПОВЕД

№ 537

гр. Троян, 23.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Заповед № РД-01-74 от 22.04.2020 г. на Директора на Регионална здравна инспекция гр. Ловеч и в изпълнение на т. 5 от Заповед № РД-01-179 от 06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

Изменям и допълвам Заповед № 395 / 16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян, както следва:

Отменям точка 1 от Заповед № 395 / 16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян.
Собствениците на вендинг – автомати за напитки и храни три пъти дневно да извършват дезинфекция на автоматите, като това се отразява в дезинфекционен картон съгласно приложения образец, поставен на вендинг – автомата. В дезинфекционния картон се вписва дата, час, отговорник за дезинфекцията и подпис на същия.
Разрешавам продажбата на тестени изделия и тестени закуски (без сандвичи) единствено по начин, възпрепятстващ прекия досег на клиента с предлаганите продукти (продажба само „на гише“), като се осигури предпазна бариера между храната и клиента, а служителите задължително работят с предпазни средства, съгласно добрите хигиенни практики.
Предвид обявеното в страната извънредно положение и с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

Тази заповед да се обяви публично чрез публикуването ѝ на интернет страницата на Община Троян. Същата да се връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица на упоменатите обекти за сведение и изпълнение, и на началника на РУ – Троян за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ангел Ангелов – Заместник – кмет на Община Троян.

Източник
Пресцентър Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button