Реализираните нощувки по време на Великден са от общо 7 български граждани.

Запитване до Община Троян

На 19 04.2020 г. Община Априлци  със съдействието на РУ на МВР Троян, РЗИ, извърши масови проверки по къщите за гости, поради сигнала, че има масово струпване на хора в тях. Проверките установиха, че всички туристи са с договори за наем. Установени са нарушители без необходимите документи само в една от къщите за гости. Проверени бяха повече от 10 къщи за гости. Тези проверки бяха предизвикани от масовото недоволство на жителите на община Априлци и тяхното притеснение, че въпреки препоръките да не се пътува без наложителна причина, хора от големите градове ще заобиколят наредбите и ще напълнят Априлци с потенциални заразоносители.

Същите запитвания имаше и за къщите за гости в община Троян. Може ли да се оповести колко къщи за гости бяха проверени и какво установиха проверките?

Има ли масово струпване на хора в къщите за гости, тези хора регистрирани ли са в ЕСТИ? Интересно би било за обществеността да знае по принцип колко проверени обекта има за шестте месеца(май са 6?), от както работи ЕСТИ и установени ли са нарушения?

 

ДО

РУСЛАНА ПОПСАВОВА

ТРОЯН ЕКСПРЕС

 

Относно: Запитване по електронна поща. 

 

Уважаема госпожо Попсавова, 

Във връзка с Вашето запитване, Община Троян Ви информира, че в празничните дни няма постъпили сигнали в Община Троян на посочените за целта телефони и администрацията не е участвала в проверки на къщи за гости/ категоризирани обекти за настаняване. 

   Припомняме, че всеки собственик на категоризиран обект има ангажимента, произтичащ от Закона за туризма, да регистрира гостите, настанени в обекта, в ЕСТИ (Единна система за туристическа информация). Припомняме, че съгласно  Чл. 116. (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2016 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Лицата,извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните,утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма. Вписванията в регистъра се извършват незабавно при настаняването на туриста.(2) Регистърът по ал. 1 се води:1. чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма,достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;2. чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система,отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление;3. на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма.(3) (Доп. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) За местата за настаняване от клас“А“ и клас „Б“ регистърът по ал. 1 се води съгласно ал. 2, т. 1 или 2.(4) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) За туристическите хижи,туристическите учебни центрове и туристическите спални, както и за обектите по чл. 112, т. 1,регистърът по ал. 1 се води съгласно ал. 2, т. 1, 2 или 3.

Лицата, имащи достъп до ЕСТИ: /съгласно чл. 116, ал. 7 от ЗТ/ са:

  1. лицата, извършващи хотелиерство – за данните за настанените от тях лица;
  2. съответната община – за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните нощувки на територията ѝ;
  3. Националната агенция за приходите – за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните от тях нощувки на територията на цялата страна;
  4. министърът на вътрешните работи – за всички данни по ал. 5;
  5. Националният статистически институт – за обобщени статистически данни, въз основа на наличните данни в Единната система за туристическа информация, в обем, определен със закон.

От информация в ЕСТИ е ясно, че във времето 17-20 април 2020 г., на територията на община Троян, в категоризирани обекти, са реализирани нощувки от общо 7 лица, български граждани. 

     Отново ще напомним на Вашите читатели, че ако наблюдават нарушение на издадена заповед или разпоредба на Министерство на здравеопазването или на Временния оперативен щаб, може да сигнализират на посочените за целта телефони 0670 68050 (дежурен при Община Троян) или 0670 62218 (пряк телефон при РУ на МВР).

 

Общинска администрация гр. Троян 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button