Кметът на община Троян измени и допълни своя заповед

З А П О В Е Д

№ 571

гр.Троян, 05.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-249 от 03.05.2020 г. и Заповед № РД-01-250 от 05.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

Изменям и допълвам точка 2 от Заповед № 395/16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян, както следва:

Считано от 06.05.2020 г. се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

– Разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 м. между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

– Обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или защитен шлем;

– Да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час;

– Да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението;

– Препоръчително е носенето на ръкавици;

– Да се премахнат изградените временни ограждения от пластамаса, винил или друг затварящ пространството материал, с оглед осигуряване на свободната циркулация на въздух.

Предвид обявеното в страната извънредно положение и с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Община Троян. Същата да се връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица на упоменатите обекти за сведение и изпълнение, и на началника на РУ – Троян за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ангел Ангелов – Заместник – кмет на Община Троян.

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/

Кмет на Община Троян

Source
Пресцентър ОБщина Троян

Related Articles

Back to top button