Донка Михайлова отмени точка от Заповед № 395 от 16.03.2020 г

З А П О В Е Д

№ 574

гр.Троян, 08.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на т. 5 от Заповед № РД-01-179 от 06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

Изменям Заповед № 395 от 16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян, както следва:

Отменям точка 3 от Заповед № 395/16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян.
Предвид обявеното в страната извънредно положение и с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Община Троян. Същата да се връчи на началника на РУ – Троян за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ангел Ангелов – Зам. – кмет на Община Троян.

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/

Кмет на Община Троян

БЕЛ на редактора : точка 3 от Заповед № 395 гласи : Продажбата от баничарници, мекичарници, дюнерджийници, кебапчийници и други подобни, които не са фабрично пакетирани, до второ нареждане.

 

Източник
Пресцентър Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button