Отчет на РИОСВ Плевен за контролна дейност в Община Троян

Съставени актове  за установяване на административно нарушение(АУАН) и наказателни постановления месец май 2020г. за Община Троян

Влезли в сила наказателни постановления:

НП №016/29.04.2020г. на на физическо лице от гр. Троян – за това, в качеството си на упълномощено лице от директора на СЗДП ДГС Борима, е издала позволително за ползване на недървесни горски продукти, в нарушение на изискванията за събиране на билки, опред с Н-ба №2 на МОСВ. Нарушение на чл.7, т.4 ,7,8 от Н-ба №2/2004г. изд на осн чл.27 от ЗЛР.

Размерът на наказанието е 100 лв.

НП №017/29.04.2020г. на на физическо лице от гр. Троян – за това, в качеството си на упълномощено лице от директора на СЗДП ДГС Борима, е издала позволително за ползване на недървесни горски продукти, в нарушение на горскостопанския план. Нарушение на чл.28 от ЗЛР. Предвижданията на Горскостопанския план и спец.режим по чл.10, ал.1 от ЗЛР.

Размерът на наказанието е 200 лв.

Съставен е АУАН №029/12.05.2020г. на „Кооперация Обнова“, адрес: с.Черни Осъм – за това, че като титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води изхвърля отпадъчни води във воден обект-р.Черни Осъм, в нарушение на емисионните изисквания, определени в разрешително за заустване.

Нарушение на чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ;

Съставен е АУАН №030/12.05.2020г. на „ДАД“ ООД, адрес: гр.Троян – за това, че като
титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води изхвърля отпадъчни води във воден обект р.Козещица, в нарушение на емисионните изисквания, определени в разрешително за заустване. Нарушение на чл.200, ал.1, т.6 във вр. Чл.48 от ЗВ;

Съставен е АУАН №031/19.05.2020г. на „М И М “ ЕООД, адрес: гр.Троян – за това, че като титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води изхвърля отпадъчни води въвводен обект-р.Козещица, в нарушение на емисионните изисквания, определени в разрешително за заустване. Нарушение на чл.200, ал.1, т.6 във вр. Чл.48 от ЗВ;

Източник
Пресцентър на РИОСВ Плевен

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button