Нова наредба №6 за определяне размера на МТД на община Троян

С Решение № 107 / 21.05.2020 г. на ОбС – Троян бе приета Нова наредба №6 за определяне размера на местните данъци на територията на община Троян от заседание № 8 на 21.05.2020 г.

Ето и целият текст:

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят размерите на местните данъци на територията на община Троян в границите, определени със Закона за местните данъци и такси.
Чл. 2. В общинският бюджет постъпват следните местни данъци:
1. Данък върху недвижимите имоти;
2. Данък върху наследствата;
3. Данък върху даренията;
4. Данък при възмездно придобиване на имущества;
5. Данък върху превозните средства;
6. Патентен данък;
7. Туристически данък;
8. Данък върху таксиметров превоз на пътници.

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Раздел І
Данък върху недвижимите имоти
Чл 3. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Раздел ІІ
Данък върху наследствата
Чл. 4. Данъкът върху наследствата се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0,5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица, извън посочените в т. 1 – 3,3 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Чл. 5. (1) При дарение на имущество и при безвъзмездно придобиване по друг начин на имущества данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0,5 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 3,3 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“.
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Раздел ІV
Данък върху превозните средства
Чл. 6. (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т данъка върху превозните средства се състои от два компонента – имуществен и екологичен и се определя и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК х ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW х Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка:
а) до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,23 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,10 лв. за 1 kW.
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коригиращия коефициент Кгп, в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство
Коефициент

Над 20 години
1,1

Над 15 до 20 години включително
1

Над 10 до 15 години включително
1,3

Над 5 до 10 години включително
1,5

До 5 години включително
2,3

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила:

Екологична категория
Коефициент

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“
1,10

„Евро 3“
1,00

„Евро 4“
0,80

„Евро 5“
0,70

„Евро 6“ и „ЕЕV“
0,60
(2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:
1. товарно ремарке – 7 лв.;
2. къмпинг ремарке – 13 лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 13 лв., а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см включително – 15 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително – 33 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 46 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 65 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително – 97 лв.
6. над 750 куб. см – 129 лв.
(4) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент /ЕС/ №168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60/52 от 2 март от 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент / ЕС / № 168/2013“, на базата на общото тегло в размер, както следва:
1. до 400 кг включително – 5 лв.
2. над 400 кг – 8 лв.
(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 65 лв.
2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 129 лв.
(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер 13 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:
Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (в лева)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси – 18 10 36

18 20 36 82

20 22 82 190

22 25 245 441

25 26 441 774

26 28 441 774

28 29 427 515

29 31 515 845

31 33 845 1173

33 38 1173 1782

38 – 1299 1766
Б) с три и повече оси 36 38 826 1146
38 40 1146 1584
40 – 1584 2344
(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 215 лв.
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 129 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 7 лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 9 лв.
3. над 37 kW – 13 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер на 33 лв.
(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4, от Регламент / ЕС / № 168/2013, е в размер на 33 лв.
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:
Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (в лева)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 12 13 39 79
13 14 79 217
14 15 217 306
15 – 306 691
Б) с три оси 15 17 79 137
17 19 137 280
19 21 280 364
21 23 364 560
23 – 560 871
В) с четири оси 23 25 364 369
25 27 369 575
27 29 575 913
29 – 913 1355
Чл. 7. Данъкът за плавателните средства е в размер, както следва:
1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 1,00 лв. за всеки започнат бруто тон;
2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища – в размер 1,00 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,10 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;
3. за един джет – в размер 100 лв./бр.
4. за ветроходни и моторни яхти – в размер 20 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. за скутери – в размер 2,70 лв. за киловат;
6. за влекачи и тласкачи – в размер 0,14 лв. за киловат;
7. за речни несамоходни плавателни съдове – в размер 0,50 лв. за тон максимална товароподемност.
Чл. 8. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;
2. за параплан – 12 лв.
3. за делтаплан – 12 лв.
4. за мотоделтаплан – 20 лв.
5. за свободен балон – 30 лв.
6. за планер – 30 лв.

Раздел V
Патентен данък
Чл. 9. Патентен данък се заплаща в размерите, посочени в Приложение №1.

Раздел VІ
Туристически данък
Чл. 10. Размерът на туристическия данък, за всички населените места на територията на Община Троян, съобразно категорията на местата за настаняване се определя както следва:
1. категория 1 звезда – 0,45 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди – 0,55 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди – 0,65 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.

Раздел VІI
Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл. 11. Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници се определя в размер на 400 лв.

Допълнителни разпоредби
§ 1. За целите на патентния данък и съобразно Кадастралната карта на местност „Беклемето”, одобрена със Заповед №300-5-53/08.07.2004г. на Директора на АГКК, се прави следното разделение на местностите: обособява се местност „Беклемето” към землището на с. Балканец и местност „Беклемето” към землището на с. Бели Осъм.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Настоящата Наредба отменя Наредба №6 за определянето размера на местните данъци на територията на община Троян (Приета с Решение №43/07.02.2008 г., изменена и допълнена с Решение №214/22.01.2009 г., изменена и допълнена с Решение №335/17.09.2009 г., изменена и допълнена с Решение №370/29.10.2009 г., изменена и допълнена с Решение №550/23.12.2010 г., изменена и допълнена с Решение №568/27.01.2011 г., изменена и допълнена с Решение №15/22.12.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 228/29.11.2012 г., изменена и допълнена с Решение №495/19.12.2013 г., изменена с Решение № 789/19.12.2014г., изменена с Решение № 830/29.01.2015г., изменена и допълнена с Решение № 219/28.07.2016 г., изменена и допълнена с Решение № 592/21.12.2017 г., изменена и допълнена с Решение № 635/29.03.2018 г., изменена и допълнена с Решение №838/20.12.2018 г., изменена и допълнена с Решение №861/31.01.2019 г., изменена и допълнена с Решение №18/19.12.2019 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването, с изключение на чл. 7 и чл. 8, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Приложение №1
към чл. 9

Настоящето приложение се издава съгласно Глава втора,
раздел VI, Приложение №4 от ЗМДТ

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
Патентни дейности ТРОЯН

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН
II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН
III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН
МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.
ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАК
ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, IV ЗОНА ГР.ТРОЯН, ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ
Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
I ЗОНА – 80,75 лв.
II ЗОНА – 72,20 лв.
III ЗОНА – 62,70 лв. 54,15 лв. 44,65 лв.
Патентни дейности ТРОЯН

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН
II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН
III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН
МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.
ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАК ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА,
IV ЗОНА ГР.ТРОЯН, ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ
2. Заведения за хранене и развлечения – данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:
1– 2 звезди 13,30 лв. 8,55 лв. 3,60 лв.
3 звезди 22,80 лв. 13,30 лв. 9,00 лв.
б) заведения за бързо обслужване:
1 – 2 звезди 10,45 лв. 8,55 лв. 3,60 лв.
3 звезди 16,15 лв. 13,30 лв. 7,20 лв.
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква „е”:
1 – 2 звезди 10,45 лв. 8,55 лв. 3,60 лв.
3 звезди 16,15 лв. 13,30 лв. 7,20 лв.
г) кафе-сладкарници
1 – 2 звезди 8,55 лв. 5,20 лв. 3,60 лв.
3 звезди 13,30 лв. 8,55 лв. 4,30 лв.
д) барове:
– дневни:
2 звезди 13,30 лв. 11,40 лв. 4,30 лв.
3 звезди 32,30 лв. 26,60 лв. 13,30 лв.
– нощни:
2 звезди 22,80 лв. 19,00 лв. 13,30 лв.
3 звезди 48,45 лв. 32,30 лв. 26,60 лв.
е) бюфети, каравани и павилиони – за обект: 175,75 лв. 134,90 лв. 108,30 лв.
ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ
ТРОЯН

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН
II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН
III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН
МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.
ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАК ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ
НАСЕЛЕНИ МЕСТА,
IV ЗОНА ГР.ТРОЯН,
ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ
3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта – данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта:
10,45 лв. 6,15 лв. 3,60 лв.

4. Платени паркинги – данъкът се определя в за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта:
47,50 лв. 26,60 лв. 7,20 лв.
5. Дърводелски услуги – данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта:
270,75 лв. 161,50 лв. 90,25 лв.

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
324,90 лв. 180,50 лв. 90,25 лв.

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя според местонахождението на обекта:
812,25 лв. 631,75 лв. 500,00 лв.

8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта:
108,30 лв. 90,25 лв. 72,20 лв.

9. Металообработващи услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
446,50 лв. 270,75 лв. 180,50 лв.

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
415,15 лв. 178,60 лв. 134,90 лв.

11. Машинописни и/или копирни услуги – данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта:
361,00 лв. 270,75 лв. 207,10 лв.

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
310,65 лв. 270,75 лв. 207,10 лв.

13. Маникюр, педикюр – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
332,50 лв. 116,85 лв. 90,25 лв.

14. Часовникарски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
148,20 лв. 95,00 лв. 80,75 лв.

15. Тапицерски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
370,50 лв. 270,75 лв. 243,20 лв.

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
608,00 лв. 400,90 лв. 315,40 лв.

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
948,10 лв. 541,50 лв. 379,00лв.

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
243,20 лв. 180,50 лв. 134,90 лв.

19. Стъкларски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
324,90 лв. 178,60 лв. 134,90 лв.

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
345,80 234,65 лв. 62,70 лв.

21. Компаньонки и компаньони – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
5685,75 лв. 4765,20 лв. 4061,25 лв.

22. Масажистки и масажисти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
776,15 лв. 541,50 лв. 500,00 лв.

23. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
3610,00 лв. 2707,50 лв. 2256,25 лв.

24. Фотографски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
595,65 лв. 405,65 лв. 270,75 лв.

25. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
902,50 лв. 631,75 лв. 451,25 лв.

26. Санитарни възли, наети под аренда – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
338,20 лв. 256,50лв. 203,30 лв.

27. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
121,60 лв. 98,80лв. 67,45 лв.

28. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
80,75 лв. 72,20 лв. 67,45лв.

29. Заложни къщи:
10830,00 лв. 5956,50 лв. 2850,00 лв.

30. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература – данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта:
134,90 лв. 80,75 лв. 39,90 лв.

31. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
779,95 лв. 405,65 лв. 315,40 лв.

32. Игри с развлекателен или спортен характер – данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон
131,10 лв. 100,70 лв. 100,00 лв.

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:
15,20лв. 8,55 лв. 8,00 лв.

в) За зали за боулинг и кегелбан – размера на данъка е за игрален коридор и билярд – размера на данъка е за маса:
64,60 лв. 49,40 лв. 40,00 лв.

33. Фитнес центрове и спортни зали – данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва: за 1 кв.м:
1,50 лв. 1,50 лв. 1,50 лв.
и за един фитнес уред
300,00 лв. 300,00 лв. 300,00 лв.

34. Химическо чистене, пране и гладене – данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:
327,75 лв. 270,75 лв. 180,50лв.

35. Мелничарски услуги:
а) За мелници за брашно лв. на брой. данъкът се определя на линеен сантиметър от дължината на млевната линия:
18,00 лв. 18,00 лв. 18,00 лв.

б) За мелници за фураж стационарни:
812,25 лв. 812,25 лв. 812,25 лв.

36. Услуги с атрактивен характер:
ЛЕВА на брой
ТРОЯН

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН
II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН
III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН
МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.
ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАК ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ
НАСЕЛЕНИ МЕСТА,
IV ЗОНА ГР.ТРОЯН,
ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ

а) корабчета лв. на брой
750,00 лв. 750,00 лв. 750,00 лв.

б) лодки лв. на брой
450,00лв. 450,00 лв. 450,00 лв.

в) яхти лв. на брой
900,00лв. 900,00 лв. 900,00 лв.

г) джетове лв. на брой
900,00лв. 900,00 лв. 900,00 лв.

д) влакчета лв. на място
39,90 лв. 39,90 лв. 39,90 лв.

е) файтони лв. на място
100,70 лв. 100,70 лв. 100,70 лв.

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения лв. на брой оборудване
150,00 лв. 150,00 лв. 150,00 лв.

з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни лв. на брой оборудване
150,00 лв. 150,00 лв. 150,00 лв.

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши лв. на място
150,00 лв. 150,00 лв. 150,00 лв.

й) детски колички и моторчета лв. на брой
180,50 лв. 180,50 лв. 180,50 лв.

к) стрелбища лв. на брой стрелбище
361,00 лв. 361,00 лв. 361,00 лв.

37. Обучение на водачи на моторни превозни средства – данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди, мотоциклети 315,40 лв. 247,95 лв. 200,00 лв.

б) други МПС 631,75 лв. 495,90 лв. 400,00 лв.

38. Услуги „Пътна помощ” на пътни превозни средства – данъкът се определя за брой моторно превозно средство:
ТРОЯН

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН
II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН
III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН
МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.
ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАК
ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА,
IV ЗОНА ГР.ТРОЯН,
ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ
2000,00 лв. 2000,00 лв. 2000,00 лв.

39. Услуги със земеделска и гори – данъкът се определя за брой техника, както следва:
а) комбайн
330,00 лв. 330,00 лв. 330,00 лв.

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини
110,00 лв. 110,00 лв. 110,00 лв.

в) прикачни, навесни и стационарни машини – … лв.
11,00 лв. 11,00 лв. 11,00 лв.

Председател на Общински съвет – Троян:

/инж. ПЕТКО ПЕНКОВ/ /П/

Related Articles

Back to top button