Ще има Център за подкрепа на лица с увреждания в Троян

Преди два месеца бе одобрен за финансиране проектът на Община Троян и за втория етаж на новата поликлиника

      С решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е одобрен проект за създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания.

Този център ще се намира на първия етаж в новата поликлиника (недостроената).

В момента общината е в процес на сключване на договор. Дейностите по изграждане на материалната база и предоставяне на социалната услуга са на стойност 999 227,12 лв. и се финансират по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“ по ОП РЧР 2014-2020. Проектът е с продължителност от 31 месеца, като предстои избор на изпълнители, ремонт и реконструкция на сградата, обзавеждане, оборудване, осигуряване на транспортни средства и предоставяне на социалната услуга за период от 12 месеца. 

Целеви групи са лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства, както и такива, ползващи резидентни услуги. 

Центърът ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и потребностите на целевата група, подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група чрез краткосрочно настаняване в центъра (заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни).

След приключването на проекта, Община Троян ще кандидатства за осигуряване на средства от държавния бюджет за продължаване предоставянето на услугата. 

Припомняме, че преди два месеца бе одобрен за финансиране проектът на Община Троян и за втория етаж на новата поликлиника по ОП „Региони в растеж“ за изграждане на Център  за грижа за лица с умствена изостаналост.

 

Source
Пресцентър Община Троян

Related Articles

Back to top button