Приключи проверка на РИОСВ в троянско предприятие

Приключи исканата от Областен управител проверка на РИОСВ в троянско предприятие

РИОСВ Плевен приключи поисканата от областния управител Ваня Събчева проверка в троянското предприятие „Велде България“. Областният управител се самосезира от публикация в медия под заглавие „На вниманието на Областна администрация – Ловеч какво се случва „Някъде по река Осъм“ от 24 юни за системно замърсяване на р. Осъм.

Установено е, че при производството си предприятието формира битови и производствени отпадъчни води, както и от площадката в случай на дъжд – и дъждовна вода. Смесеният поток се пречиства в локална пречиствателна станция за отпадъчни води, заустена в канализационната система на Троян. Дружеството има актуално разрешително за заустването на дъждовни води. 

ПСОВ се намира в съседен поземлен имот. При проверката е установено още, че тя е в режим на работа, технически изправни са и съоръженията. Пломбите от предходна проверка на тези съоръжения са налични и не са нарушени. По информация на представителя на дружеството, присъствал на проверката, на 20 юни във втора работна смяна контейнер с обезводнена утайка, транспортиран от ПСОВ до парова централа се обръща. Инцидентът е в близост до първичните утаители на пречиствателната станция – на 7-8 метра от р. Осъм. Площадката е почистена от утайката чрез измиване, а генерираните отпадъчни води по крайпътната канавка попадат в реката. 

В хода на проверката е направен оглед на участък от р. Осъм, граничещ с площадката на ПОСВ. Водата в описания участък е бистра и без миризми. Не е установен поток отпадъчни води и заустване в реката от площадката, в това число от земна вада след бетонов канал, с точка на заустване с географски координати, заснети при предходна проверка. На дружеството не е разрешено да зауства отпадъчни води от описаната точка в р. Осъм 

При извършената проверка е констатирано още, че на площадката на ПСОВ в непосредствена близост до р. Осъм е налично комбинирано съоръжение за ремонт и измиване на автомобили, което има връзка с промишлен водопровод за нуждите на предприятието. При измиването на автомобили отпадъчните води ще се разливат по терена и е възможно да постъпват в реката. В момента на проверката не е установена такава дейност. 

РИОСВ Плевен дава предписания на предприятието да не се измиват автомобили на въпросното съоръжение, като трайно се прекъсне и връзката с промишления водопровод, както и да не се допуска нерегламентирано заустване на отпъдачни води на площадката на ПСОВ в р. Осъм. 

 

Източник
Пресцентър на Областен управител Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button