Заповед на Кмета на Община Троян

ЗАПОВЕД

№ 862 от 06.07.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община – Троян и ЗДвП, с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението при предстоящото провеждане на събитието „Рок, традиция и още нещо“.

НАРЕЖДАМ

ОПРЕДЕЛЯМ работно време на търговските обекти, заведенията за хранене и развлечения, обособени по повод предстоящото провеждане, през периода 10.07.2020 г. – 12.07.2020 г., събитие „Рок, традиция и още нещо“ да е до 23.00 часа. Зареждането на същите да се осъществя през периода от 24.00 часа до 08.00 часа.
Посетителите на събитието, придвижващи се с ППС да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства по тротоари, банкети и свободни площи.
Началника на РУ – Троян да създаде организация на движението на територията на града с оглед недопускане ПТП и задръствания.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник „Троян 21“.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти, заведения за хранене и развлечения, чрез Борис Бояджиев – Директор дирекция „ОСИ“.

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община ТроянЗаповед на Кмета на Община Троян

Source
Пресцентър Община Троян

Related Articles

Back to top button