Финансово обезпечиха учебно – възпитателния процес в Община Троян

С  Р Е Ш Е Н И Е № 189 , Общинските съветници на Троян и  на основание чл.17, ал.1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 59, чл. 68 и чл. 69 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Троян реши:
1. Допуска за учебната 2020/2021 година изключения от минималния брой на учениците в паралелките и на децата в групите, както следва:
1.1. Допуска формиране на самостоятелни или слети паралелки с не по-малко от 10 ученици в основна образователна степен в населени места на община Троян при подсигурено допълнително финансиране от бюджета на общината, като Община Троян не финансира допълнително маломерни паралелки в град Троян.
1.2. Разрешава формиране на групи с минимум 6 деца, както следва:
– Изнесена група в с. Врабево , част от ДГ „Осми март“, гр. Троян.
– Изнесена група в с. Голяма Желязна, част от ДГ „Звънче“, с. Калейца.
1.3. Допуска изключения от минималния брой на децата в групите и на учениците в паралелките в защитените детски градини и училища.
1.4. Допуска самостоятелни или слети паралелки с брой на учениците под минималния норматив извън определените в т. 1.1. и т.1.3. при подсигурено допълнително финансиране на функция „Образование“ за сметка на собствени средства от бюджета на училището или от други източници.
1.5. Разрешава формирането на самостоятелна паралелка с по- малко от 10 ученици в ХI клас на Средно училище „Васил Левски“ – с. Черни Осъм при осигурено допълнително финансиране от бюджета на училището или от други източници извън средствата за обезпечаване на учебния процес, определени по единните разходни стандарти.
2. Осигурява безплатен превоз за учебната 2020/21 година на:
2.1. Деца, които пътуват по линията от гр. Троян и с. Горно Трапе до ДГ „Звънче“ с. Калейца за обхващане в нощуваща група в понеделник /сутрин/ и в петък /следобед/. Необходимите средства до 31.12.2020 г. са за сметка на разчетените в дейности „ Детски градини“ в бюджета на Община Троян за 2020 г.
2.2. Ученици, които пътуват в учебни дни, извън правоимащите по чл. 283, ал.2 от ЗПУО:
2.2.1. СУ “Васил Левски“ с. Черни Осъм по линията от гр. Троян до с. Черни Осъм и обратно;
2.2.2. ОУ “Васил Левски“ с. Орешак по линията от гр. Троян до с. Орешак и обратно.
3. Подсигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния и учебно – възпитателния процес през учебната 2020/2021 година (за периода от 15.09.2020 до 31.12.2020 г.) като дофинансира функция „Образование“:
3.1. При формирани:
3.1.1. Паралелки по т. 1.1. – при спазване на разпоредбите на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
3.1.2. Групите в детските градини по т.1.2.
3.2. За превоз на ученици до училища, съгласно т.2.2.
3.3. За случаите по т.1.3. финансирането е по реда на ПМС № 121 от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и училища и условията и реда на тяхното допълнително финансиране.
3.4. За услугата „ Нощуваща група“ в ДГ „Звънче“, с. Калейца, като необходимите средства до 31.12.2020 г. са за сметка на разчетените в дейност „Детски градини“ в бюджета на общината за 2020 г.
4. Размерът на необходимите средства за допълнително финансиране по т. 3.1. и т. 3.2. до края на 2020 г. да бъде включен в предложение за актуализация на бюджета на Община Троян за 2020 г. след определяне броя на децата и учениците към 15.09.2020 г. и утвърдени Списък – Образец № 1 и Списък – Образец № 2 за учебната 2020/ 21 година.
5. В бюджета на община Троян за 2021 г. да бъдат предвидени средства за допълнително финансиране от 01.01.2021 г. до края на учебната 2020/ 2021 г. на:
а) паралелки по т.1.1., съобразно нормативно определените стандарти за 2021 г. от Министерски съвет.
б) групи в детските градини по т.1.2.
в) транспорт на деца и ученици по т.2.

Related Articles

Back to top button