Промени в бюджета на Община Троян

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл.48 и чл.49 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджети, Общински съвет Троян приема следните промени в бюджета на общината и поименните списъци за капиталови разходи и текущ ремонт за 2020 година, както следва:

I. Промени в бюджета на Община Троян:

1. Намалява плана на приходната част на бюджета с 310 000 лева, в т.ч.:
 Намалява § 1301 „Данък върху недвижими имоти“ – 65 000 лева;
 Намалява § 2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ – 200 000 лева;
 Намалява § 2701 „Такси за ползване на детски градини“ – 50 000 лева;
 Намалява § 2702 „Такси за ползване на детски ясли и др.по здравеопазването“ – 15 000 лева;
 Намалява § 2710 „Такси за технически услуги“ – 20 000 лева;
 Намалява § 2711 „Такси за административни услуги“ – 10 000 лева;
 Намалява § 2809 „Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“ – 50 000 лева;
 Завишава § 4040 „Постъпления от продажба на земя“ – 100 000 лева;
2. Намалява плана на разходната част на бюджета с 310 000 лева, както следва:
2.1. Намалява текущите разходи по бюджета в размер на 220 000 лева по функции, в т.ч.:
 Намалява разходите във функция „Отбрана и сигурност“ с 56 000 лева;
 Намалява разходите във функция „Образование“ с 67 000 лева, ;
 Намалява разходите във функция „Здравеопазване“ с 8 000 лева;
 Намалява разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ с 6 000 лева;
 Намалява разходите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ с 53 000 лева;
 Намалява разходите във функция „Икономически дейности и услуги“ с 30 000 лева;
2.2. Възлага на Кмета на Общината да разпредели намаленията в текущите разходи по дейности, параграфи и тримесечия и да актуализира бюджетите на първостепенния разпоредител и второстепенните разпоредители с бюджет.
2.3. Намалява капиталовите разходи по бюджета в размер на 90 000 лева по обекти, в т.ч.:
 Отпада по § 5200 „Придобиване на ДМА“ обект „Доставка и монтаж на автобусни спирки“ на стойност 10 000 лева;
 Отпада по § 5200 „Придобиване на ДМА“ обект „Изграждане канализация по ул.“Дядо Христо Ковачът“ – проект“ на стойност 3 000 лева;
 Отпада по § 5300 „Придобиване на НДА“ обект „Изработване на комуникационно – транспортен план“ на стойност 35 000 лева;
 Намалява средствата по § 5200 „Придобиване на ДМА“ обект „Видеонаблюдение на възлови точки в Община Троян“ с 12 000 лева;
 Намалява средствата § 5200 „Придобиване на ДМА“ обект „АИК „Состра“ – работни проекти на подобекти: посетителски център, паркинг и пътна връзка“ с 10 000 лева;
 Намалява средствата по § 5300 „Придобиване на НДА“ за изработване на Подбробни устройствени планове с 20 000 лева;

II.Промени в поименните списъци за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани с Целева субсидия /ЦС/ и Собствени бюджетни средства /СБС/

1. Утвърждава по § 5200 „Придобиване на ДМА“ в дейност „Други дейности по ЖСБРР“ обект „Изграждане на детска площадка на ул. „Захари Зограф“ – проект“ с годишна задача 3 000 лева СБС;
2. Утвърждава по § 5200 „Придобиване на ДМА“ в дейност „Други дейности по ЖСБРР“ обект „Изграждане на детска площадка в градинката при кръстовище на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „М. Марковски“ – проект“ с годишна задача 3 000 лева СБС;
3.Завишава средствата по § 5200 „Придобиване на ДМА“ в дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“ за обект „Газово стопанство за Детска ясла и ДГ „Синчец“ – проект“ със 780 лева СБС;
4. Завишава средствата по § 5300 „Придобиване на НДА“ в дейност „Общинска администрация“ с 1 700 лева СБС за закупуване на ПП „Актопис“;
5. Утвърждава по § 5400 „Придобиване на земя“ в дейност „Други дейности по икономиката“ средства в размер на 16 870 лева ЦС за „Придобиване на част от поземлен имот с идент. 73198.502.487 по кадастралната карта на гр. Троян, местонахождение ул. „Г. С. Раковски“ № 10, съгласно влязла в сила заповед на кмета на община Троян“;
6. Утвърждава по § 5400 „Придобиване на земя“ в дейност „Други дейности по икономиката“ средства в размер на 225 лева СБС за „Придобиване на част от поземлен имот с идент. 02302.137.19 по кадастралната карта на с. Балабанско, която част попада в СОЗ – пояс 1 на каптирани извори „Шошковци“.
7. Утвърждава по § 1030 „Текущ ремонт“ в дейност „Детски градини“ обект „Подмяна и ремонт детски съоръжения в детските градини на територията на Община Троян“ на стойност 14 000 лева СБС.
Необходимите средства в размер на 39 575 лева да бъдат за сметка на:
1. Намалява средствата по § 5100 „Основни ремонти“ в дейност „Водоснабдяване и канализация“ за обект „Реконструкция канализация по ул. „Васил Спасов“, гр. Троян“ с 5 700 лева СБС;
2. Намалява средствата по § 5300 „Придобиване на НДА“ в дейност „Други дейности по ЖСБКС и ООС“ за изработване на Подробни устройствени планове с 2 780 лева СБС;
3. Отпада по § 5100 „Основни ремонти“ в дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ обект „Реконструкция на участък от ул. „Раковска“ за обособяване на паркоместа – придобиване на поз.имоти“ с годишна задача 16 870 лева ЦС;
4. Отпада по § 5200 „Придобиване на ДМА“ в дейност „Водоснабдяване и канализация“ обект „Изграждане СОЗ – пояс 1 на каптирани извори „Шошковци“, с. Балабанско – придобиване на имот“ с годишна задача 225 лева СБС;
5. Отпада по § 1030 „Текущ ремонт“ в дейност „Неспециализирани училища“ обект „Ремонт санитарни възли 2 етаж в СУ „Св. Климент Охридски“ на стойност 28 770 лева, от които съфинансиране от общината 14 000 лева СБС.

III. Промени в поименния списък за капиталови разходи за обекти, финансирани със средства от Европейския съюз

1. Общински съвет – Троян дава право на Кмета да промени източника на финансиране на обектите, включени в проекти „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян“ (градинка пред киното и парк в ж. к. „Лъгът“), „Ремонт и реконструкция на Народно читалище „Развитие – 1898 г.“, с. Орешак, община Троян“, „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“ от „Други“ на „Обекти одобрени по Европейски програми“, със стойности, съответстващи на сключените договори и извършените разходи към 31.12.2020 г.
2. Общински съвет – Троян дава право на Кмета да завиши средствата за капиталови разходи по проект „Нова грижа в община Троян“, по § 5200 „Придобиване на ДМА“ със средства в размер на 5 425 лева.
3. Общински съвет – Троян дава право на Кмета да включи средства по §5200 „Придобиване на ДМА“ за закупуване на офис техника по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ в размер на до 3 000 лева.

е била да финишира в рамките на контролното време от 20 часа.

IV. Промени в Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2020 година:

1. Завишава средствата за капиталови разходи в „Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС“ за 2020 година със средства в размер, съответстващ на средствата, които ще се разпишат съгласно т. III на проекта за решение. Промяната да се отрази и в справка № 8 „Поименен списък за капиталови разходи за 2020 год.“, колона 6 и 7 „Обекти одобрени по Европейски програми“, по съответните обекти.

V. Общински съвет – Троян възлага на Кмета, през 2020 год., да проведе процедури по Закон за обществени поръчки за избор на изпълнители за обекти: „Реконструкция канална кабелна мрежа, разположена в трасе на улица с ОТ 975-1340-815-506 по регулационния план на гр. Троян“, „Реконструкция на улично осветление по ул. „Крайречна“ и „Улично осветление на обект: „Мост над река Бели Осъм“. Същите ще бъдат включени за реализация в капиталовата програма за 2021 год. При необходимост от започване на строително-монтажни работи още в рамките на 2020 год. за обектите ще бъде осигурено финансиране на следваща актуализация на бюджета.

Source
Пресцентър ОБщински съвет Троян

Related Articles

Back to top button