С грижа за хората с психични разстройства в Троян

Община Троян с проект „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“

Община Троян подаде документи, с които кандидатства с разработения проект „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г..Това съобщи главен експерт Марияна Николова по време пресконференцията проведена с медиите на 29.07.2020год.

С грижа за хората с психични разстройства в Троян
Марияна Николова- гл.експерт в Община Троян

Николова каза, че проектното предложение предвижда изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в село Дълбок дол, с капацитет 15 места и включва строителство и доставка на необходимото обзавеждане и оборудване. Същото е насочено към осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. 

За изграждане на центъра е предвиден основен ремонт и преустройство на сградата на бившето училище в село Дълбок дол. Проектът предвижда оформление на външното прилежащо пространство, както и паркинг за автомобили с четири паркоместа. Архитектурното решение включва обособяване на 9 бр. единични стаи, като две от тях са предвидени за трудно подвижни лица, и 3 бр. двойни стаи, като една от тях също е предвидена за трудно подвижни лица. Предвидени са стаи за терапия, групови занимания и дневен престой, стаи за персонала, както и кухненски бокс с трапезария. Предвидени са мерки за достъпна архитектурна среда.

Социалната политика водена от Община Троян цели да осигури качествени и достъпни социални услуги на територията на общината, адекватни на потребностите на общностите в риск. Ежегодният мониторинг и оценка в хода на изпълнение на политиките показва липса на услугите, които да оказват подкрепа на лицата с психични разстройства. Това рефлектира от една страна върху качеството им на живот и ограничава тяхното социално включване, а от друга страна е предпоставка за социална изолация. Липсата на социална услуга за тази целева група снижава възможностите за трудова реализация на близките, които полагат грижи за тях. Анализирайки рисковите групи в процеса на наблюдение, данните показват висок брой на лицата с психични разстройства. На територията на община Троян, лицата с водеща диагноза психично заболяване са 98, в т.ч. лицата с трайно намалена работоспособност до 70,99% са 31, от 71% до 89,99 % са 55 и лицата над 90% са 12, в т.ч. 6 с чужда помощ. 

Основните потребности на лицата с психични разстройства са свързани с адекватна здравна грижа, изграждане на умения за самостоятелен живот, осигуряване на достъп до информация, включване в трудотерапия, стимулиране участие в обществения живот, защита на гражданските им права, достъпна архитектурна среда и др. Анализът на потребности на лицата с психични разстройства в община Троян показа необходимост от специализиран център за адекватна грижа и осигуряване на комплексна подкрепа за тяхното социално включване, чрез удовлетворяване на техните физиологични, психологически и социални нужди. 

По думите на г главния експерт Николова става ясно, че изградената по проекта социална инфраструктура ще подобри грижата за хората с психични разстройства и значително ще повиши качеството на живот на тях и техните семейства, ще осигури комплексна и дългосрочна грижа за тази целева група. Проектното предложение е на обща стойност 569 957,35 лв. 

Да припомним, че в Дълбок дол от 1 април 2019г. закриха Центъра за настаняване от семеен тип за деца в село Дълбоки дол.

Центърът е една от трите социални услуги в селото, а причините за затварянето му били проблем с кадровото обезпечение, както и факта, че само едно от децата е от региона. Този център е  само една от трите услуги в комплекса. Другите две са Защитеното жилище и Дневният център за деца с увреждания. Те ще продължат да функционират. В момента те се управляват от общината.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button