Набират се членове за доброволното формирование

Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС), като изпълняват следните основни дейности по защитата на населението:

1.Спасителни операции;
2.Ограничаване и ликвидиране на пожари;
3.Операции по издирване и спасяване;
4.Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
5.Оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
6.Други операции, свързани със защитата.

Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет.

Доброволни формирования могат да се създават и от юридически лица за тяхна сметка с издаване на съответния акт от органите, които по закон или договор ги управляват и/или представляват.

КАК ДА СТАНА ДОБРОВОЛЕЦ

Ако Вие не сте служител на Министерството на вътрешните работи или военнослужещ от Министерството на отбраната и желаете доброволно да участвате в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации, то може да станете доброволец.

 

Набиране на доброволци

Осъществява се от кмета на съответната община, след взето решение на общинския съвет, който определя числеността на доброволното формирование. След това стартира процедурата по набирането на кандидатите за доброволци, като за целта се прави обявление в средствата за масова информация и/или на информационните табла в общината. За повече информация може да се обърнете към общинската администрация по местоживеене.

Критерии
„Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано” (чл. 40 от Закона за защита при бедствия).

Необходими документи – регламентирани в чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г., (Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 5 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 24 Ноември 2017г.)

 

Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование.

Към заявлението се прилагат следните документи:

формуляр за кандидатстване по образец;
медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
свидетелство за съдимост;
копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Последващи процедури

Етап 1: След приключване на срока за подаване на документите постъпилите заявления се разглеждат от комисия и се определят одобрените кандидати.

Етап 2: С всеки един от тях, кметът на общината сключва индивидуален договор.

Етап 3: Доброволците преминават първоначален основен курс на обучение.

Етап 4: Кметът издава индивидуална карта на доброволеца.

Етап 5: Кметът осигурява на доброволеца застраховка и облекло.

 

КАК ДА СТАНА МЛАД ДОБРОВОЛЕЦ

Ако сте на възраст от 16 до 18 години, били сте част от младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” или имате желание за развитие в областта на доброволните формирования за защита на населението, то може да станете млад доброволец.

 

Критерии

Лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях (чл. 40, ал. 4 от Закона за защита при бедствия).

Необходими документи – регламентирани в чл. 12, ал. 2 от Наредба № Iз-1669/ 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях (Обн. ДВ. бр.67 от 31 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр. 58 от 31 юли 2015г.):

заявление за обучение, подписано от заявителя и родителя/попечителя;
документ, удостоверяващ, че лицето е клинично здраво.

Последващи процедури

Етап 1: Постъпилите заявления и документи се разглеждат от комисия и се изготвя списък на допуснатите кандидати за обучение;

Етап 2: Кметът осигурява застраховка на допуснатите кандидати за обучение.

Етап 3: Кандидатите преминават първоначален основен курс на обучение.

Етап 4: Кметът издава служебна бележка при успешно завършен първоначален основен курс на обучение.

Етап 5: Кметът на общината предлага на младия доброволец сключването на договор по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button